JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • miten ääni syntyy
 • jousen kiristäminen ja löysääminen ja hartsaaminen
 • olkatuen kiinnittäminen
 • soittimen huolto
 • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
 • vapaat kielet e, a, d, g

Hyvät harjoitusolosuhteet

 • rauhallinen, keskittymistä tukeva harjoituspaikka
 • nuottiteline
 • säännöllinen harjoittelu (vanhempien tuki)
 • omien läksyjen tietäminen sekä nuoteista huolehtiminen

Harjoittelu

 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • hahmottaa omasta soitostaan ja soittoläksyistään keskittymistä vaativia asioita
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • hyvä, ryhdikäs soittoasento seisten
 • lepoasento
 • rentous, minimijännitys
 • luonteva pään ja viulun asento
 • hyvä viulun asento

Vasemman käden tekniikka

 • käden ja sormien asento
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • jousiote
 • yläraajan nivelten vapaa toiminta
 • jousen suora rata
 • jousikäden taso eri kielillä
 • pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen (hiljainen – voimakas)

Sävelasteikot

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (1 oktaavi)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita

YHTEISSOITTO

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja / tai pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

LUOVAT TAIDOT

 • korvakuulolta soittaminen
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset ja sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • asteikko
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • virittäminen mittarilla: A=442 Hz (vanhemmat)
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä soittoasento: ryhdikäs mutta rento
 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan
 • motoriikka ja käsien sujuva toiminta
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta

Vasemman käden tekniikka

 • käden ja sormien asento sekä peukalon rentous
 • sormen käyttö, kyynärohjaus
 • ensimmäisen aseman hallinta, erilaisia sormiryhmittelyjä (matala 2. sormi ja korkea 3.sormi)
 • huiluääniä

Jousitekniikka

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi
 • kokojousi
 • nopea ja hidas jousi
 • jousen kallistuskulma
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé, staccato, spiccato)

Sävelasteikot

 • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: A-duuri, D-duuri, e-molli, a-molli, h-molli (melodiset)
 • kaksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: G-duuri, A-duuri

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuoritusta soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1: vaikeustasoa edustavia kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa ja pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • huomioi yleisön esiintymistilanteessa ja osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale (koko ensimmäisen aseman laajuus)
 • nuotinlukutehtävä
 • asteikot

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • vanhempien kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti ottaen huomioon sävelpuhtauden ja rytmin
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • matala 1. sormi ja matala 4. sormi, 4. sormen kurotus
 • kyynärohjaus
 • 1-4 -asemien hallinta, hallitut asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu ja korjaaminen sekä perusrytmikuvioiden hallinta
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • pariääniä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kahteen ylennysmerkkiin ja kahteen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • accelerando, ritardando
 • tempomerkintöjen tunnistaminen
 • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa
 • Mupe 2 -tietosisällön soveltaminen soitettavaan musiikkiin

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • perustaso 2:n vaatimustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan nähden (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä

YHTEISSOITTO

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • pystyy ohittamaan virheensä niistä häiriintymättä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale, joissa asemasoittoa
 • erilaisia jousilajeja
 • asteikkoja ja 3-sointuja 1.- 4. asemissa
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • soittimen huolto tarvittaessa, osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
 • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • kehon huolto
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • jousitekniikan kehittäminen
 • legato-kaarien hallinta, staccato- ja spiccato-tekniikka, sautillé
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • vibrato
 • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)
 • pariääniä ja akordeja

Sävellajit

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • perustaso 3:n vaikeustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan verrattuna (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä.

YHTEISSOITTO

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen viululle esim. toivelaulukirjoista
 • ”vapaa säestys” ja sointumerkeistä soittaminen

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

TASOSUORITUS

 • laajamuotoisen teoksen osa tai osia, erityylinen kappale ja soolokappale / etydi, ohjelman kesto n. 20 min
 • yhteismusisointi suositeltavaa
 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
 • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • ricochet
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • tutustutaan laajasti ja monipuolisesti syventävän tason vaikeustasoa edustavaan viuluohjelmistoon.

YHTEISSOITTO

 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • kannustetaan omatoimiseen yhteismusisointiin

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • opettajan / opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
fiFinnish