Taitotaulut

Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

Alttoviulunsoiton taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • Hyvät harjoitusolosuhteet: rauhallinen, keskittymistä tukeva paikka
 • nuottiteline
 • hyvä ja turvallinen soittimen säilytyspaikka
 • säännöllisyys, pieniä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • nuoteista ja läksyvihkosta huolehtiminen
 • keskittyminen harjoitteluun
 • omien läksyjen tietäminen
 • vanhemman apu tärkeää

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • lepoasento -soittoasento
 • jalat tukevasti maassa

Vasemman käden tekniikka

 • käden asento
 • luonnolliset huiluäänet
 • alkeisasemanvaihto
 • 1-4 sormien ote (1 23 4)
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • hyvä ja rento jousiote
 • veto- ja työntöjouset
 • jousen nosto
 • pizzicato + vasemman käden pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

Sävelasteikot

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (C-, G-, ja D-duurit 1-oktaavi)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Pieniä kappaleita ja improvisaatioita, lastenlauluja yms.

YHTEISSOITTO

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • unisono-soitto ryhmässä (1-ääninen)
 • yhteiset jousitukset ja pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä (oktaavin sisällä kulkevaa) kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Vasemman käden tekniikka

 • uudet sormiryhmittelyt (12 3 4, 1 2 34)
 • huiluäänillä leikittely

Jousitekniikan kehittäminen

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi, jousen jakojen suunnittelu
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé- ja staccato, spiccato)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • nuotinlukuharjoituksia

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1:n vaatimustason kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen,
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • helpot 2- ääniset kappaleet kaverin tai opettajan kanssa
 • pianistin kanssa soittaminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla tutustumista alttoviulun äänimaailmaan
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa ja eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuudella)
 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä
 • toistojen välttämättömyys
 • pystyy käyttämään metronomia harjoittelun apukeinona

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • I-, II- ja III-asemien hallinta ja asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
 • eri voimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • soittimen virittäminen

sävelasteikot

 • uudet asteikot I-, II- ja III-asemissa sointuineen myös asemanvaihtoja käyttäen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • uusia asteikkoja I-, II- ja III-asemissa käyttäen myös asemanvaihtoja
 • nuottien nimeäminen otelaudalla ja viivastolla C-avaimella
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • soittaa kappaleita ulkoa ilman nuottia
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee ohjelmistoa opettajansa kanssa

SOITTETTAVA OHJELMISTO

 • Ennen tasosuoritusta soitetaan vähintään kolmionkertainen määrä (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien) perustaso 2:n vaikeustasoa edustavia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • pystyy soittamaan yksin stemmaansa yhtyeessä
 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa
 • harjoittelee myös itsenäisesti pianistin kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla alttoviulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti asemia ja asemanvaihtoja sekä erilaisia jousitapoja
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta: tallan asennon korjaaminen, kielten vaihto, viritystappien huoltaminen
 • osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti ja pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoitustapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • uudet asemat käyttöön IV-asemasta ylöspäin
 • jousitekniikan kehittäminen, osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pariääni- ja akordisoitto
 • legato-kaarien hallinta, staccato-tekniikka ja uusia jousilajeja käyttöön tarpeen mukaan
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • vibrato
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-FF)

sävelasteikot

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • uudet sävellajit kaikilla sormiryhmittelyillä, kaikki asemat käytössä
 • G-avaimeen tutustuminen
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja
 • ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa

YHTEISSOITTO

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä
 • kamariyhtyeen jäsenenä toimiminen (eri soittimien kanssa)
 • oppilaspianistin kanssa soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen alttoviululle esim. toivelaulukirjoista

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

TASOSUORITUS

 • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erillinen kappale ja soolokappale tai etydi,
 • ohjelman kesto n. 20 min
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousilajien luonteva käyttö, soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton, pariäänien ja akordien monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • soittaa sujuvasti C- ja G-avaimilla ja tutustuu myös F-avaimeen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva nuotinlukutaito

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti alttoviululle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

YHTEISSOITTO

 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • pystyy toimimaan itsenäisesti kamariyhtyeen jäsenenä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • kolmi- tai nelioktaavinen asteikko ja 3- ja 4-sointuja, etydinuotinlukutehtävä
Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

Huilunsoiton taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • soittimen käsittely
 • soittimen jokapäiväinen huolto

Hyvät harjoitteluolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • nuottiteline
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

Harjoittelu

 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • luonteva, ryhdikäs soittoasento
 • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

Hengitys&puhallus

 • huilun äänen perusteet
 • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
 • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

YHTEISSOITTO

 • toisen kuuntelu
 • yhteinen pulssi
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

LUOVAT TAIDOT

 • huilun äänimaailmaan tutustuminen
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • Esiintyminen kuulijoille

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • soittimen virittäminen
 • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

SOITTOTEKNIIKKA

Hengitystekniikka

 • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
 • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

Soittoasento

 • Mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

Sävelasteikot

 • Duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
 • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • eri sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
 • äänissä soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
 • helppo nuotinlukutehtävä
 • Etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle.

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti
 • osaa harjoitella keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
 • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

Sävelasteikot

 • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
 • asteikot soitetaan 2 oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla huilun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi etydiä
 • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
 • Nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
 • Etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle.

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
 • vibraton alkeet
 • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

sävelasteikot

 • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
 • kromaattinen asteikko g1-g3
 • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen sujuvasti c1-g3 -alalta
 • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • käy kuuntelemassa konsertteja

TASOSUORITUS

 • kaksi etydiä
 • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
 • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
 • nuotinlukutehtävä
 • Nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

Soittimen huolto

 • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

SOITTOTEKNIIKKA

 • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
 • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
 • osaa kehittää huilun äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
 • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Ennen päättökonserttia soitetaan laajasti huilulle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta.

YHTEISMUSISOINTI

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • viimeistellyt esitykset
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

PÄÄTTÖKONSERTTI

 • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

 Käyrätorvensoiton taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • miten ääni syntyy
 • vireisyys
 • soittimen huolto

Hyvät harjoitteluolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • nuottiteline
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

Harjoittelu

 • hyvä lämmittely
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä, ryhdikäs soittoasento istuen/seisten
 • oikean käden asento oikein alusta pitäen
 • rentous, minimijännitys
 • luonteva pään asento -> hyvä puhallusteho

Vasemman käden tekniikka

 • sormet venttiileillä koko ajan

Oikean käden tekniikka

 • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
 • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
 • tukkeamistekniikka

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • Tuttuja melodioita, pieniä kappaleita, improvisaatioita yms.

