JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • hyvät harjoitusolosuhteet: rauhallinen, keskittymistä tukeva paikka
 • nuottiteline
 • hyvä ja turvallinen soittimen säilytyspaikka
 • säännöllisyys, pieniä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • nuoteista ja läksyvihkosta huolehtiminen
 • keskittyminen harjoitteluun
 • omien läksyjen tietäminen
 • vanhemman apu tärkeää

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • lepoasento -soittoasento
 • jalat tukevasti maassa

Vasemman käden tekniikka

 • käden asento
 • luonnolliset huiluäänet
 • alkeisasemanvaihto
 • 1-4 sormien ote (1 23 4)
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • hyvä ja rento jousiote
 • veto- ja työntöjouset
 • jousen nosto
 • pizzicato + vasemman käden pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

Sävelasteikot

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (C-, G-, ja D-duurit 1-oktaavi)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä kappaleita ja improvisaatioita, lastenlauluja yms.

YHTEISSOITTO

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • unisono-soitto ryhmässä (1-ääninen)
 • yhteiset jousitukset ja pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä (oktaavin sisällä kulkevaa) kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Vasemman käden tekniikka

 • uudet sormiryhmittelyt (12 3 4, 1 2 34)
 • huiluäänillä leikittely

Jousitekniikan kehittäminen

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi, jousen jakojen suunnittelu
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé- ja staccato, spiccato)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • nuotinlukuharjoituksia

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1:n vaatimustason kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen,
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • helpot 2- ääniset kappaleet kaverin tai opettajan kanssa
 • pianistin kanssa soittaminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla tutustumista alttoviulun äänimaailmaan
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa ja eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuudella)
 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä
 • toistojen välttämättömyys
 • pystyy käyttämään metronomia harjoittelun apukeinona

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • I-, II- ja III-asemien hallinta ja asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
 • eri voimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • soittimen virittäminen

sävelasteikot

 • uudet asteikot I-, II- ja III-asemissa sointuineen myös asemanvaihtoja käyttäen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • uusia asteikkoja I-, II- ja III-asemissa käyttäen myös asemanvaihtoja
 • nuottien nimeäminen otelaudalla ja viivastolla C-avaimella
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • soittaa kappaleita ulkoa ilman nuottia
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee ohjelmistoa opettajansa kanssa

SOITTETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuoritusta soitetaan vähintään kolmionkertainen määrä (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien) perustaso 2:n vaikeustasoa edustavia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • pystyy soittamaan yksin stemmaansa yhtyeessä
 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa
 • harjoittelee myös itsenäisesti pianistin kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla alttoviulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti asemia ja asemanvaihtoja sekä erilaisia jousitapoja
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta: tallan asennon korjaaminen, kielten vaihto, viritystappien huoltaminen
 • osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti ja pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoitustapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • uudet asemat käyttöön IV-asemasta ylöspäin
 • jousitekniikan kehittäminen, osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pariääni- ja akordisoitto
 • legato-kaarien hallinta, staccato-tekniikka ja uusia jousilajeja käyttöön tarpeen mukaan
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • vibrato
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-FF)

sävelasteikot

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • uudet sävellajit kaikilla sormiryhmittelyillä, kaikki asemat käytössä
 • G-avaimeen tutustuminen
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja
 • ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa

YHTEISSOITTO

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä
 • kamariyhtyeen jäsenenä toimiminen (eri soittimien kanssa)
 • oppilaspianistin kanssa soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen alttoviululle esim. toivelaulukirjoista

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

TASOSUORITUS

 • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erillinen kappale ja soolokappale tai etydi,
 • ohjelman kesto n. 20 min
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousilajien luonteva käyttö, soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton, pariäänien ja akordien monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • soittaa sujuvasti C- ja G-avaimilla ja tutustuu myös F-avaimeen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva nuotinlukutaito

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti alttoviululle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

YHTEISSOITTO

 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • pystyy toimimaan itsenäisesti kamariyhtyeen jäsenenä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
 • kolmi- tai nelioktaavinen asteikko ja 3- ja 4-sointuja, etydinuotinlukutehtävä
fiFinnish