JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • miten ääni syntyy
 • vireisyys
 • soittimen huolto

Hyvät harjoitteluolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • nuottiteline
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

Harjoittelu

 • hyvä lämmittely
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä, ryhdikäs soittoasento istuen/seisten
 • oikean käden asento oikein alusta pitäen
 • rentous, minimijännitys
 • luonteva pään asento -> hyvä puhallusteho

Vasemman käden tekniikka

 • sormet venttiileillä koko ajan

Oikean käden tekniikka

 • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
 • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
 • tukkeamistekniikka

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Tuttuja melodioita, pieniä kappaleita, improvisaatioita yms.

YHTEISSOITTO

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

LUOVAT TAIDOT

 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konsertissa
 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden sietäminen
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • C- ja B-duuri (1 oktaavi)
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hyvä lämmittely
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • tauotus

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä ryhdikäs soittoasento: rentous tärkeää
 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
 • käsien oikea asento
 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu

Vasemman käden tekniikka

 • sormet venttiileillä koko ajan

Oikean käden tekniikka

 • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
 • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
 • tukkeamistekniikka

Sävelasteikot

 • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: C-duuri, B-duuri, D-duuri, a-molli, g-molli, h-molli (melodiset)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajeihin tutustuminen
 • tutustuminen transponointiin
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, maalit ja da Capo
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)
 • nuotinlukuharjoituksia

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • Kaksi erilaista kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle
 • Asteikot

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hyvä lämmittely
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • tauotus

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatot ja staccatot
 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)

sävelasteikot

 • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: F-duuri, G-duuri, A-duuri, d-molli, e-molli, fis-molli (melodiset)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kolmeen ylennysmerkkiin ja kolmeen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • accelerando, ritardando
 • tempomerkintöjen tunnistaminen
 • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle ja C:lle
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • soittimen huollon hallinta, osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
 • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • kehon huolto
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • puhallustekniikan hallinta, vokaaliasennot
 • kielitekniikan hallinta
 • tukkeamistekniikka
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)

sävelasteikot

 • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: E-duuri, Es-duuri, As-duuri, cis-molli, c-molli, f-molli (melodiset)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen sujuvasti g-c3 -alalta
 • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

YHTEISSOITTO

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen käyrätorvelle esim. toivelaulukirjoista

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen ja keinot sen hallitsemiseen
 • käy kuuntelemassa konsertteja

TASOSUORITUS

 • Kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä, joista toinen transponoiden Es:lle, C:lle ja D:lle
 • yhteismusisointi suositeltavaa
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
 • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
 • osaa kehittää käyrätorven äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
 • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi
 • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut sekä transponointia Es:lle, C:lle, D:lle, B:lle, A:lle ja As:lle

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti käyrätorvelle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

YHTEISMUSISOINTI

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
fiFinnish