YHTEISSOITTO

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

LUOVAT TAIDOT

 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konsertissa
 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden sietäminen
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • C- ja B-duuri (1 oktaavi)
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hyvä lämmittely
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • tauotus

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä ryhdikäs soittoasento: rentous tärkeää
 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
 • käsien oikea asento
 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu

Vasemman käden tekniikka

 • sormet venttiileillä koko ajan

Oikean käden tekniikka

 • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
 • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
 • tukkeamistekniikka

Sävelasteikot

 • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: C-duuri, B-duuri, D-duuri, a-molli, g-molli, h-molli (melodiset)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajeihin tutustuminen
 • tutustuminen transponointiin
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, maalit ja da Capo
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)
 • nuotinlukuharjoituksia

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • Kaksi erilaista kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle
 • Asteikot

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hyvä lämmittely
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • tauotus

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatot ja staccatot
 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)

sävelasteikot

 • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: F-duuri, G-duuri, A-duuri, d-molli, e-molli, fis-molli (melodiset)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kolmeen ylennysmerkkiin ja kolmeen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • accelerando, ritardando
 • tempomerkintöjen tunnistaminen
 • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle ja C:lle
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • soittimen huollon hallinta, osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
 • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • kehon huolto
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • puhallustekniikan hallinta, vokaaliasennot
 • kielitekniikan hallinta
 • tukkeamistekniikka
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)

sävelasteikot

 • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: E-duuri, Es-duuri, As-duuri, cis-molli, c-molli, f-molli (melodiset)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen sujuvasti c1-g3 -alalta
 • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

YHTEISSOITTO

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen käyrätorvelle esim. toivelaulukirjoista

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen ja keinot sen hallitsemiseen
 • käy kuuntelemassa konsertteja

TASOSUORITUS

 • Kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä, joista toinen transponoiden Es:lle, C:lle ja D:lle
 • yhteismusisointi suositeltavaa
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
 • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
 • osaa kehittää huilun äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
 • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi
 • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut sekä transponointia Es:lle, C:lle, D:lle, B:lle, A:lle ja As:lle

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti käyrätorvelle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

YHTEISMUSISOINTI

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia

 

Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

 Nokkahuilun taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • soittimen käsittely
 • soittimen jokapäiväinen huolto

Hyvät harjoitteluolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • nuottiteline
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

Harjoittelu

 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • luonteva, ryhdikäs soittoasento
 • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot
 • sopraanonokkahuilun sormitukset D1-D2

Hengitys&puhallus

 • nokkahuilun äänen perusteet
 • hengitys suun kautta
 • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

YHTEISSOITTO

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

LUOVAT TAIDOT

 • nokkahuilun ääni maailmaan tutustuminen
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
  • pienet omat sävellykset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • Esiintyminen kuulijoille

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

SOITTOTEKNIIKKA

 • Sopraanonokkahuilun sormitukset C1-G2

Hengitystekniikka

 • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
 • artikulaation vaihtelu (staccato-legato)
 • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

Soittoasento

 • Mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

Sävelasteikot

 • Duuri ja mollit (luonnollinen tai harmoninen) kahteen etumerkkiin asti
 • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • eri sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
 • yhdessä aloittaminen ja lopettaminen
 • äänissä soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
 • helppo nuotinlukutehtävä
 • Etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle.

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti
 • osaa harjoitella keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • sopraanonokkahuilun sormitukset C1-C3
 • alttonokkahuiluun tutustuminen ja nuotinluku F-vireisellä soittimella
 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
 • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta
 • trillit

Sävelasteikot

 • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
 • asteikot soitetaan oktaavi+kvintti -alalta
 • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
  • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
  • perusrytmikuvioiden hallinta
  • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
  • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
  • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
  • osaa soittaa ulkoa
  • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
  • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

  YHTEISSOITTO

  • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
  • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
  • mielikuvien ja tarinoiden avulla huilun äänimaailmaan tutustumista
  • omia pieniä sävellyksiä

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
  • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
  • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
  • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
  • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
  • konserttikäynnit kuulijana

  TASOSUORITUS

  • kaksi etydiä
  • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
  • Nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
  • Etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle.

  PERUSTASO 3

  HARJOITTELU

  • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
  • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
  • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
  • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
  • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
  • harjoittelee tavoitteellisesti

  SOITTOTEKNIIKKA

  • tutustutaan tenorinokkahuilun ja mahdollisesti myös bassonokkahuilun soittoon
  • soittoasennon ergonomia
  • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
  • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
  • pyrkimys kauniiseen ääneen
  • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
  • eri voimakkuuksien hallinta

  sävelasteikot

  • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
  • kromaattinen asteikko 2 oktaavia
  • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuottien lukeminen sujuvasti 2 oktaavin alalta sekä sopraano- että alttonokkahuilulla
   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
   • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
   • osaa soittaa eri tahtilajeissa
   • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
   • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
   • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
   • yhteismusisointi pienyhtyeessä

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
   • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • osaa huomioida yleisön
   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
   • käy kuuntelemassa konsertteja

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä
   • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
   • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
   • nuotinlukutehtävä
   • Nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

   HARJOITTELU

   • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
   • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
   • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
   • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
   • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
   • harjoittelee tavoitteellisesti

   SOITTOTEKNIIKKA

   • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
   • hioo soittotekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
   • osaa kehittää nokkahuilun äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
   • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereja
   • laajamuotoisten teosten valmistaminen
   • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • Ennen päättökonserttia soitetaan laajasti nokkahuilulle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta.

