Taitotaulut

Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

 Pianonsoiton taitotaulut

JOHDANTO

Tämä taitotaulu kuvaa pianonsoiton opiskelun kulkua Nurmijärven musiikkiopistossa. Siinä kuvataan opintojen eri tasojen oppisisältöjä ja tavoitteita osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Taitotaulun tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Pianonsoiton opintojen tavoitteita ovat monipuolinen pianonsoiton taito, musiikin perusteiden hallinta sekä positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamistaan ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämän mittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa pianonsoiton opiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten kotona tulee olla akustinen piano tai laadukas digitaalipiano. Digitaalipiano soveltuu vasta-alkajille ja tilapäiseen harjoitteluun, pidemmälle ehtineille akustinen piano on suositeltavampi soitin. Sopivassa digitaalipianossa on täysimittainen akustisen pianon kosketusta jäljittelevä koskettimisto ja kiinteä pedaali. Pelkästään kuulokkeiden kanssa soittaminen ei ole suositeltavaa.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio pianonsoiton historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa pianonsoiton oppimista. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja pianomusiikin ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Musiikkiopistossa pianonsoiton opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Omaksuttuaan tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet tehdään lukukausittain. Musiikkiopisto opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

 

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • oppilas tottuu harjoittelemaan säännöllisesti
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

Soittimeen tutustuminen

 • pianon rakenne ja toiminta
 • koskettimiin tutustuminen
 • korkeat äänet – matalat äänet
 • tuolin korkeuden säätäminen

Hyvät harjoitusolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • akustinen piano tai laadukas digipiano
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen muistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä istuma-asento
 • jalat tukevasti lattiassa tai jalkatuella
 • käsien ja sormien soittoasentoihin tutustuminen
 • kaikkien sormien käyttäminen
 • kahdella kädellä soittaminen samanaikaisesti
 • peruskosketustavat (legato, staccato)
 • äänen voimakkuuden hallinta

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja sävelkorkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu ja korjaaminen
 • pienten melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • riittävä määrä lastenlauluja, pieniä sävellyksiä, improvisaatioita yms.

YHTEISSOITTO

 • oman opettajan kanssa soittaminen
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

TASOSUORITUS

 • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • kyky tunnistaa milloin soitto menee ”nuottien mukaan”
 • vaikeiden kohtien toistaminen useita kertoja
 • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

SOITTOTEKNIIKKA

 • sormien, ranteiden ja käsivarsien luonteva käyttö
 • joustava ranne
 • käsivarren painon käyttäminen
 • eri kosketustapoihin tutustuminen
 • asteikkojen ja kolmisointujen (6-8 sävellajia) soittaminen kahden oktaavin alueelta

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • kappaleen sykkeen hahmottaminen ja tempon säilyttäminen
 • viivastolla olevien nuottien tunnistaminen ja soittaminen
 • perusrytmien hahmottaminen ja soittaminen
 • tärkeimpien esitysmerkintöjen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen soittamisessa
 • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
 • korvakuulolta soittaminen
 • ulkomuistista soittaminen
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • Mupe 1-tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon
 • musiikin kuuntelukokemusten hankkiminen ja sen tuottamien tunteiden havaitseminen

SOITETTAVA OHJHELMISTO

 • ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna noin kolminkertainen määrä 1-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

YHTEISSOITTO

 • soittaminen oman opettajan tai toisen oppilaan kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • musiikkiin tutustuminen mielikuvien, tarinoiden ja tunnelmien avulla
 • improvisointi valituilla sävelillä esim. tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • pienten omien sävellysten tekeminen
 • 2-3:lla soinnulla säestäminen

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • kappaleiden harjoittelu esityskuntoon
 • ulkoa soittaminen
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • asteikkosoiton näyte (yhteensä 6-8 sävellajia) puolivuosittain ennen tasosuoritusta ja/tai tasosuorituksessa
 • kaksi erityylistä sävellystä, etydinomainen kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
 • tasosuoritus soitetaan ulkoa ja voi sisältää myös yhteissoittoa

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • ohjelmiston pitää sisältää barokkikappaleita ja wieniläisklassista musiikkia
 • ohjelmistoa tulee olla soitettuna noin kolminkertainen määrä tasosuorituksen ohjelmistonäytteeseen nähden

SOITTOTEKNIIKKA

 • asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella (8 uutta sävellajia)
 • kirkas sormitekniikka ja käsivarren luonnollinen paino
 • artikulaation ja dynamiikan vivahteikkuus
 • moniäänisen tekstuurin balansointi sekä yhdellä että kahdella kädellä soitettaessa
 • pedaalin käyttö ja sen kuunteleminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennys- ja alennusmerkkiin asti sekä duureissa että molleissa
 • keskeisten muotoa ja sisältöä luovien elementtien hahmottaminen sävellyksistä (mm. sävellaji, kokonaismuoto, fraasit, karakterit)
 • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
 • transponointiin tutustuminen
 • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
 • tulkinnallisten vapauksien mahdollisuuksiin tutustuminen
 • Mupe 2:n tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna vähintään noin kolminkertainen määrä 2-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

YHTEISSOITTO

 • yhteinen tempo ja toisen kuunteleminen
 • joustava rytmin käsittely
 • virheiden ohittamisen taito

