JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • Lyhyitä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • Sopivien tavoitteiden asettaminen yhdessä opettajan kanssa ja niiden saavuttaminen
 • Hyvät harjoitteluolosuhteet (sopiva tuoli, nuottiteline, rauhallinen ympäristö)
 • Vanhemman kannustus ja tuki tärkeää

Soittimen käsittely

 • Omasta soittimesta huolehtiminen (soittimen säilyttäminen ja kuljetus turvallisesti)
 • Harmonikan eri osien nimeäminen

  SOITTOTEKNIIKKA

  • Etsitään hyvä soittoasento
  • Palkeen käytön perusteet
  • Oikean ja vasemman käden hallinta ainakin kädet erikseen

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • Nuotinluvun alkeet
  • Sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
  • Soittaminen nuotista, korvakuulolta, ilman nuotteja tai ulkoa

   YHTEISSOITTO

   • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
   • Yhteisen pulssin löytäminen
   • Toisen kuunteleminen

   LUOVAT TAIDOT

   • Esiintymiseen valmistautuminen ja lavaetikettiin tutustuminen
   • Osallistuminen konserttiin esiintyjänä sekä kuuntelijana

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintymiseen valmistautuminen
   • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • Lastenlauluja, pieniä sävellyksiä, improvisaatiota

   TASOSUORITUS

   • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

   PERUSTASO 1

   HARJOITTELU

   • Säännölliset harjoittelutuokiot kotona
   • Sopivien tavoitteiden asettaminen opettajan kanssa ja niiden saavuttaminen
   • Vanhemman kannustus ja tuki tärkeää

   SOITTOTEKNIIKKA

   • Luonteva soittoasento, remmien säädöt
   • Palkeen käyttö
   • Oikean ja vasemman käden hallinta, soitetaan molemmilla käsillä yhtä aikaa

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • Harjoitellaan nuotinlukua
   • Soittaminen korvakuulolta opettajan mallin mukaan
   • Kappaleen soittaminen ilman nuotteja ulkomuistista
   • Tutustutaan asteikkoihin
   • Helppoja prima vista-tehtäviä soittotuntien puitteissa

   YHTEISSOITTO

   • Yhteissoittoa sekä oman opettajan että toisen oppilaan kanssa

   LUOVAT TAIDOT

   • Erilaisia improvisaatioharjoituksia
   • Korvakuulolta soittamista
   • Omia sävellyksiä/sovituksia sekä niiden merkitsemistä muistiin

   KONSERTTIVALMIUDET

   • Esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Lavakäyttäytyminen, yleisön tervehtiminen (alku- ja loppukumarrukset)
   • Kappaleen harjoittelu esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • Virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • Yhdeksän erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikkoja murtokolmisointuineen C-riviltä yhden oktaavin alueelta. Asteikot voi soittaa kädet erikseen. Lisäksi kromaattinen asteikko oikealla kädellä. Asteikot soitetaan omalle opettajalle.

   TASOSUORITUS

   • Kolme erityylistä kappaletta
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai oman sävellyksen

   PERUSTASO 2

   HARJOITTELU

   • Itsenäiset ja säännölliset harjoittelutuokiot kotona
   • Sopivien tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
   • Kappaleiden soitto myös ilman nuotteja

   SOITTOTEKNIIKKA

   • Syvennetään palkeenkäytön eri tekniikoiden osaamista
   • Tutustutaan erilaisiin komppeihin

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • Kehitetään nuotinlukutaitoa
   • Oman ohjelmiston musiikillisten rakenteiden, rytmien ja melodiakulkujen hahmottaminen
   • Vapaan säestyksen alkeita, kappaleen säestystä korvakuulolta käyttäen ainakin I- ja V-asteen sointuja
   • Prima vista-soittoa

   YHTEISSOITTO

   • Yhteissoittoa sekä oman opettajan että muiden oppilaiden kanssa

   LUOVAT TAIDOT

   • Erilaisia improvisaatioharjoituksia
   • Omia sävellyksiä/sovituksia sekä niiden merkitsemistä muistiin
   • Eri musiikkityyleihin tutustumista ja niiden ominaispiirteiden ilmaisemista omassa soitossa

   KONSERTTIVALMIUDET

   • Esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Osallistuminen sekä kuuntelijana että esiintyjänä
   • Osaa eläytyä esitettävän kappaleen tunnelmaan

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • 12 erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikkoja C- ja D-riviltä kahden oktaavin alueelta murtokolmisointuineen (I-aste) ja kadensseineen (I-IV-V-I) molemmilla käsillä yhtä aikaa. Asteikot soitetaan soittotuntien puitteissa omalle opettajalle.