   YHTEISMUSISOINTI

   • pienyhtyesoitto
   • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • viimeistellyt esitykset
   • luonteva lavakäytös
   • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
   • konserttikäynnit kuulijana

   PÄÄTTÖKONSERTTI

   • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
   • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
   Alkeistaso
   Perustaso 1
   Perustaso 2
   Perustaso 3
   Syventävät opinnot

    Pianonsoiton taitotaulut

   JOHDANTO

   Tämä taitotaulu kuvaa pianonsoiton opiskelun kulkua Nurmijärven musiikkiopistossa. Siinä kuvataan opintojen eri tasojen oppisisältöjä ja tavoitteita osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Taitotaulun tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

   Pianonsoiton opintojen tavoitteita ovat monipuolinen pianonsoiton taito, musiikin perusteiden hallinta sekä positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamistaan ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämän mittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

   Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

   Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa pianonsoiton opiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

   Kotiharjoittelua varten kotona tulee olla akustinen piano tai laadukas digitaalipiano. Digitaalipiano soveltuu vasta-alkajille ja tilapäiseen harjoitteluun, pidemmälle ehtineille akustinen piano on suositeltavampi soitin. Sopivassa digitaalipianossa on täysimittainen akustisen pianon kosketusta jäljittelevä koskettimisto ja kiinteä pedaali. Pelkästään kuulokkeiden kanssa soittaminen ei ole suositeltavaa.

   Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

   Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio pianonsoiton historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

   Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa pianonsoiton oppimista. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja pianomusiikin ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

   Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Musiikkiopistossa pianonsoiton opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Omaksuttuaan tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet tehdään lukukausittain. Musiikkiopisto opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

    

   ALKEISTASO

   HARJOITTELU

   • oppilas tottuu harjoittelemaan säännöllisesti
   • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
   • vanhemman kannustus ja tuki
   • oman osaamisen tunnistaminen

   Soittimeen tutustuminen

   • pianon rakenne ja toiminta
   • koskettimiin tutustuminen
   • korkeat äänet – matalat äänet
   • tuolin korkeuden säätäminen

   Hyvät harjoitusolosuhteet

   • rauhallinen harjoittelupaikka
   • akustinen piano tai laadukas digipiano
   • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
   • omien läksyjen muistaminen

   SOITTOTEKNIIKKA

   • hyvä istuma-asento
   • jalat tukevasti lattiassa tai jalkatuella
   • käsien ja sormien soittoasentoihin tutustuminen
   • kaikkien sormien käyttäminen
   • kahdella kädellä soittaminen samanaikaisesti
   • peruskosketustavat (legato, staccato)
   • äänen voimakkuuden hallinta

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuotinluvun alkeet
   • sykkeen, rytmin ja sävelkorkeuden hahmottaminen
   • oman soiton kuuntelu ja korjaaminen
   • pienten melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • Riittävä määrä lastenlauluja, pieniä sävellyksiä, improvisaatioita yms.

   YHTEISSOITTO

   • oman opettajan kanssa soittaminen
   • yhteinen pulssi
   • säestäminen – melodian soitto

   LUOVAT TAIDOT

   • soittaminen opettajan mallin mukaan
   • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
   • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
   • pienet omat sävellykset/sovitukset

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintymiseen valmistautuminen
   • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

   TASOSUORITUS

   • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

    

   PERUSTASO 1

   HARJOITTELU

   • vanhemman kannustus ja tuki
   • kyky tunnistaa milloin soitto menee ”nuottien mukaan”
   • vaikeiden kohtien toistaminen useita kertoja
   • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

   SOITTOTEKNIIKKA

   • sormien, ranteiden ja käsivarsien luonteva käyttö
   • joustava ranne
   • käsivarren painon käyttäminen
   • eri kosketustapoihin tutustuminen
   • asteikkojen ja kolmisointujen (6-8 sävellajia) soittaminen kahden oktaavin alueelta

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • kappaleen sykkeen hahmottaminen ja tempon säilyttäminen
   • viivastolla olevien nuottien tunnistaminen ja soittaminen
   • perusrytmien hahmottaminen ja soittaminen
   • tärkeimpien esitysmerkintöjen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen soittamisessa
   • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
   • korvakuulolta soittaminen
   • ulkomuistista soittaminen
   • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
   • Mupe 1-tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon
   • musiikin kuuntelukokemusten hankkiminen ja sen tuottamien tunteiden havaitseminen

   SOITETTAVA OHJHELMISTO

   • Ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna noin kolminkertainen määrä 1-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

   YHTEISSOITTO

   • soittaminen oman opettajan tai toisen oppilaan kanssa

   LUOVAT TAIDOT

   • musiikkiin tutustuminen mielikuvien, tarinoiden ja tunnelmien avulla
   • improvisointi valituilla sävelillä esim. tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
   • pienten omien sävellysten tekeminen
   • 2-3:lla soinnulla säestäminen

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • kappaleiden harjoittelu esityskuntoon
   • ulkoa soittaminen
   • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • asteikkosoiton näyte (yhteensä 6-8 sävellajia) puolivuosittain ennen tasosuoritusta ja/tai tasosuorituksessa
   • kaksi erityylistä sävellystä, etydinomainen kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
   • tasosuoritus soitetaan ulkoa ja voi sisältää myös yhteissoittoa

   PERUSTASO 2

   HARJOITTELU

   • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
   • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
   • ohjelmiston pitää sisältää barokkikappaleita ja wieniläisklassista musiikkia
   • ohjelmistoa tulee olla soitettuna noin kolminkertainen määrä tasosuorituksen ohjelmistonäytteeseen nähden

   SOITTOTEKNIIKKA

   • asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella (8 uutta sävellajia)
   • kirkas sormitekniikka ja käsivarren luonnollinen paino
   • artikulaation ja dynamiikan vivahteikkuus
   • moniäänisen tekstuurin balansointi sekä yhdellä että kahdella kädellä soitettaessa
   • pedaalin käyttö ja sen kuunteleminen

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennys- ja alennusmerkkiin asti sekä duureissa että molleissa
   • keskeisten muotoa ja sisältöä luovien elementtien hahmottaminen sävellyksistä (mm. sävellaji, kokonaismuoto, fraasit, karakterit)
   • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
   • transponointiin tutustuminen
   • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
   • tulkinnallisten vapauksien mahdollisuuksiin tutustuminen
   • Mupe 2:n tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • Ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna vähintään noin kolminkertainen määrä 2-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

   YHTEISSOITTO

   • yhteinen tempo ja toisen kuunteleminen
   • joustava rytmin käsittely
   • virheiden ohittamisen taito

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi (esim. soinnuilla, rytmillä tai melodialla)
   • erilaiset säestystavat perussoinuilla
   • omia pieniä sävellyksiä

