JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

soittimen käsittely

 • soittimeen tutustuminen
 • soittimen rakenne
 • jousen kiristäminen ja löysääminen
 • piikin säätö
 • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
 • vapaiden kielien nimeäminen

hyvät harjoitusolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka nuottiteline, bassoalusta, mahdollinen tuoli
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • keskiasennon löytäminen (istuen tai seisten)

Vasemman käden tekniikka

 • käden asento
 • 1-4. sormien ote
 • ensimmäisen aseman hallinta
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • jousiote (ranskalainen tai saksalainen)
 • veto- ja työntöjouset
 • pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä sävellyksiä (melodia ja säestys) ja improvisaatioita
 • g-duuri asteikko

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

YHTEISSOITTO

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

TASOSUORITUS

 • kolme pientä kappaletta
 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
 • toistojen välttämättömyys

SOITTOTEKNIIKKA

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen tarvittaessa

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Vasemman käden tekniikka

 • ensimmäisen ja ½ -aseman hallinta, sekä II – IV asemiin tutustuminen
 • huiluäänet

Jousitekniikan kehittäminen

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • eri jousityylit

Sävelasteikot

 • yksi oktaaviset asteikot kahteen etumerkkiin asti
 • sointuja

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • eri sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo –merkintöjen tunnistaminen
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen
 • helppoja kappaleita kaverin tai opettajan kanssa
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla kontrabasson äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toistenkannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista perustaso 1:n vaikeustasoa edustavaa kappaletta
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti
 • osaa harjoitella keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • asemanvaihdot
 • peukaloasema
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatokaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
 • eri voimakkuuksien hallinta: piano, forte, crescendo, diminuendo

Sävelasteikko

 • yksi oktaaviset asteikot, sekä kaksi oktaaviset ½ .-5.-asemassa
 • soinnut

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennysmerkkiin ja neljään alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla kontrabasson äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti tekniikkaa: eri asemia (kaula-asemia ja peukaloasema) sekä erilaisia jousitapoja
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

Soittimen huolto

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • kaula-asemien ja peukaloaseman hallinta, lyhyet ja pitkät asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibrato
 • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)
 • sävelasteikot
 • kaksioktaaviset asteikot neljään etumerkkiin asti ja soinnut

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien sujuva lukeminen ja sävelten nimeäminen g1 asti
 • Tutustuu soittamaan myös c- ja g-avaimilla
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • osaa soittaa laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen kontrabassolle esim. toivelaulukirjoista

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • käy kuuntelemassa konsertteja

TASOSUORITUS

 • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erityylinen kappale ja soolokappale tai etydi
 • ohjelman kesto n. 20 min
 • asteikot

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

Soittimen huolto

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
 • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
 • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
 • osaa huoltaa viritystappeja

SOITTOTEKNIIKKA

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento säännöllisesti
 • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
 • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • osaa soittaa f-avaimen lisäksi c- ja g-avaimilla
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti kontrabassolle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

YHTEISMUSISOINTI

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • viimeistellyt esitykset
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
fiFinnish