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi (esim. soinnuilla, rytmillä tai melodialla)
 • erilaiset säestystavat perussoinuilla
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • asteikkosoiton näyte (8 uutta sävellajia) puolivuosittain ja/tai tasosuorituksessa
 • kolme erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai wieniläisklassismin ajalta), etydinomainen kappale, vapaa säestys -kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
 • tasosuoritus soitetaan ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
 • yhteissoitto ja kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • omatoiminen työskentely
 • harjoittelun tauottaminen
 • metronomin kanssa harjoittelu
 • harjoittelutapojen monipuolisuus
 • harjoittelun kohdentaminen vaikeisiin kohtiin
 • keskittyminen harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen
 • pitkäjänteinen työskentelytaito

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvät soittoasennot ja -liikkeet sekä niiden tarkkailu ja korjaaminen
 • kaikkien sävellajien asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella
 • oktaavitekniikka
 • nelisoinnut
 • pedaalitekniikan vivahteet (1/2-ja 1/4-pedaali)
 • kirkas sormitekniikka
 • sormien, ranteiden ja käsivarsien joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
 • moniäänisen tekstuurin balansointi sekä yhdellä että kahdella kädellä soitettaessa

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sujuvan nuotinluvun harjoittaminen
 • musiikin rakennetta ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen hahmottaminen (esim. taitteet, fraasit, karakterit, rytmihahmot ja rekisterit)
 • tempon ja sen muutosten huomioiminen ja hallinta
 • laajamuotoisten teosten opiskelu
 • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
 • muistinvarainen soittaminen
 • oman tulkinnan rakentaminen
 • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
 • transponointiin tutustuminen
 • Mupe 3 tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

YHTEISSOITTO

 • jousisoittajan tai puhaltajan kanssa yhdessä soittaminen
 • joustava rytmin käsittely
 • reagointi toisen soittotapaan
 • virheiden ohittamisen taito

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi ja omien kappaleiden tekeminen
 • kuulonvaraisesti soittaminen
 • vapaa säestys -taitojen kehittäminen
 • harmonian laajempien hajotusten ymmärtäminen ja soveltaminen esim. vapaa säestys -kappaleissa

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • esiintymisrentous
 • teosten esittäminen viimeistellysti
 • karakterien ja tunnelmien vivahteikas ilmentäminen
 • muistinvarainen soittaminen
 • yleisön huomioiminen esiintymistilanteissa
 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • asteikkosoiton näyte puolivuosittain (loput soitetaan ohjelmistonäytteen yhteydessä)
 • 3-4 erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai wieniläisklassismin ajalta), etydinomainen kappale, vapaa säestys-kappale ja prima vista
 • yhden ohjelmistonäytteessä esitettävistä teoksista tulee olla laajamuotoinen: esim. sonaatti tai sen osa, fantasia, muunnelmateos tai sarja pienempiä teoksia (esim. kolme Chopinin preludia)
 • voi sisältää myös oman sävellyksen tai improvisaation
 • soitetaan pääsääntyöisesti ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
 • yhteissoitto tai kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • kappaleiden harjoitusaikataulun suunnittelu ja riittävän ajan löytäminen pianonsoiton harjoitteluun omasta viikko-ohjelmasta
 • erilaisten harjoittelutapojen tunteminen ja niiden käyttäminen monipuolisesti osana tavoitteellista harjoittelua
 • soittotaidon eri osa-alueiden tunnistaminen ja kyky kohdentaa harjoittelu tiettyyn osa-alueeseen
 • yksityiskohtien harjoittelu
 • kokonaisuuden ja yleisen sujuvuuden harjoittelu

SOITTOTEKNIIKKA

 • sormien, ranteiden ja käsivarsien joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
 • nopeiden kuvioiden tasainen ja vaivaton soittaminen
 • suuren soinnin vaivaton tuottaminen
 • vivahteikas ja kontrolloitu pedaalin käyttö
 • sujuvat ja nopeat asteikot ja kolmisoinnut kaikissa sävellajeissa. (Asteikot soitetaan omalle opettajalle.)
 • rytmikuvioiden ja peruspolyrytmien (2 vastaan 3; 3 vastaan 4) vaivaton soittaminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • riittävä prima vista -taito ja kyky kehittää sitä
 • musiikin muotoa ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen tunnistaminen nuoteista ja niiden ilmentäminen soitossa
 • harjoittelua vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta ja soitettavasta teoksesta
 • keskeisten musiikkityylien tunnistaminen ja niiden paikantaminen musiikin historiaan

YHTEISSOITTO

 • kyky vaihdella roolia kokoonpainoissa ja tarvittaessa myös johtavan roolin ottaminen
 • harjoitusten suunnittelu, sopiminen ja läpivieminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointia, sävellystä, sovitusta ja vapaata säestystä oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • teosten esittäminen viimeistellysti
 • esittäminen nuoteista ja muistinvaraisesti
 • luonteva ja tilanteen vaatimusten mukainen esiintyminen
 • sopivan ohjelmiston valitseminen
 • aktiivinen konserteissa käyminen ja musiikin kuuntelun harrastaminen