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita ulkomuistista
   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
   • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • asteikkosoiton näyte (8 uutta sävellajia) puolivuosittain ja/tai tasosuorituksessa
   • kolme erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai wieniläisklassismin ajalta), etydinomainen kappale, vapaa säestys -kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
   • tasosuoritus soitetaan ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
   • yhteissoitto ja kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

    

   PERUSTASO 3

   HARJOITTELU

   • omatoiminen työskentely
   • harjoittelun tauottaminen
   • metronomin kanssa harjoittelu
   • harjoittelutapojen monipuolisuus
   • harjoittelun kohdentaminen vaikeisiin kohtiin
   • keskittyminen harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen
   • pitkäjänteinen työskentelytaito

   SOITTOTEKNIIKKA

   • hyvät soittoasennot ja -liikkeet sekä niiden tarkkailu ja korjaaminen
   • kaikkien sävellajien asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella
   • oktaavitekniikka
   • nelisoinnut
   • pedaalitekniikan vivahteet (1/2-ja 1/4-pedaali)
   • kirkas sormitekniikka
   • sormien, ranteiden ja käsivarsien joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
   • moniäänisen tekstuurin balansointi sekä yhdellä että kahdella kädellä soitettaessa

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • sujuvan nuotinluvun harjoittaminen
   • musiikin rakennetta ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen hahmottaminen (esim. taitteet, fraasit, karakterit, rytmihahmot ja rekisterit)
   • tempon ja sen muutosten huomioiminen ja hallinta
   • laajamuotoisten teosten opiskelu
   • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
   • muistinvarainen soittaminen
   • oman tulkinnan rakentaminen
   • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
   • transponointiin tutustuminen
   • Mupe 3 tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

   YHTEISSOITTO

   • jousisoittajan tai puhaltajan kanssa yhdessä soittaminen
   • joustava rytmin käsittely
   • reagointi toisen soittotapaan
   • virheiden ohittamisen taito

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi ja omien kappaleiden tekeminen
   • kuulonvaraisesti soittaminen
   • vapaa säestys -taitojen kehittäminen
   • harmonian laajempien hajotusten ymmärtäminen ja soveltaminen esim. vapaa säestys -kappaleissa

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • esiintymisrentous
   • teosten esittäminen viimeistellysti
   • karakterien ja tunnelmien vivahteikas ilmentäminen
   • muistinvarainen soittaminen
   • yleisön huomioiminen esiintymistilanteissa
   • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • asteikkosoiton näyte puolivuosittain (loput soitetaan ohjelmistonäytteen yhteydessä)
   • 3-4 erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai wieniläisklassismin ajalta), etydinomainen kappale, vapaa säestys-kappale ja prima vista
   • yhden ohjelmistonäytteessä esitettävistä teoksista tulee olla laajamuotoinen: esim. sonaatti tai sen osa, fantasia, muunnelmateos tai sarja pienempiä teoksia (esim. kolme Chopinin preludia)
   • voi sisältää myös oman sävellyksen tai improvisaation
   • soitetaan pääsääntyöisesti ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
   • yhteissoitto tai kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

    

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

   HARJOITTELU

   • Kappaleiden harjoitusaikataulun suunnittelu ja riittävän ajan löytäminen pianonsoiton harjoitteluun omasta viikko-ohjelmasta
   • Erilaisten harjoittelutapojen tunteminen ja niiden käyttäminen monipuolisesti osana tavoitteellista harjoittelua
   • Soittotaidon eri osa-alueiden tunnistaminen ja kyky kohdentaa harjoittelu tiettyyn osa-alueeseen
   • Yksityiskohtien harjoittelu
   • Kokonaisuuden ja yleisen sujuvuuden harjoittelu

   SOITTOTEKNIIKKA

   • Sormien, ranteiden ja käsivarsien joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
   • Nopeiden kuvioiden tasainen ja vaivaton soittaminen
   • Suuren soinnin vaivaton tuottaminen
   • Vivahteikas ja kontrolloitu pedaalin käyttö
   • Sujuvat ja nopeat asteikot ja kolmisoinnut kaikissa sävellajeissa. (Asteikot soitetaan omalle opettajalle.)
   • Rytmikuvioiden ja peruspolyrytmien (2 vastaan 3; 3 vastaan 4) vaivaton soittaminen

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • Riittävä prima vista -taito ja kyky kehittää sitä
   • Musiikin muotoa ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen tunnistaminen nuoteista ja niiden ilmentäminen soitossa
   • Harjoittelua vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta ja soitettavasta teoksesta
   • Keskeisten musiikkityylien tunnistaminen ja niiden paikantaminen musiikin historiaan

   YHTEISSOITTO

   • Kyky vaihdella roolia kokoonpainoissa ja tarvittaessa myös johtavan roolin ottaminen
   • Harjoitusten suunnittelu, sopiminen ja läpivieminen

   LUOVAT TAIDOT

   • Improvisointia, sävellystä, sovitusta ja vapaata säestystä oppilaan kiinnostuksen mukaan

   KONSERTTIVALMIUDET

   • Teosten esittäminen viimeistellysti
   • Esittäminen nuoteista ja muistinvaraisesti
   • Luonteva ja tilanteen vaatimusten mukainen esiintyminen
   • Sopivan ohjelmiston valitseminen
   • Aktiivinen konserteissa käyminen ja musiikin kuuntelun harrastaminen

   TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

   • Syventävien opintojen ohjelmistonäyte on minimissään 20 minuutin kestoinen ja ohjelmistoltaan vaihteleva päättökonsertti, joka kuvastaa soittajan musiikillisia taitoja monipuolisella tavalla
   • Päättökonsertti voi sisältää useita taitoalueita/soittimia, mutta pääaineen rooli on oltava merkittävä
   • Konsertti voi sisältää musiikkia useista genreistä, mutta taidemusiikin rooli on oltava merkittävä
   • Konsertti voi sisältää omia sävellyksiä, sovituksia tai improvisaatioita
   • Yhteissoitto on toivottavaa
   • Päättökonsertin vieminen musiikkiopiston ulkopuolelle, esimerkiksi kouluun, päiväkotiin tai palvelutaloon on mahdollista ja suositeltavaa
   • Ohjelmistoa tulee olla soitettuna riittävästi ja kattavasti eri aikakausilta. Ohjelmistoon tulee sisältyä barokkikappaleita, wieniläisklassista musiikkia, suomalaista musiikkia, modernia musiikkia, laajamuotoisia teoksia ja etydejä.
   Alkeistaso
   Perustaso 1
   Perustaso 2
   Perustaso 3
   Syventävät opinnot