   TASOSUORITUS

   • Neljä erityylistä kappaletta
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai oman sävellyksen

    

   PERUSTASO 3

   HARJOITTELU

   • Soittotaidon ylläpitäminen ja harjoittaminen itsenäisesti
   • Omien tavoitteiden asettaminen ja niihin määrätietoisesti pyrkiminen
   • Mielikuvaharjoittelu osana harjoittelua
   • Itsearviointi: oman soittamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet

   SOITTOTEKNIIKKA

   • Paljetremolo joko kappaleessa tai asteikkosoiton yhteydessä
   • Musiikillisten rakenteiden ja kappaleiden erityispiirteiden esiin tuominen omassa soitossa

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • Erilaisten musiikillisten rakenteiden, rytmien ja melodiakulkujen hahmottaminen
   • Eri tyylikausille tai musiikkityyleille tyypillisten piirteiden esiintuominen omassa soitossa
   • Vapaasäestystaitojen syventäminen
   • Prima vista-tehtäviä (oppilaan soitin huomioiden) sekä melodia- että standardbassolla

   YHTEISSOITTO

   • Yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa

   LUOVAT TAIDOT

   • Improvisaatio- tai sävellystaitojen syventäminen
   • Eri musiikkityylien ja niiden ominaispiirteiden ilmaisemista omassa soitossa

   KONSERTTIVALMIUDET

   • Esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Oma tulkinnan ja tyylin etsiminen, ilmaisun rohkeus, eläytyminen
   • Esiintymisjännityksen hallitseminen
   • Konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • 12 erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikot C-, D- ja G-riviltä kahden oktaavin alueelta murtokolmisointuineen (I-aste) ja kadensseineen (I-IV-V7-I) molemmilla käsillä yhtä aikaa. Kromaattinen asteikko molemmilla käsillä kahden oktaavin alueelta. Asteikot soitetaan soittotuntien puitteissa omalle opettajalle.

   TASOSUORITUS

   • Vähintään neljä erityylistä kappaletta jotka tuovat esiin monipuolisesti oppilaan taitoja, osaamista ja mielenkiinnon kohteita
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai oman sävellyksen

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

   HARJOITTELU

   • Harjoittelun aikatauluttaminen ja suunnitelmallisuus
   • Kehittämistä vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta
   • Suurten kokonaisuuksien hallinta
   • Erilaisten harjoittelutekniikoiden hyödyntäminen

   SOITTOTEKNIIKKA

   • Oikea soittoergonomia ja tarvittaessa sen ongelmakohtien korjaus
   • Erilaisten soittotekniikoiden sujuva käyttö ja omatoiminen soveltaminen tarpeen mukaan

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • Omaehtoinen tutustuminen eri tyylilajeihin
   • Sujuva prima vista sekä melodia- että standardbassolla (oppilaan soitin huomioiden)
   • Vapaasäestystehtäviä sointumerkeistä ja korvakuulolta

   YHTEISSOITTO

   • Erilaisissa kokoonpanoissa soittaminen
   • Erilaiset roolit kokoonpanoissa

   LUOVAT TAIDOT

   • Oman soittotyylin kehittäminen
   • Soittotaidon ja repertuaarin kehittäminen omien mieltymysten mukaan

   KONSERTTIVALMIUDET

   • Esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Viimeistellyt esityksett ja tilanteeseen sopivan ohjelmiston valinta
   • Esiintymisjännityksen hallitseminen
   • Konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • 12 erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikot (luonnollinen, melodinen ja harmoninen molli) C-, D- ja G-riviltä kahden oktaavin alueelta

   TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

   • Oppilas suunnittelee oman opettajan kanssa konserttiohjelman, joka tuo monipuolisesti esille oppilaan muusikkoutta ja oman instrumentin hallintaa
   • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai omia sävellyksiä

    

   fiFinnish