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • syventävien opintojen ohjelmistonäyte on minimissään 20 minuutin kestoinen ja ohjelmistoltaan vaihteleva päättökonsertti, joka kuvastaa soittajan musiikillisia taitoja monipuolisella tavalla
 • päättökonsertti voi sisältää useita taitoalueita/soittimia, mutta pääaineen rooli on oltava merkittävä
 • konsertti voi sisältää musiikkia useista genreistä, mutta taidemusiikin rooli on oltava merkittävä
 • konsertti voi sisältää omia sävellyksiä, sovituksia tai improvisaatioita
 • yhteissoitto on toivottavaa
 • päättökonsertin vieminen musiikkiopiston ulkopuolelle, esimerkiksi kouluun, päiväkotiin tai palvelutaloon on mahdollista ja suositeltavaa
 • ohjelmistoa tulee olla soitettuna riittävästi ja kattavasti eri aikakausilta. Ohjelmistoon tulee sisältyä barokkikappaleita, wieniläisklassista musiikkia, suomalaista musiikkia, modernia musiikkia, laajamuotoisia teoksia ja etydejä.
Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

 Viulunsoiton taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • miten ääni syntyy
 • jousen kiristäminen ja löysääminen ja hartsaaminen
 • olkatuen kiinnittäminen
 • soittimen huolto
 • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
 • vapaat kielet e, a, d, g

Hyvät harjoitusolosuhteet

 • rauhallinen, keskittymistä tukeva harjoituspaikka
 • nuottiteline
 • säännöllinen harjoittelu (vanhempien tuki)
 • omien läksyjen tietäminen sekä nuoteista huolehtiminen

Harjoittelu

 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • hahmottaa omasta soitostaan ja soittoläksyistään keskittymistä vaativia asioita
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • hyvä, ryhdikäs soittoasento seisten
 • lepoasento
 • rentous, minimijännitys
 • luonteva pään ja viulun asento
 • hyvä viulun asento

Vasemman käden tekniikka

 • käden ja sormien asento
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • jousiote
 • yläraajan nivelten vapaa toiminta
 • jousen suora rata
 • jousikäden taso eri kielillä
 • pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen (hiljainen – voimakas)

Sävelasteikot

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (1 oktaavi)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita

YHTEISSOITTO

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja / tai pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

LUOVAT TAIDOT

 • korvakuulolta soittaminen
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset ja sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • asteikko
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • virittäminen mittarilla: A=442 Hz (vanhemmat)
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • hyvä soittoasento: ryhdikäs mutta rento
 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan
 • motoriikka ja käsien sujuva toiminta
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta

Vasemman käden tekniikka

 • käden ja sormien asento sekä peukalon rentous
 • sormen käyttö, kyynärohjaus
 • ensimmäisen aseman hallinta, erilaisia sormiryhmittelyjä (matala 2. sormi ja korkea 3.sormi)
 • huiluääniä

Jousitekniikka

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi
 • kokojousi
 • nopea ja hidas jousi
 • jousen kallistuskulma
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé, staccato, spiccato)

Sävelasteikot

 • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: A-duuri, D-duuri, e-molli, a-molli, h-molli (melodiset)
 • kaksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: G-duuri, A-duuri

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuoritusta soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1: vaikeustasoa edustavia kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa ja pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • huomioi yleisön esiintymistilanteessa ja osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale (koko ensimmäisen aseman laajuus)
 • nuotinlukutehtävä
 • asteikot

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • vanhempien kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti ottaen huomioon sävelpuhtauden ja rytmin
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • matala 1. sormi ja matala 4. sormi, 4. sormen kurotus
 • kyynärohjaus
 • 1-4 -asemien hallinta, hallitut asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu ja korjaaminen sekä perusrytmikuvioiden hallinta
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • pariääniä

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kahteen ylennysmerkkiin ja kahteen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • accelerando, ritardando
 • tempomerkintöjen tunnistaminen
 • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa
 • Mupe 2 -tietosisällön soveltaminen soitettavaan musiikkiin

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • perustaso 2:n vaatimustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan nähden (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä

YHTEISSOITTO

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • pystyy ohittamaan virheensä niistä häiriintymättä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale, joissa asemasoittoa
 • erilaisia jousilajeja
 • asteikkoja ja 3-sointuja 1.- 4. asemissa
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • soittimen huolto tarvittaessa, osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
 • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • kehon huolto
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • jousitekniikan kehittäminen
 • legato-kaarien hallinta, staccato- ja spiccato-tekniikka, sautillé
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • vibrato
 • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)
 • pariääniä ja akordeja

Sävellajit

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • perustaso 3:n vaikeustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan verrattuna (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä.

YHTEISSOITTO

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen viululle esim. toivelaulukirjoista
 • ”vapaa säestys” ja sointumerkeistä soittaminen

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

TASOSUORITUS

 • laajamuotoisen teoksen osa tai osia, erityylinen kappale ja soolokappale / etydi, ohjelman kesto n. 20 min
 • yhteismusisointi suositeltavaa
 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
 • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • ricochet
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • tutustutaan laajasti ja monipuolisesti syventävän tason vaikeustasoa edustavaan viuluohjelmistoon.

YHTEISSOITTO

 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • kannustetaan omatoimiseen yhteismusisointiin

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • opettajan / opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia

 

Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

Alttoviulunsoiton taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • hyvät harjoitusolosuhteet: rauhallinen, keskittymistä tukeva paikka
 • nuottiteline
 • hyvä ja turvallinen soittimen säilytyspaikka
 • säännöllisyys, pieniä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • nuoteista ja läksyvihkosta huolehtiminen
 • keskittyminen harjoitteluun
 • omien läksyjen tietäminen
 • vanhemman apu tärkeää

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • lepoasento -soittoasento
 • jalat tukevasti maassa

Vasemman käden tekniikka

 • käden asento
 • luonnolliset huiluäänet
 • alkeisasemanvaihto
 • 1-4 sormien ote (1 23 4)
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • hyvä ja rento jousiote
 • veto- ja työntöjouset
 • jousen nosto
 • pizzicato + vasemman käden pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

Sävelasteikot

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (C-, G-, ja D-duurit 1-oktaavi)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä kappaleita ja improvisaatioita, lastenlauluja yms.