   Sellonsoiton taitotaulut

   ALKEISTASO

   HARJOITTELU

   • vanhemman kannustus ja tuki
   • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
   • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
   • toistojen välttämättömyys
   • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

   SOITTOTEKNIIKKA

   • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen tarvittaessa

   Soittoasento

   • ryhdikäs mutta rento
   • asennon korjaaminen peilin avulla
   • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

   Vasemman käden tekniikka

   • kurotukset
   • ensimmäisen aseman hallinta ja II ja IV asemiin tutustuminen

   Jousitekniikan kehittäminen

   • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi
   • pyrkimys kauniiseen ääneen
   • legatokaarien harjoittelu, staccato-tekniikkaan tutustuminen

   Sävelasteikot

   • yksi oktaaviset asteikot kahteen etumerkkiin asti
   • tutustuminen myös IV asemaan
   • sointuja

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • eri sävellajeihin tutustuminen
   • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
   • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
   • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
   • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
   • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
   • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
   • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
   • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
   • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien)

   YHTEISSOITTO

   • soittokaverin kanssa toimiminen
   • pienyhtyeessä toimiminen
   • orkesterisoitto

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
   • mielikuvien ja tarinoiden avulla sellon äänimaailmaan tutustumista
   • pieniä sävellyksiä / sovituksia

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • alku-ja loppukumarrukset
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • kaksi erilaista perustaso 1:n vaikeustasoa edustavaa kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuus)
   • asteikot
   • nuotinlukutehtävä

   PERUSTASO 1

   HARJOITTELU

   • vanhemman kannustus ja tuki
   • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
   • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
   • toistojen välttämättömyys

   SOITTOTEKNIIKKA

   • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen tarvittaessa

   Soittoasento

   • ryhdikäs mutta rento
   • asennon korjaaminen peilin avulla
   • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

   Vasemman käden tekniikka

   • kurotukset
   • ensimmäisen aseman hallinta ja II ja IV asemiin tutustuminen

   Jousitekniikan kehittäminen

   • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi
   • pyrkimys kauniiseen ääneen
   • legatokaarien harjoittelu, staccato-tekniikkaan tutustuminen

   Sävelasteikot

   • yksi oktaaviset asteikot kahteen etumerkkiin asti
   • tutustuminen myös IV asemaan
   • sointuja

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • eri sävellajeihin tutustuminen
   • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
   • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
   • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
   • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo –merkintöjen tunnistaminen
   • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
   • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
   • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
   • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
   • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleitA.

   YHTEISSOITTO

   • soittokaverin kanssa toimiminen
   • pienyhtyeessä toimiminen
   • orkesterisoitto

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
   • mielikuvien ja tarinoiden avulla sellon äänimaailmaan tutustumista
   • pieniä sävellyksiä / sovituksia

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • alku-ja loppukumarrukset
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myösulkomuistista
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toistenkannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • kaksi erilaista perustaso 1:n vaikeustasoa edustavaa kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuus)
   • asteikot
   • nuotinlukutehtävä

    PERUSTASO 2

    HARJOITTELU

    • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
    • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
    • harjoittelee säännöllisesti
    • osaa harjoitella keskittyneesti

    SOITTOTEKNIIKKA

    • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
    • jousi pysyy suorassa
    • kaula-asemien hallinta, asemanvaihdot
    • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
    • pyrkimys kauniiseen ääneen
    • legatokaarien hallinta ja staccato-tekniikka
    • vibraton alkeet
    • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
    • eri voimakkuuksien hallinta: piano, forte, crescendo, diminuendo

    Sävelasteiko

    • Kaksi oktaaviset asteikot neljään etumerkkiin asti sekä sointuja

     MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

     • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennysmerkkiin ja neljään alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
     • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
     • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
     • perusrytmikuvioiden hallinta
     • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
     • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
     • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
     • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
     • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
     • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

     SOITETTAVA OHJELMISTO

     • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

     YHTEISSOITTO

     • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
     • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

     LUOVAT TAIDOT

     • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
     • mielikuvien ja tarinoiden avulla sellon äänimaailmaan tutustumista
     • omia pieniä sävellyksiä

     KONSERTTIVALMIUDET

     • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
     • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
     • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
     • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
     • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
     • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
     • konserttikäynnit kuulijana

     TASOSUORITUS

     • Kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti tekniikkaa: eri asemia (kaula-asemia ja peukaloasema) sekä erilaisia jousitapoja
     • asteikot
     • nuotinlukutehtävä

     PERUSTASO 3

     HARJOITTELU

     • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
     • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
     • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
     • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
     • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
     • harjoittelee tavoitteellisesti

     Soittimen huolto

     • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
     • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
     • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
     • osaa huoltaa viritystappeja

     SOITTOTEKNIIKKA

     • soittoasennon ergonomia
     • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
     • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
     • kaula-asemien ja peukaloaseman hallinta, lyhyet ja pitkät asemanvaihdot
     • jousitekniikan kehittäminen
     • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
     • pyrkimys kauniiseen ääneen
     • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
     • vibrato
     • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

     sävelasteikot

     • Kolmioktaaviset asteikot ja soinnut

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen d2 asti
      • osaa soittaa f-, c- ja g-avaimilla
      • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
      • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
      • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
      • osaa soittaa eri tahtilajeissa
      • osaa soittaa laajamuotoisia teoksia
      • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
      • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
      • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

      YHTEISSOITTO

      • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
      • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
      • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
      • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
      • tuttujen sävelmien soveltaminen sellolle esim. toivelaulukirjoista

      KONSERTTIVALMIUDET

      • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
      • osaa huomioida yleisön
      • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
      • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
      • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
      • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
      • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
      • käy kuuntelemassa konsertteja

      TASOSUORITUS

      • Laajamuotoinen (moniosainen) teos, erityylinen kappale ja soolokappale tai etydi
      • ohjelman kesto n. 20 min
      • asteikot

      SYVENTÄVÄT OPINNOT

      HARJOITTELU

      • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
      • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
      • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
      • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
      • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
      • harjoittelee tavoitteellisesti

      Soittimen huolto

      • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
      • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
      • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
      • osaa huoltaa viritystappeja

      SOITTOTEKNIIKKA

      • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento säännöllisesti
      • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
      • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
      • vibraton monipuolinen käyttö
      • koko otelauta tuttu

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • soittaa sujuvasti f-, c- ja g-avaimilla
      • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
      • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
      • laajamuotoisten teosten valmistaminen
      • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
      • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
      • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • Ennen päättökonserttia soitetaan laajasti sellolle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta.

