JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • Opettaja pitää yhteyttä oppilaan perheeseen ja valmentaa vanhempia

musiikinharrastuksen ohjaamiseen kotona.

 • Opetellaan pitämään huolta soittimesta.

SOITTOTEKNIIKKA

 • Tehdään laulamista ja motorisia taitoja tukevia harjoitteita.
 • Harjoittelemme hyvää soittoasentoa
 • Opettelemme varman näppäystekniikan
 • Valmistamme harjoituksilla oppilasta yhdistämään äänet sitoen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Tutustutaan mm. soiton, leikin ja laulun avulla musiikin hahmotusaineiden alkeisiin.
 • Käytetään oppilaan tarpeiden mukaisesti hyväksi sekä erilaisia nuotinnustapoja että

korvakuulolta ja matkimisella oppimista.

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Käytetään oppilaan ikään ja kykyyn nähden sopivaa alkeismateriaalia (mm. Harppuaapinen).

YHTEISSOITTO

 • Ryhmässä koetaan yhdessä soittamisen iloa.

LUOVAT TAIDOT

 • Oppilasta kannustetaan luovuuteen ja oman musiikin tekemiseen.
 • Leikitään sävelillä, rytmeillä ja sanoilla, ja luodaan omia pieniä lauluja.

KONSERTTIVALMIUDET

 • Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus osallistua esiintymistilanteisiin, sekä esiintyjänä että kuulijana.

TASOSUORITUS

Esiintyminen yleisölle.

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • Kappaleita pyritään opettelemaan sekä nuoteista että korvakuulolta.
 • Tutustutaan harpun virittämiseen ja kielien vaihtotekniikkaan.
 • Tällä tasolla kotiharjoittelu on useimmiten pitkälle huoltajan vastuulla ja tavoitteena on, että perheet yhdessä opettajan kanssa löytävät heille hyvät tavat kotiharjoittelulle.

SOITTOTEKNIIKKA

 • Opetellaan äänenmuodostusta: opitaan löytämään hyvä perussointi.
 • Opitaan soittamaan molemmilla käsillä.
 • Painotetaan alusta asti ergonomista soittoasentoa ja luontevaa soittotekniikkaa.

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Käydään läpi nuotinluvun perusteita.
 • Duuri- ja harmoniset molliasteikot sekä vastaavat kolmisoinnut ja kadenssit I-IV-V, kahteen
 • korotus- ja alennusmerkkiin asti yhden ja kahden oktaavin alalta.
 • Prima vista -soittoa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita.
 • Ohjelmisto, joka edustaa eri tyylejä ja aikakausia. Kappaleet ovat tempoiltaan ja luonteiltaan vaihtelevia.

YHTEISSOITTO

 • Yhteismusisointia

LUOVAT TAIDOT

 • Improvisaatio ja säveltäminen voivat sisältyä tunteihin lyhyinä tuokioina, leikin muodossa.
 • Luodaan hyvän arvioinnin ja itsearvioinnin perusta.
 • Helppojen sävelmien säestämistä korvakuulolta ja/tai sointumerkeistä
 • Musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä oppilaan ja opettajan yhdessä niin sopiessa.

KONSERTTIVALMIUDET

 • Esiintymisiä musiikkiopiston soittajaisissa ja konserteissa

TASOSUORITUS

Tekninen osa

 • Etydi tai etydinomainen kappale (voidaan myös soittaa taiteellisen osan yhteydessä).
 • Asteikkosoitto: Kaksi asteikkoa tasosuorituksen ohjelmiston tarkastajan arpomana. Asteikkojen yhteydessä soitetaan myös kolmisoinnut. Kadenssit voidaan jättää pois opettajan harkinnan mukaan.
 • Omaksumistehtävä, johon oppilas voi tutustua n. viisi minuuttia ennen suoritusta.
 • Teknisen osan voi suorittaa joko oppilaan soittotunnin tai konserttiosuuden yhteydessä tai erikseen järjestetyissä asteikko- ja prima vista -pajoissa.

Taiteellinen osa

 • Kaksi tai kolme erityylistä pienimuotoista sävellystä, jotka ovat eri sävellajissa. Kappaleet esitetään pääsääntöisesti ulkoa.
 • On suositeltavaa, että ohjelma sisältää yhteismusisointia. Yhteismusisointikappaleet voidaan soittaa nuoteista.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen. Tällöin oma teos korvaa yhden sävellyksen.
 • Sekä tekninen että taiteellinen osa voidaan soittaa joko pedaali- tai kelttiharpulla.