YHTEISSOITTO

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • unisono-soitto ryhmässä (1-ääninen)
 • yhteiset jousitukset ja pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kolme pientä (oktaavin sisällä kulkevaa) kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

SOITTOTEKNIIKKA

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Vasemman käden tekniikka

 • uudet sormiryhmittelyt (12 3 4, 1 2 34)
 • huiluäänillä leikittely

Jousitekniikan kehittäminen

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi, jousen jakojen suunnittelu
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé- ja staccato, spiccato)

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • nuotinlukuharjoituksia

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1:n vaatimustason kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna)

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen,
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • helpot 2- ääniset kappaleet kaverin tai opettajan kanssa
 • pianistin kanssa soittaminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla tutustumista alttoviulun äänimaailmaan
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa ja eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuudella)
 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 2

HARJOITTELU

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä
 • toistojen välttämättömyys
 • pystyy käyttämään metronomia harjoittelun apukeinona

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • I-, II- ja III-asemien hallinta ja asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
 • eri voimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • soittimen virittäminen

sävelasteikot

 • uudet asteikot I-, II- ja III-asemissa sointuineen myös asemanvaihtoja käyttäen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • uusia asteikkoja I-, II- ja III-asemissa käyttäen myös asemanvaihtoja
 • nuottien nimeäminen otelaudalla ja viivastolla C-avaimella
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • soittaa kappaleita ulkoa ilman nuottia
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee ohjelmistoa opettajansa kanssa

SOITTETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuoritusta soitetaan vähintään kolmionkertainen määrä (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien) perustaso 2:n vaikeustasoa edustavia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • pystyy soittamaan yksin stemmaansa yhtyeessä
 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa
 • harjoittelee myös itsenäisesti pianistin kanssa

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla alttoviulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

KONSERTTIVALMIUDET

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti asemia ja asemanvaihtoja sekä erilaisia jousitapoja
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 3

HARJOITTELU

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta: tallan asennon korjaaminen, kielten vaihto, viritystappien huoltaminen
 • osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti ja pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoitustapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)

SOITTOTEKNIIKKA

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • uudet asemat käyttöön IV-asemasta ylöspäin
 • jousitekniikan kehittäminen, osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pariääni- ja akordisoitto
 • legato-kaarien hallinta, staccato-tekniikka ja uusia jousilajeja käyttöön tarpeen mukaan
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • vibrato
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-FF)

sävelasteikot

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • uudet sävellajit kaikilla sormiryhmittelyillä, kaikki asemat käytössä
 • G-avaimeen tutustuminen
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja
 • ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa

YHTEISSOITTO

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä
 • kamariyhtyeen jäsenenä toimiminen (eri soittimien kanssa)
 • oppilaspianistin kanssa soittaminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen alttoviululle esim. toivelaulukirjoista

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

TASOSUORITUS

 • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erillinen kappale ja soolokappale tai etydi,
 • ohjelman kesto n. 20 min
 • nuotinlukutehtävä

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

SOITTOTEKNIIKKA

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousilajien luonteva käyttö, soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton, pariäänien ja akordien monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • soittaa sujuvasti C- ja G-avaimilla ja tutustuu myös F-avaimeen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva nuotinlukutaito

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti alttoviululle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

YHTEISSOITTO

 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • pystyy toimimaan itsenäisesti kamariyhtyeen jäsenenä

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

KONSERTTIVALMIUDET

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
 • kolmi- tai nelioktaavinen asteikko ja 3- ja 4-sointuja, etydinuotinlukutehtävä
Alkeistaso
Perustaso 1
Perustaso 2
Perustaso 3
Syventävät opinnot

Sellonsoiton taitotaulut

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

Soittimeen tutustuminen

 • soittimen rakenne
 • jousen kiristäminen ja löysääminen
 • piikin säätö
 • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
 • virittäminen mittarilla: vapaat kielet a, d, G ja C

Hyvät harjoitusolosuhteet

 • rauhallinen harjoittelupaikka nuottiteline, selloalusta
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • jalat maassa, sello tukevasti niiden välissä

Vasemman käden tekniikka

 • käden asento, peukalo 2. sormea vastaapäätä
 • -4. sormien ote
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Oikean käden tekniikka

 • jousiote
 • veto- ja työntöjouset
 • pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

YHTEISSOITTO

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

TASOSUORITUS

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (C, G ja D, yksi oktaavi)
 • nuotinlukutehtävä

PERUSTASO 1

HARJOITTELU

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
 • toistojen välttämättömyys

SOITTOTEKNIIKKA

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen tarvittaessa

Soittoasento

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Vasemman käden tekniikka

 • kurotukset
 • ensimmäisen aseman hallinta ja II ja IV asemiin tutustuminen

Jousitekniikan kehittäminen

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatokaarien harjoittelu, staccato-tekniikkaan tutustuminen