      YHTEISMUSISOINTI

      • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
      • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

      KONSERTTIVALMIUDET

      • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
      • viimeistellyt esitykset
      • luonteva lavakäytös
      • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
      • konserttikäynnit kuulijana

      TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

      • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
      • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
      Alkeistaso
      Perustaso 1
      Perustaso 2
      Perustaso 3
      Syventävät opinnot

       Viulunsoiton taitotaulut

      ALKEISTASO

      HARJOITTELU

      Soittimeen tutustuminen

      • soittimen rakenne
      • miten ääni syntyy
      • jousen kiristäminen ja löysääminen ja hartsaaminen
      • olkatuen kiinnittäminen
      • soittimen huolto
      • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
      • vapaat kielet e, a, d, g

      Hyvät harjoitusolosuhteet

      • rauhallinen, keskittymistä tukeva harjoituspaikka
      • nuottiteline
      • säännöllinen harjoittelu (vanhempien tuki)
      • omien läksyjen tietäminen sekä nuoteista huolehtiminen

      Harjoittelu

      • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
      • hahmottaa omasta soitostaan ja soittoläksyistään keskittymistä vaativia asioita
      • vanhemman kannustus ja tuki
      • oman osaamisen tunnistaminen

      SOITTOTEKNIIKKA

      Soittoasento

      • hyvä, ryhdikäs soittoasento seisten
      • lepoasento
      • rentous, minimijännitys
      • luonteva pään ja viulun asento
      • hyvä viulun asento

      Vasemman käden tekniikka

      • käden ja sormien asento
      • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

      Oikean käden tekniikka

      • jousiote
      • yläraajan nivelten vapaa toiminta
      • jousen suora rata
      • jousikäden taso eri kielillä
      • pizzicato
      • äänen voimakkuuden sääteleminen (hiljainen – voimakas)

      Sävelasteikot

      • Vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (1 oktaavi)

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • nuotinluvun alkeet
      • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
      • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • Pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita

      YHTEISSOITTO

      • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
      • yhteinen pulssi
      • säestäminen – melodian soitto
      • oman opettajan ja / tai pianistin kanssa soittaminen
      • kappaleen aloitusmerkin antaminen

      LUOVAT TAIDOT

      • korvakuulolta soittaminen
      • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
      • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
      • pienet omat sävellykset ja sovitukset

      KONSERTTIVALMIUDET

      • esiintymiseen valmistautuminen
      • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
      • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
      • konserttikäynnit kuulijana

      TASOSUORITUS

      • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
      • asteikko
      • nuotinlukutehtävä

       

      PERUSTASO 1

      HARJOITTELU

      • vanhemman kannustus ja tuki
      • virittäminen mittarilla: A=442 Hz (vanhemmat)
      • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
      • toistojen välttämättömyys
      • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
      • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

      SOITTOTEKNIIKKA

      • hyvä soittoasento: ryhdikäs mutta rento
      • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
      • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan
      • motoriikka ja käsien sujuva toiminta
      • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta

      Vasemman käden tekniikka

      • käden ja sormien asento sekä peukalon rentous
      • sormen käyttö, kyynärohjaus
      • ensimmäisen aseman hallinta, erilaisia sormiryhmittelyjä (matala 2. sormi ja korkea 3.sormi)
      • huiluääniä

      Jousitekniikka

      • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi
      • kokojousi
      • nopea ja hidas jousi
      • jousen kallistuskulma
      • pyrkimys kauniiseen ääneen
      • legatosoitto (kaaret)
      • artikulaation alkeet (martelé, staccato, spiccato)

      Sävelasteikot

      • Yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: A-duuri, D-duuri, e-molli, a-molli, h-molli (melodiset)
      • Kaksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: G-duuri, A-duuri

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • sävellajeihin tutustuminen
      • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
      • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
      • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
      • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
      • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
      • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
      • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
      • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • Ennen tasosuoritusta soitetaan noin koolminkertainen määrä perustaso 1: vaikeustasoa edustavia kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien)

      YHTEISSOITTO

      • soittokaverin kanssa ja pienyhtyeessä toimiminen
      • orkesterisoitto

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
      • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
      • pieniä sävellyksiä / sovituksia

      KONSERTTIVALMIUDET

      • esiintyminen Numon konsereteissa vähintään kerran lukuvuodessa
      • alku- ja loppukumarrukset
      • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
      • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
      • huomioi yleisön esiintymistilanteessa ja osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
      • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
      • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
      • konserttikäynnit kuulijana

      TASOSUORITUS

      • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale (koko ensimmäisen aseman laajuus)
      • nuotinlukutehtävä
      • asteikot

       

      PERUSTASO 2

      HARJOITTELU

      • vanhempien kannustus ja tuki
      • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
      • osaa harjoitella huolellisesti ottaen huomioon sävelpuhtauden ja rytmin
      • toistojen välttämättömyys
      • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä

      SOITTOTEKNIIKKA

      • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
      • jousi pysyy suorassa
      • matala 1. sormi ja matala 4. sormi, 4. sormen kurotus
      • kyynärohjaus
      • 1-4 -asemien hallinta, hallitut asemanvaihdot
      • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
      • pyrkimys kauniiseen ääneen
      • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
      • vibraton alkeet
      • sävelpuhtauden kuuntelu ja korjaaminen sekä perusrytmikuvioiden hallinta
      • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
      • pariääniä

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kahteen ylennysmerkkiin ja kahteen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
      • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
      • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
      • accelerando, ritardando
      • tempomerkintöjen tunnistaminen
      • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
      • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
      • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
      • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
      • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
      • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa
      • Mupe 2 -tietosisällön soveltaminen soitettavaan musiikkiin