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • Kappaleita pyritään edelleen opettelemaan sekä nuoteista että korvakuulolta. Samalla opetellaan hyviä harjoittelutekniikoita kotiharjoittelua ajatellen. Oppilasta tuetaan ottamaan suurempaa omaa vastuuta kotiharjoittelusta. Myös itsearvioinnin rooli kasvaa. Pyritään siihen, että oppilas osaa jo huolehtia omasta soittimestaan.

SOITTOTEKNIIKKA

 • Painotetaan edelleen hyvää äänenmuodostusta ja siihen liittyvää soittotekniikkaa ja soittoasentoa
 • Tekninen osaaminen monipuolistuu: tutustutaan mm. vipu- ja pedaalivaihtoihin soiton aikana.

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Duuri- ja rinnakkaiset harmoniset molliasteikot sekä vastaavat kolmisoinnut ja kadenssit I-IV-V/V7 neljään korotus- ja alennusmerkkiin (pedaalittomalla harpulla neljään korotukseen ja kolmeen alennukseen) asti kolmen oktaavin alalta.
 • Prima vista-soittoa
 • Kehitetään oppilaan kykyä musiikillisten kokonaisuuksien ja kappaleiden muotojen hahmottamiseen.

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • • Tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita.
 • Teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, tyylejä ja muotorakenteita ja jotka ovat tempoiltaan sekä luonteeltaan erilaisia. Pohjustetaan myös oppilaan kanssa esim. eri aikakausien musiikkia ja tietoa säveltäjistä.
 • Aikamme musiikkia.
 • Suomalaista musiikkia.

YHTEISSOITTO

 • Yhteismusisointia osallistumalla harppu- ja/tai muuhun orkesteri- tai -yhtyetoimintaan.
 • Säestystehtäviä perussoinnulla korvakuulolta ja/tai sointumerkeistä.

LUOVAT TAIDOT

 • Musiikin luomista, improvisointia, transponointia ja säveltämistä oppilaan ja opettajan yhdessä niin sopiessa.

KONSERTTIVALMIUDET

 • Esiintymisiä musiikkipiston soittajaisissa ja konserteissa.

TASOSUORITUS

Tekninen osa

 • Etydi tai etydinomainen kappale (voidaan myös soittaa taiteellisen osan yhteydessä).
 • Asteikkosoitto: Yksi duuri- ja yksi molliasteikko tasosuorituksen ohjelmiston tarkastajan arpomana. Asteikkojen yhteydessä soitetaan myös kolmisoinnut ja kadenssit.
 • Omaksumistehtävä, joka edustaa helppoa edellisen tason ohjelmistoa. Oppilas voi tutustua tehtävään noin viisi minuuttia ennen suoritusta.
 • Teknisen osan voi suorittaa joko oppilaan soittotunnin tai konserttiosuuden yhteydessä tai erikseen järjestetyissä asteikko- ja prima vista -pajoissa.
 • Teknisen osan lautakunnaksi riittää yksi harpunsoiton tai muun instrumentin opettaja ja oma opettaja. Oppilas osallistuu myös arviointiin.

Taiteellinen osa

 • Kaksi tai kolme erityylistä pienimuotoista sävellystä. Kappaleet esitetään pääsääntöisesti ulkoa.
 • On suositeltavaa, että ohjelma sisältää yhteismusisointia. Yhteismusisointikappaleet voidaan soittaa nuoteista.
 • Teknisen osuuden kadenssit voidaan korvata säestämällä yksinkertaista melodiaa perussointuja (esim. I-IV-V7) käyttäen. Oppilas voi halutessaan myös soinnuttaa kappaleen itse.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen. Tällöin oma teos korvaa yhden sävellyksen.
 • Sekä tekninen että taiteellinen osa voidaan soittaa joko pedaali- tai kelttiharpulla.
 • Taiteellisen osuuden voi suorittaa joko hajautetusti kahdessa osassa tai kaikki kerrallaan.

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • Oppilas saa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen ja kykenee opettajan avustuksella tekemään vielä syvällisempää ja tarkempaa itsearviointia, jonka avulla valmistautuu itsenäisempään työskentelyyn ylemmillä tasoilla.
 • Oppilas kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan soittotaitoaan itsenäisemmin sekä asettamaan omia tavoitteita harrastukselleen.