Sävelasteikot

 • yksi oktaaviset asteikot kahteen etumerkkiin asti
 • tutustuminen myös IV asemaan
 • sointuja

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • eri sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo –merkintöjen tunnistaminen
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • soittokaverin kanssa toimiminen
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla sellon äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • alku-ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toistenkannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erilaista perustaso 1:n vaikeustasoa edustavaa kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuus)
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

  PERUSTASO 2

  HARJOITTELU

  • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
  • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
  • harjoittelee säännöllisesti
  • osaa harjoitella keskittyneesti

  SOITTOTEKNIIKKA

  • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
  • jousi pysyy suorassa
  • kaula-asemien hallinta, asemanvaihdot
  • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
  • pyrkimys kauniiseen ääneen
  • legatokaarien hallinta ja staccato-tekniikka
  • vibraton alkeet
  • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
  • eri voimakkuuksien hallinta: piano, forte, crescendo, diminuendo

  Sävelasteiko

  • kaksi oktaaviset asteikot neljään etumerkkiin asti sekä sointuja

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennysmerkkiin ja neljään alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
  • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
  • perusrytmikuvioiden hallinta
  • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
  • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
  • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
  • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
  • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
  • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

  YHTEISSOITTO

  • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
  • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
  • mielikuvien ja tarinoiden avulla sellon äänimaailmaan tutustumista
  • omia pieniä sävellyksiä

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
  • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
  • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
  • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
  • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
  • konserttikäynnit kuulijana

  TASOSUORITUS

  • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti tekniikkaa: eri asemia (kaula-asemia ja peukaloasema) sekä erilaisia jousitapoja
  • asteikot
  • nuotinlukutehtävä

  PERUSTASO 3

  HARJOITTELU

  • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
  • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
  • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
  • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
  • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
  • harjoittelee tavoitteellisesti

  Soittimen huolto

  • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
  • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
  • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
  • osaa huoltaa viritystappeja

  SOITTOTEKNIIKKA

  • soittoasennon ergonomia
  • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
  • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
  • kaula-asemien ja peukaloaseman hallinta, lyhyet ja pitkät asemanvaihdot
  • jousitekniikan kehittäminen
  • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
  • pyrkimys kauniiseen ääneen
  • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
  • vibrato
  • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

  sävelasteikot

  • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen d2 asti
  • osaa soittaa f-, c- ja g-avaimilla
  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
  • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
  • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
  • osaa soittaa eri tahtilajeissa
  • osaa soittaa laajamuotoisia teoksia
  • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
  • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
  • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

  YHTEISSOITTO

  • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
  • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
  • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
  • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
  • tuttujen sävelmien soveltaminen sellolle esim. toivelaulukirjoista

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
  • osaa huomioida yleisön
  • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
  • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
  • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
  • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
  • käy kuuntelemassa konsertteja

  TASOSUORITUS

  • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erityylinen kappale ja soolokappale tai etydi
  • ohjelman kesto n. 20 min
  • asteikot

  SYVENTÄVÄT OPINNOT

  HARJOITTELU

  • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
  • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
  • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
  • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
  • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
  • harjoittelee tavoitteellisesti

  Soittimen huolto

  • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
  • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
  • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
  • osaa huoltaa viritystappeja

  SOITTOTEKNIIKKA

  • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento säännöllisesti
  • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
  • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
  • vibraton monipuolinen käyttö
  • koko otelauta tuttu

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • soittaa sujuvasti f-, c- ja g-avaimilla
  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
  • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
  • laajamuotoisten teosten valmistaminen
  • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
  • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
  • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti sellolle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

  YHTEISMUSISOINTI

  • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
  • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
  • viimeistellyt esitykset
  • luonteva lavakäytös
  • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
  • konserttikäynnit kuulijana

  TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

   

  • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
  • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
  Alkeistaso
  Perustaso 1
  Perustaso 2
  Perustaso 3
  Syventävät opinnot

   Kontrabassosoiton taitotaulut

  ALKEISTASO

  HARJOITTELU

  • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
  • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
  • vanhemman kannustus ja tuki
  • oman osaamisen tunnistaminen

  soittimen käsittely

  • soittimeen tutustuminen
  • soittimen rakenne
  • jousen kiristäminen ja löysääminen
  • piikin säätö
  • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
  • vapaiden kielien nimeäminen

  hyvät harjoitusolosuhteet

  • rauhallinen harjoittelupaikka nuottiteline, bassoalusta, mahdollinen tuoli
  • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
  • omien läksyjen tietäminen

  SOITTOTEKNIIKKA

  Soittoasento

  • ryhdikäs mutta rento
  • keskiasennon löytäminen (istuen tai seisten)

  Vasemman käden tekniikka

  • käden asento
  • 1-4. sormien ote
  • ensimmäisen aseman hallinta
  • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

  Oikean käden tekniikka

  • jousiote (ranskalainen tai saksalainen)
  • veto- ja työntöjouset
  • pizzicato
  • äänen voimakkuuden sääteleminen

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • nuotinluvun alkeet
  • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • pieniä sävellyksiä (melodia ja säestys) ja improvisaatioita
  • g-duuri asteikko

  LUOVAT TAIDOT

  • soittaminen opettajan mallin mukaan
  • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
  • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
  • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
  • pienet omat sävellykset/sovitukset

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintymiseen valmistautuminen
  • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
  • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
  • konserttikäynnit kuulijana