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • Perustaso 2:n vaatimustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan nähden (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä

      YHTEISSOITTO

      • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
      • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
      • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
      • omia pieniä sävellyksiä

      KONSERTTIVALMIUDET

      • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
      • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
      • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
      • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
      • pystyy ohittamaan virheensä niistä häiriintymättä
      • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
      • konserttikäynnit kuulijana

      TASOSUORITUS

      • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale, joissa asemasoittoa
      • erilaisia jousilajeja
      • asteikkoja ja 3-sointuja 1.- 4. asemissa
      • nuotinlukutehtävä

      PERUSTASO 3

      HARJOITTELU

      • soittimen huolto tarvittaessa, osaa virittää itse
      • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
      • osaa tauottaa harjoitteluaan
      • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
      • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

      SOITTOTEKNIIKKA

      • soittoasennon ergonomia
      • kehon huolto
      • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
      • jousitekniikan kehittäminen
      • legato-kaarien hallinta, staccato- ja spiccato-tekniikka, sautillé
      • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
      • pyrkimys kauniiseen ääneen
      • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
      • vibrato
      • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)
      • pariääniä ja akordeja

      Sävellajit

      • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
      • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
      • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
      • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä
      • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
      • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
      • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
      • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
      • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • Perustaso 3:n vaikeustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan verrattuna (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä.

      YHTEISSOITTO

      • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
      • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
      • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
      • tuttujen sävelmien soveltaminen viululle esim. toivelaulukirjoista
      • ”vapaa säestys” ja sointumerkeistä soittaminen

      KONSERTTIVALMIUDET

      • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
      • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
      • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
      • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
      • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
      • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
      • persoonallinen ote soitossa

      TASOSUORITUS

      • laajamuotoisen teoksen osa tai osia, erityylinen kappale ja soolokappale / etydi, ohjelman kesto n. 20 min
      • yhteismusisointi suositeltavaa
      • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja
      • nuotinlukutehtävä

       

      SYVENTÄVÄT OPINNOT

      HARJOITTELU

      • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
      • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
      • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
      • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
      • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
      • harjoitusesiintymiset

      SOITTOTEKNIIKKA

      • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
      • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
      • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
      • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
      • vibraton monipuolinen käyttö
      • koko otelauta tuttu
      • ricochet
      • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
      • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
      • laajamuotoisten teosten valmistaminen
      • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
      • äänitteiden vertaileva kuuntelu
      • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
      • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
      • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
      • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

      SOITETTAVA OHJELMISTO¨

      • Tutustutaan laajasti ja monipuolisesti syventävän tason vaikeustasoa edustavaan viuluohjelmistoon.

      YHTEISSOITTO

      • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
      • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
      • kannustetaan omatoimiseen yhteismusisointiin

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

      KONSERTTIVALMIUDET

      • viimeistellyt esitykset
      • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
      • luonteva lavakäyttäytyminen
      • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
      • konserttikäynnit kuulijana

      TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

      • opettajan / opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti. Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia.

       

      Alkeistaso
      Perustaso 1
      Perustaso 2
      Perustaso 3
      Syventävät opinnot

      Kitaransoiton taitotaulut


      JOHDANTO

      Nämä taitotaulut kuvaavat kitaransoiton opiskelua Nurmijärven musiikkiopistolla. Taitotauluista löydät kuvaukset eri  tasojen tavoitteista sekä sisällöistä. Taitotaulujen tavoite on helpottaa kitaransoiton opiskelun hahmottamista musiikkiopistolla. Jokaisen tason lopussa on lista Eteenpäin kun, jonka suoritettuasi pääset siirtymään seuraavalle taitotasolle.

      Soittoharrastuksen tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen luominen, musiikin ja soittamisen ottaminen osaksi omaa elämää sekä soitosta nauttiminen. Nurmijärven musiikkiopistolla opiskellessasi osallistut taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen, jonka keskiössä on pitkäjänteisyys ja tasolta toiselle siirtyminen. Sopivien tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen lisäävät soittomotivaatiota ja parantavat omaa suhdetta musiikkiin.

      Jokainen soittaja on yksilö ja kitaraopinnot räätälöidään jokaiselle sopiviksi. Taitotaulut antavat suuntaviivoja, mutta jokaisen kitaristin polku on omanlainen. Hyvä yhteys oppilaan, opettajan ja kodin välillä on tärkeä.

      Pitkäjänteiseen kehittymiseen soittoharrastuksen parissa kuuluu oleellisesti kotiharjoittelu. Erityisesti nuorten oppilaiden kohdalla huoltajien rooli on tärkeä. Hyvien harjoittelurutiinien ja olosuhteiden luominen kotona kannattaa aloittaa heti harrastuksen ensiaskeleista.

      Musiikin kuuntelu, konserteissa käynti sekä esiintyminen kuuluvat kaikki hyvän musiikkisuhteen luomiseen. Musiikkiopisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia päästä esiintymään sekä kuulemaan erilaisia konsertteja. Positiiviset esiintymiskokemukset kannattelevat harrastuksen parissa sekä lisäävät motivaatiota.

      Iloisia soittohetkiä kitaran parissa!

      ALKEISTASO

      SOITTOTEKNIIKKA

      • Perusnäppäys, tirando TAI apoyando
      • Yksiäänisiä melodioita
      • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • Yksiäänisten melodioiden hahmottaminen sekä korvakuulolta että nuoteista
      • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
      • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

      HARJOITTELU

      • Klassisen kitaran soittoasento
      • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
      • Pienten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
      • Keskittymiskyvyn harjoittelu
      • Oman soiton arviointi

      YHTEISSOITTO

      • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
      • Toisen soittajan kuuntelu

      LUOVAT TAIDOT

      • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen Tutustutaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

      KONSERTTIVALMIUDET

      • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
      • Konserttikäyntejä

      ETEENPÄIN, KUN:

      • Olen esiintynyt vähintään yhden kerran lukuvuoden aikana
      • Olen soittanut ja tutustunut asteikkoihin (1 asteikko riittää)
      • Olen löytänyt hyvän kitaran soittoasennon
      • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
      • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

