JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

SOITTOTEKNIIKKA

 • Perusnäppäys, tirando TAI apoyando
 • Yksiäänisiä melodioita
 • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Yksiäänisten melodioiden hahmottaminen sekä korvakuulolta että nuoteista
 • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
 • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

HARJOITTELU

 • Klassisen kitaran soittoasento
 • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
 • Pienten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu
 • Oman soiton arviointi

YHTEISSOITTO

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Toisen soittajan kuuntelu

LUOVAT TAIDOT

 • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen Tutustutaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

KONSERTTIVALMIUDET

 • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
 • Konserttikäyntejä

ETEENPÄIN, KUN:

 • Olen esiintynyt vähintään yhden kerran lukuvuoden aikana
 • Olen soittanut ja tutustunut asteikkoihin (1 asteikko riittää)
 • Olen löytänyt hyvän kitaran soittoasennon
 • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

TASOSUORITUS

 • Kaksi yksiäänistä kappaletta
 • Yhden oktaavin vapaavalintainen asteikko
 • Tasosuorituksen voi tehdä myös videona, toiselle opettajalle luokkahuoneessa tai konsertissa

PERUSTASO 1

SOITTOTEKNIIKKA

 • Erilaiset soittotavat
 • Perusnäppäys, tirando ja apoyando
 • Enimmäkseen yksiäänisiä melodioita
 • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Oppilas oppii hahmottamaan yksiäänisiä melodiakulkuja ja soittamaan niitä sekä korvakuulolta että nuoteista
 • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
 • Asteikkoihin tutustuminen
 • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

HARJOITTELU

 • Klassisen kitaran soittoasento
 • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
 • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu
 • Oman soiton arviointi

YHTEISSOITTO

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
 • Toisen soittajan kuuntelu

LUOVAT TAIDOT

 • Rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden kehittämiseen sekä niiden ylöskirjaamiseen
 • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen
 • Kokeillaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

KONSERTTIVALMIUDET

 • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
 • Konserttikäyntejä

ETEENPÄIN, KUN:

 • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä opintojen aikana
 • Olen soittanut erityylisiä kappaleita
 • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
 • Olen löytänyt hyvän soittoasennon ja äänenmuodostuksen kitaralla
 • Olen suorittanut sävellajitehtävät
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

TASOSUORITUS

 • Neljä erityylistä kappaletta
 • Neljä kahden oktaavin asteikkoa, joista tasosuorituksessa soitetaan kaksi
 • Prima vista (nuotinluku)

PERUSTASO 2

SOITTOTEKNIIKKA

 • Soittotekniikkaa kehitetään kappaleiden lisäksi erilaisin harjoituksin
 • Musiikillinen ilmaisu ja fraseerauksen periaatteita
 • Laajennetaan dynamiikan ja erilaisten karaktäärien käyttöä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • Nuotinluku 1. asemassa, yksittäisiä nuotteja tai helppoja melodioita muissa asemissa
 • Vapaa säestys
 • Itse keksittyjen melodioiden nuotintaminen
 • Tutustuminen oman instrumentin ohjelmistoon kuuntelemalla äänitteitä
 • Konserteissa käynti

HARJOITTELU

 • Säännöllinen harjoittelu ja harjoittelurutiini
 • Oman soiton tallentaminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
 • Säestämisen harjoittelua
 • Korvakuulosoitto

YHTEISSOITTO

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
 • Toisen soittajan kuuntelu
 • Mahdollisuuksien mukaan myös eri instrumenttien kanssa soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • Itse keksittyjen melodioiden nuotinnus ja äänitys
 • Itse kehitettyjä sointukiertoja
 • Kappalerakenteiden hahmottaminen
 • Asteikkojen käyttö improvisoinnissa

KONSERTTIVALMIUDET

 • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
 • Konserttikäyntejä

ETEENPÄIN, KUN:

 • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä vähintään kahdesti lukuvuoden aikana.
 • Harjoittelu kotona sujuu
 • Sävellajitehtävät
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)
 • Olen saanut palautetta kehittymisestäni ja osaamisestani toiselta opettajalta

TASOSUORITUS

 • Viisi erityylistä kappaletta
 • Kuusi kahden oktaavin asteikkoa, joista tasosuorituksessa soitetaan kaksi
 • Prima vista (nuotinluku)

PERUSTASO 3

SOITTOTEKNIIKKA

 • Erilaisia arpeggioikuvioita ja sormilla soitettavia säestyskuvioita
 • Musiikillista ilmaisua syvennetään
 • Eri aikakausien tyylien mukainen fraseeraus
 • Äänenmuodostukseen perehdytään huolellisemmin
 • Vibraatto ja barré -tekniikat
 • Musiikin hahmottaminen
 • Prima vista –soittoa myös ylemmissä asemissa
 • Oman soittimen ohjelmistoon tutustuminen sekä keskeisten teosten tunnistaminen

HARJOITTELU

 • Soiton ja soittoasennon ergonomian kehittäminen ja ymmärrys
 • Säännöllinen harjoittelu ja soittotekniikan kehittäminen
 • Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Vapaa säestys

YHTEISSOITTO

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
 • Toisen soittajan kuuntelu
 • Myös muiden soittajien kanssa yhdessä soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • Laajennetaan ja kehitetään aiemmin opittua asteikkovalikoimaa improvisaatiossa
 • Oman sävellyksen tallentaminen

KONSERTTIVALMIUDET

 • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
 • Konserttikäyntejä
 • Suurempien konserttikokonaisuuksien hallinta

ETEENPÄIN, KUN:

 • Olen esiintynyt vähintään kolme kertaa lukuvuodessa soittaen erityylisiä kappaleita eri aikakausilta
 • Harjoittelu kotona sujuu
 • Olen kokeillut pienten sävellysten tekoa
 • Sävellajitehtävät suoritettuina
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

TASOSUORITUS

 • 5-6 erityylistä kappaletta
 • Kaikki duuri- ja molliasteikot ilman vapaita kieliä, joista tasosuorituksessa soitetaan kaksi
 • Prima vista (nuotinluku)

SYVENTÄVÄT OPINNOT

SOITTOTEKNIIKKA

 • Kitaransoiton eri tekniikoiden sujuva käyttö
 • Soittotekniikan omatoiminen soveltava käyttö tarpeen mukaan
 • Soittotekniikka osana tulkintaa
 • Erikoistekniikoihin tutustuminen (esim. erilaiset rasgueadot)
 • Musiikin hahmottaminen
 • Riittävät prima vista –taidot
 • Musiikin muotojen hahmottaminen ja niiden mukaan fraseeraaminen
 • Eri tyylien tunnistaminen

HARJOITTELU

 • Harjoittelun aikatauluttaminen
 • Asioiden priorisointi
 • Säännöllinen soittotekniikan kehittäminen
 • Yhteissoitto
 • Toimiminen osana erikokoisia yhtyeitä
 • Oman soiton muokkaus ryhmän mukaan
 • Eri roolit kokoonpanossa sekä johtajana toimiminen

LUOVAT TAIDOT

 • Omaleimaisen soiton kehittäminen
 • Soittamisen kehittäminen omien mieltymysten mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • Konserttikäynnit
 • Suurien kokonaisuuksien hahmottaminen
 • Konserttiohjelman suunnittelu
 • Konserttiin valmistautuminen
 • Konserttietiketti

PÄÄTÖSKONSERTTI (musiikkiopiston päättävä tasosuoritus)

 • Konserttikokonaisuuden rakentaminen soittajan toiveiden mukaan
 • Käsiohjelman ja julisteen suunnittelu
 • Itse suunniteltu konserttiohjelma, jossa voi olla myös yhteissoittoa tai soittoa muilla instrumenteilla
 • Kesto noin 20-30min
fiFinnish