  YHTEISSOITTO

  • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
  • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
  • yhteinen pulssi
  • säestäminen – melodian soitto
  • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
  • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

  TASOSUORITUS

  • kolme pientä kappaletta
  • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot
  • nuotinlukutehtävä

  PERUSTASO 1

  HARJOITTELU

  • vanhemman kannustus ja tuki
  • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
  • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
  • toistojen välttämättömyys

  SOITTOTEKNIIKKA

  • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen tarvittaessa

  Soittoasento

  • ryhdikäs mutta rento
  • asennon korjaaminen peilin avulla
  • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

  Vasemman käden tekniikka

  • ensimmäisen ja ½ -aseman hallinta, sekä II – IV asemiin tutustuminen
  • huiluäänet

  Jousitekniikan kehittäminen

  • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi
  • pyrkimys kauniiseen ääneen
  • eri jousityylit

  Sävelasteikot

  • yksi oktaaviset asteikot kahteen etumerkkiin asti
  • sointuja

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • eri sävellajeihin tutustuminen
  • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
  • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
  • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
  • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo –merkintöjen tunnistaminen
  • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
  • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
  • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
  • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
  • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

  YHTEISSOITTO

  • soittokaverin kanssa toimiminen
  • helppoja kappaleita kaverin tai opettajan kanssa
  • orkesterisoitto

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
  • mielikuvien ja tarinoiden avulla kontrabasson äänimaailmaan tutustumista
  • pieniä sävellyksiä / sovituksia

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
  • alku- ja loppukumarrukset
  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
  • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
  • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toistenkannustaminen
  • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
  • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
  • konserttikäynnit kuulijana

  TASOSUORITUS

  • kaksi erilaista perustaso 1:n vaikeustasoa edustavaa kappaletta
  • asteikot
  • nuotinlukutehtävä

  PERUSTASO 2

  HARJOITTELU

  • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
  • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
  • harjoittelee säännöllisesti
  • osaa harjoitella keskittyneesti

  SOITTOTEKNIIKKA

  • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
  • jousi pysyy suorassa
  • asemanvaihdot
  • peukaloasema
  • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
  • pyrkimys kauniiseen ääneen
  • legatokaarien hallinta ja staccato-tekniikka
  • vibraton alkeet
  • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
  • eri voimakkuuksien hallinta: piano, forte, crescendo, diminuendo

  Sävelasteikko

  • yksi oktaaviset asteikot, sekä kaksi oktaaviset ½ .-5.-asemassa
  • soinnut

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennysmerkkiin ja neljään alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
  • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
  • perusrytmikuvioiden hallinta
  • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
  • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
  • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
  • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
  • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
  • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

  YHTEISSOITTO

  • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
  • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
  • mielikuvien ja tarinoiden avulla kontrabasson äänimaailmaan tutustumista
  • omia pieniä sävellyksiä

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
  • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
  • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
  • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
  • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
  • konserttikäynnit kuulijana

  TASOSUORITUS

  • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti tekniikkaa: eri asemia (kaula-asemia ja peukaloasema) sekä erilaisia jousitapoja
  • asteikot
  • nuotinlukutehtävä

  PERUSTASO 3

  HARJOITTELU

  • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
  • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
  • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
  • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
  • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
  • harjoittelee tavoitteellisesti

  Soittimen huolto

  • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta

  SOITTOTEKNIIKKA

  • soittoasennon ergonomia
  • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
  • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
  • kaula-asemien ja peukaloaseman hallinta, lyhyet ja pitkät asemanvaihdot
  • jousitekniikan kehittäminen
  • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
  • pyrkimys kauniiseen ääneen
  • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
  • vibrato
  • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)
  • sävelasteikot
  • kaksioktaaviset asteikot neljään etumerkkiin asti ja soinnut

  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

  • nuottien sujuva lukeminen ja sävelten nimeäminen g1 asti
  • Tutustuu soittamaan myös c- ja g-avaimilla
  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
  • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
  • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
  • osaa soittaa eri tahtilajeissa
  • osaa soittaa laajamuotoisia teoksia
  • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
  • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
  • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

  SOITETTAVA OHJELMISTO

  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

  YHTEISSOITTO

  • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
  • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
  • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

  LUOVAT TAIDOT

  • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
  • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
  • tuttujen sävelmien soveltaminen kontrabassolle esim. toivelaulukirjoista

  KONSERTTIVALMIUDET

  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
  • osaa huomioida yleisön
  • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
  • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
  • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
  • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
  • käy kuuntelemassa konsertteja

  TASOSUORITUS

  • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erityylinen kappale ja soolokappale tai etydi
  • ohjelman kesto n. 20 min
  • asteikot

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

   HARJOITTELU

   • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
   • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
   • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
   • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
   • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
   • harjoittelee tavoitteellisesti

   Soittimen huolto

   • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
   • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
   • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
   • osaa huoltaa viritystappeja

   SOITTOTEKNIIKKA

   • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento säännöllisesti
   • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
   • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
   • vibraton monipuolinen käyttö
   • koko otelauta tuttu

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • osaa soittaa f-avaimen lisäksi c- ja g-avaimilla
   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
   • laajamuotoisten teosten valmistaminen
   • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti kontrabassolle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

   YHTEISMUSISOINTI

   • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
   • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • viimeistellyt esitykset
   • luonteva lavakäytös
   • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