      PERUSTASO 1

      SOITTOTEKNIIKKA

      • Erilaiset soittotavat
      • Perusnäppäys, tirando ja apoyando
      • Enimmäkseen yksiäänisiä melodioita
      • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • Oppilas oppii hahmottamaan yksiäänisiä melodiakulkuja ja soittamaan niitä sekä korvakuulolta että nuoteista
      • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
      • Asteikkoihin tutustuminen
      • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

      HARJOITTELU

      • Klassisen kitaran soittoasento
      • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
      • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
      • Keskittymiskyvyn harjoittelu
      • Oman soiton arviointi

      YHTEISSOITTO

      • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
      • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
      • Toisen soittajan kuuntelu

      LUOVAT TAIDOT

      • Rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden kehittämiseen sekä niiden ylöskirjaamiseen
      • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen
      • Kokeillaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

      KONSERTTIVALMIUDET

      • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
      • Konserttikäyntejä

      ETEENPÄIN, KUN:

      • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä opintojen aikana
      • Olen soittanut erityylisiä kappaleita
      • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
      • Olen löytänyt hyvän soittoasennon ja äänenmuodostuksen kitaralla
      • Olen suorittanut sävellajitehtävät
      • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

      PERUSTASO 2

      SOITTOTEKNIIKKA

      • Soittotekniikkaa kehitetään kappaleiden lisäksi erilaisin harjoituksin
      • Musiikillinen ilmaisu ja fraseerauksen periaatteita
      • Laajennetaan dynamiikan ja erilaisten karaktäärien käyttöä

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • Nuotinluku 1. asemassa, yksittäisiä nuotteja tai helppoja melodioita muissa asemissa
      • Vapaa säestys
      • Itse keksittyjen melodioiden nuotintaminen
      • Tutustuminen oman instrumentin ohjelmistoon kuuntelemalla äänitteitä
      • Konserteissa käynti

      HARJOITTELU

      • Säännöllinen harjoittelu ja harjoittelurutiini
      • Oman soiton tallentaminen
      • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
      • Säestämisen harjoittelua
      • Korvakuulosoitto

      YHTEISSOITTO

      • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
      • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
      • Toisen soittajan kuuntelu
      • Mahdollisuuksien mukaan myös eri instrumenttien kanssa soittaminen

      LUOVAT TAIDOT

      • Itse keksittyjen melodioiden nuotinnus ja äänitys
      • Itse kehitettyjä sointukiertoja
      • Kappalerakenteiden hahmottaminen
      • Asteikkojen käyttö improvisoinnissa

      KONSERTTIVALMIUDET

      • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
      • Konserttikäyntejä

      ETEENPÄIN, KUN:

      • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä vähintään kahdesti lukuvuoden aikana.
      • Harjoittelu kotona sujuu
      • Sävellajitehtävät
      • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)
      • Olen saanut palautetta kehittymisestäni ja osaamisestani toiselta opettajalta

      PERUSTASO 3

      SOITTOTEKNIIKKA

      • Erilaisia arpeggioikuvioita ja sormilla soitettavia säestyskuvioita
      • Musiikillista ilmaisua syvennetään
      • Eri aikakausien tyylien mukainen fraseeraus
      • Äänenmuodostukseen perehdytään huolellisemmin
      • Vibraatto ja barré -tekniikat
      • Musiikin hahmottaminen
      • Prima vista –soittoa myös ylemmissä asemissa
      • Oman soittimen ohjelmistoon tutustuminen sekä keskeisten teosten tunnistaminen

      HARJOITTELU

      • Soiton ja soittoasennon ergonomian kehittäminen ja ymmärrys
      • Säännöllinen harjoittelu ja soittotekniikan kehittäminen
      • Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
      • Vapaa säestys

      YHTEISSOITTO

      • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
      • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
      • Toisen soittajan kuuntelu
      • Myös muiden soittajien kanssa yhdessä soittaminen

      LUOVAT TAIDOT

      • Laajennetaan ja kehitetään aiemmin opittua asteikkovalikoimaa improvisaatiossa
      • Oman sävellyksen tallentaminen

      KONSERTTIVALMIUDET

      • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
      • Konserttikäyntejä
      • Suurempien konserttikokonaisuuksien hallinta

      ETEENPÄIN, KUN:

      • Olen esiintynyt vähintään kolme kertaa lukuvuodessa soittaen erityylisiä kappaleita eri aikakausilta
      • Harjoittelu kotona sujuu
      • Olen kokeillut pienten sävellysten tekoa
      • Sävellajitehtävät suoritettuina
      • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

      SYVENTÄVÄT OPINNOT

      SOITTOTEKNIIKKA

      • Kitaransoiton eri tekniikoiden sujuva käyttö
      • Soittotekniikan omatoiminen soveltava käyttö tarpeen mukaan
      • Soittotekniikka osana tulkintaa
      • Erikoistekniikoihin tutustuminen (esim. erilaiset rasgueadot)
      • Musiikin hahmottaminen
      • Riittävät prima vista –taidot
      • Musiikin muotojen hahmottaminen ja niiden mukaan fraseeraaminen
      • Eri tyylien tunnistaminen

      HARJOITTELU

      • Harjoittelun aikatauluttaminen
      • Asioiden priorisointi
      • Säännöllinen soittotekniikan kehittäminen
      • Yhteissoitto
      • Toimiminen osana erikokoisia yhtyeitä
      • Oman soiton muokkaus ryhmän mukaan
      • Eri roolit kokoonpanossa sekä johtajana toimiminen

      LUOVAT TAIDOT

      • Omaleimaisen soiton kehittäminen
      • Soittamisen kehittäminen omien mieltymysten mukaan

      KONSERTTIVALMIUDET

      • Konserttikäynnit
      • Suurien kokonaisuuksien hahmottaminen
      • Konserttiohjelman suunnittelu
      • Konserttiin valmistautuminen
      • Konserttietiketti

      PÄÄTÖSKONSERTTI (musiikkiopiston päättävä tasosuoritus)

      • Konserttikokonaisuuden rakentaminen soittajan toiveiden mukaan
      • Käsiohjelman ja julisteen suunnittelu
      • Päättökonsertti voi sisältää musiikkia myös muilla instrumenteilla soitettuna
      • Suunnitellaan oman opettajan kanssa