SOITTOTEKNIIKKA

 • Oppilas tutustuu lisää erilaisiin soittotekniikoihin: erilaiset sammutukset, korukuviot, terssihuiluäänet, nelisointujen soittaminen, enharmoniset äänet, efektiäänet.
 • Oppilas kykenee virittämään soittimen itsenäisesti viritysmittarin avulla ja osaa vaihtaa kielet.

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Oppilas kykenee soittamaan monipuolisesti ulkoa ja kuulonvaraisesti, sekä hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia. Hän kykenee tunnistamaan eri aikakausien musiikkia, ja on tutustunut niiden tyyleihin.
 • Kaikki duuri- ja rinnakkaiset harmoniset molliasteikot murtokolmisointuineen ja kadensseineen (I-IV-V/V7), kolmessa oktaavissa. Kadenssit voidaan suorittaa myös säestämällä yksinkertainen melodia perussointuja (I-IV-V7) käyttäen. Oppilas voi halutessaan myös soinnuttaa kappaleen itse. Melodian voi soittaa tai laulaa toinen henkilö tai oppilas itse.
 • Prima vista -soittoa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita.
 • Teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, tyylejä ja muotorakenteita ja jotka ovat tempoiltaan sekä tunnelmiltaan erilaisia.
 • Suomalaista musiikkia
 • Aikamme musiikkia
 • Oppilaan omat mieltymykset musiikin suhteen tulisi mielellään näkyä myös ohjelmiston valinnoissa ja tasosuorituksen taiteellisessa osassa.

YHTEISSOITTO

 • Yhteismusisointia osallistumalla harppu- ja/tai muuhun orkesteri- tai -yhtyetoimintaan.
 • Säestämistä korvakuulolta ja sointumerkeistä.
 • Oppilas ottaa osaa yhteismusisointiin ja kykenee toimimaan vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

LUOVAT TAIDOT

 • Musiikin luomista, säveltämistä, improvisointia, soinnuttamista ja transponointia oppilaan ja opettajan yhdessä niin sopiessa.

KONSERTTIVALMIUDET

 • Esiintymisiä opiston soittajaisissa ja konserteissa.
 • Oppilas hankkii kokemusta erilaisista esiintymistilanteista, mielellään myös musiikkiopiston ulkopuolella.

TASOSUORITUS

Tekninen osa

 • Yksi etydi tai etydinomainen teos (voidaan myös soittaa taiteellisen osan yhteydessä).
 • Yksi duuri- ja yksi molliasteikko kolmisointuineen sekä kadensseineen tasosuorituksen ohjelmiston tarkastajan arpomana.
 • Kadenssien sijaan tasosuoritukseen voi valmistaa säestystehtävän valitussa sävellajissa.
 • Omaksumistehtävä, joka edustaa helppoa edellisen tason ohjelmistoa. Oppilas voi tutustua tehtävään n. kymmenen minuuttia ennen suoritusta.
 • Teknisen osan voi suorittaa myös oppilaan soittotunnin tai konserttiosuuden yhteydessä tai erikseen järjestetyissä asteikko- ja prima vista -pajoissa.
 • Teknisen osan lautakunnaksi riittää yksi harpunsoiton tai muun instrumentin opettaja ja oma opettaja. Oppilas osallistuu myös arviointiin.

Taiteellinen osa

 • Oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa esityksen, joka sisältää erityylisiä sävellyksiä eri aikakausilta, ja/tai joka voi keskittyä johonkin teemaan.
 • Yhden sävellyksistä tulee olla laajamuotoinen.
 • Kappaleet esitetään pääsääntöisesti ulkoa.
 • On suositeltavaa, että tasosuoritus sisältää aikamme musiikkia ja suomalaista musiikkia.
 • On suositeltavaa, että ohjelma sisältää yhteismusisointia. Yhteismusisointikappaleet voidaan soittaa nuoteista.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen.
 • Taiteellinen osa voidaan soittaa joko pedaali- tai kelttiharpulla.
 • Taiteellisen osuuden voi suorittaa joko hajautetusti kahdessa osassa tai kaikki kerrallaan.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Taitotaulun syventävistä opinnoista saat opettajalta pyydettäessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taitotaulun syventävistä opinnoista saat opettajalta pyydettäessä.

fiFinnish