    

   • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
   • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
   Alkeistaso
   Perustaso 1
   Perustaso 2
   Perustaso 3
   Syventävät opinnot

    Nokkahuilun taitotaulut

   ALKEISTASO

   HARJOITTELU

   Soittimeen tutustuminen

   • soittimen rakenne
   • soittimen käsittely
   • soittimen jokapäiväinen huolto

   Hyvät harjoitteluolosuhteet

   • rauhallinen harjoittelupaikka
   • nuottiteline
   • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
   • omien läksyjen tietäminen

   Harjoittelu

   • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
   • vanhemman kannustus ja tuki
   • oman osaamisen tunnistaminen

   SOITTOTEKNIIKKA

   Soittoasento

   • luonteva, ryhdikäs soittoasento
   • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot
   • sopraanonokkahuilun sormitukset D1-D2

   Hengitys & puhallus

   • nokkahuilun äänen perusteet
   • hengitys suun kautta
   • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuotinluvun alkeet
   • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

   YHTEISSOITTO

   • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
   • yhteinen pulssi
   • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
   • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

   LUOVAT TAIDOT

   • nokkahuilun ääni maailmaan tutustuminen
   • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
   • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
   • pienet omat sävellykset

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintymiseen valmistautuminen
   • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • esiintyminen kuulijoille

   PERUSTASO 1

   HARJOITTELU

   • vanhemman kannustus ja tuki
   • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
   • toistojen välttämättömyys
   • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

   SOITTOTEKNIIKKA

   • Sopraanonokkahuilun sormitukset C1-G2

   Hengitystekniikka

   • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
   • artikulaation vaihtelu (staccato-legato)
   • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

   Soittoasento

   • Mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

   Sävelasteikot

   • duuri ja mollit (luonnollinen tai harmoninen) kahteen etumerkkiin asti
   • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
   • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • eri sävellajeihin tutustuminen
   • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
   • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
   • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
   • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
   • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
   • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
   • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
   • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
   • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
   • yhdessä aloittaminen ja lopettaminen
   • äänissä soittaminen

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
   • pieniä sävellyksiä / sovituksia

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • alku- ja loppukumarrukset
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
   • helppo nuotinlukutehtävä
   • etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle

   PERUSTASO 2

   HARJOITTELU

   • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
   • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
   • harjoittelee säännöllisesti
   • osaa harjoitella keskittyneesti

   SOITTOTEKNIIKKA

   • sopraanonokkahuilun sormitukset C1-C3
   • alttonokkahuiluun tutustuminen ja nuotinluku F-vireisellä soittimella
   • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
   • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
   • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta
   • trillit

   Sävelasteikot

   • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
   • asteikot soitetaan oktaavi+kvintti -alalta
   • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
   • perusrytmikuvioiden hallinta
   • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
   • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
   • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
   • osaa soittaa ulkoa
   • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
   • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
   • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
   • mielikuvien ja tarinoiden avulla huilun äänimaailmaan tutustumista
   • omia pieniä sävellyksiä

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
   • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä
   • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
   • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
   • etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle.

   PERUSTASO 3

   HARJOITTELU

   • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
   • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
   • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
   • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
   • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
   • harjoittelee tavoitteellisesti

   SOITTOTEKNIIKKA

   • tutustutaan tenorinokkahuilun ja mahdollisesti myös bassonokkahuilun soittoon
   • soittoasennon ergonomia
   • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
   • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
   • pyrkimys kauniiseen ääneen
   • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
   • eri voimakkuuksien hallinta

   sävelasteikot

   • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
   • kromaattinen asteikko 2 oktaavia
   • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuottien lukeminen sujuvasti 2 oktaavin alalta sekä sopraano- että alttonokkahuilulla
   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
   • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
   • osaa soittaa eri tahtilajeissa
   • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
   • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
   • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
   • yhteismusisointi pienyhtyeessä

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
   • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • osaa huomioida yleisön
   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
   • käy kuuntelemassa konsertteja

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä
   • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
   • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
   • nuotinlukutehtävä
   • nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

   HARJOITTELU

   • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
   • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
   • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
   • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
   • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
   • harjoittelee tavoitteellisesti

   SOITTOTEKNIIKKA

   • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
   • hioo soittotekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
   • osaa kehittää nokkahuilun äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
   • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereja
   • laajamuotoisten teosten valmistaminen
   • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti nokkahuilulle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

   YHTEISMUSISOINTI

   • pienyhtyesoitto
   • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • viimeistellyt esitykset
   • luonteva lavakäytös
   • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
   • konserttikäynnit kuulijana

   PÄÄTTÖKONSERTTI

    

   • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
   • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
   Alkeistaso
   Perustaso 1
   Perustaso 2
   Perustaso 3
   Syventävät opinnot

   Huilunsoiton taitotaulut

   ALKEISTASO

   HARJOITTELU

   Soittimeen tutustuminen

   • soittimen rakenne
   • soittimen käsittely
   • soittimen jokapäiväinen huolto

   Hyvät harjoitteluolosuhteet

   • rauhallinen harjoittelupaikka
   • nuottiteline
   • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
   • omien läksyjen tietäminen

   Harjoittelu

   • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
   • vanhemman kannustus ja tuki
   • oman osaamisen tunnistaminen

   SOITTOTEKNIIKKA

   Soittoasento

   • luonteva, ryhdikäs soittoasento
   • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

   Hengitys & puhallus

   • huilun äänen perusteet
   • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
   • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuotinluvun alkeet
   • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

   YHTEISSOITTO

   • toisen kuuntelu
   • yhteinen pulssi
   • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
   • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

   LUOVAT TAIDOT

   • huilun äänimaailmaan tutustuminen
   • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
   • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
   • pienet omat sävellykset

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintymiseen valmistautuminen
   • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • esiintyminen kuulijoille

   PERUSTASO 1

   HARJOITTELU

   • vanhemman kannustus ja tuki
   • soittimen virittäminen
   • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
   • toistojen välttämättömyys
   • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

   SOITTOTEKNIIKKA

   Hengitystekniikka

   • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
   • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

   Soittoasento

   • Mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

   Sävelasteikot

   • duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
   • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
   • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • eri sävellajeihin tutustuminen
   • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
   • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
   • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
   • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
   • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
   • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
   • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
   • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
   • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
   • äänissä soittaminen

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
   • pieniä sävellyksiä / sovituksia

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • alku- ja loppukumarrukset
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
   • helppo nuotinlukutehtävä
   • etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle.

   PERUSTASO 2

   HARJOITTELU

   • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
   • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
   • harjoittelee säännöllisesti
   • osaa harjoitella keskittyneesti

   SOITTOTEKNIIKKA

   • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
   • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
   • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

   Sävelasteikot

   • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
   • asteikot soitetaan 2 oktaavin alalta
   • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
   • perusrytmikuvioiden hallinta
   • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
   • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
   • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
   • osaa soittaa ulkoa
   • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
   • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
   • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
   • mielikuvien ja tarinoiden avulla huilun äänimaailmaan tutustumista
   • omia pieniä sävellyksiä

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
   • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
   • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä
   • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
   • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
   • etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle.

   PERUSTASO 3

   HARJOITTELU

   • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
   • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
   • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
   • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
   • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
   • harjoittelee tavoitteellisesti

   SOITTOTEKNIIKKA

   • soittoasennon ergonomia
   • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
   • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
   • pyrkimys kauniiseen ääneen
   • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
   • vibraton alkeet
   • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

   sävelasteikot

   • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
   • kromaattinen asteikko g1-g3
   • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta
   • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuottien lukeminen sujuvasti c1-g3 -alalta
   • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
   • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
   • osaa soittaa eri tahtilajeissa
   • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
   • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

   YHTEISSOITTO

   • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
   • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
   • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
   • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • osaa huomioida yleisön
   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
   • käy kuuntelemassa konsertteja

   TASOSUORITUS

   • kaksi etydiä
   • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
   • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
   • nuotinlukutehtävä
   • Nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

   HARJOITTELU

   • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
   • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
   • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
   • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
   • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
   • harjoittelee tavoitteellisesti

   Soittimen huolto

   • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

   SOITTOTEKNIIKKA

   • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
   • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
   • osaa kehittää huilun äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
   • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
   • laajamuotoisten teosten valmistaminen
   • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
   • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti huilulle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta.

   YHTEISMUSISOINTI

   • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
   • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

   LUOVAT TAIDOT

   • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
   • viimeistellyt esitykset
   • luonteva lavakäytös
   • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
   • konserttikäynnit kuulijana

   PÄÄTTÖKONSERTTI

   • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
   • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
   Alkeistaso
   Perustaso 1
   Perustaso 2
   Perustaso 3
   Syventävät opinnot

   Oboensoiton taitotaulut

   ALKEISTASO

   HARJOITTELU

   Soittimeen tutustuminen

   • soittimen rakenne
   • soittimen käsittely
   • soittimen jokapäiväinen huolto

   Hyvät harjoitteluolosuhteet

   • rauhallinen harjoittelupaikka
   • nuottiteline
   • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
   • omien läksyjen tietäminen

   Harjoittelu

   • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
   • vanhemman kannustus ja tuki
   • oman osaamisen tunnistaminen

   SOITTOTEKNIIKKA

   Soittoasento

   • luonteva, ryhdikäs soittoasento
   • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

   Hengitys & puhallus

   • oboen äänen perusteet
   • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
   • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

   • nuotinluvun alkeet
   • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

   SOITETTAVA OHJELMISTO

   • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

   YHTEISSOITTO

   • toisen kuuntelu
   • yhteinen pulssi
   • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
   • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

   LUOVAT TAIDOT

   • oboen äänimaailmaan tutustuminen
   • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
   • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
   • pienet omat sävellykset

   KONSERTTIVALMIUDET

   • esiintymiseen valmistautuminen
   • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
   • konserttikäynnit kuulijana

   TASOSUORITUS

   • esiintyminen kuulijoille

    PERUSTASO 1

    HARJOITTELU

    • vanhemman kannustus ja tuki
    • soittimen virittäminen
    • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
    • toistojen välttämättömyys
    • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

    SOITTOTEKNIIKKA

    Hengitystekniikka

    • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
    • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

    Soittoasento

    • mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

    Sävelasteikot

    • duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
    • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
    • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

    • eri sävellajeihin tutustuminen
    • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
    • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
    • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
    • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
    • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
    • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
    • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
    • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
    • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

    SOITETTAVA OHJELMISTO

    • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

    YHTEISSOITTO

    • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
    • äänissä soittaminen

    LUOVAT TAIDOT

    • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
    • pieniä sävellyksiä / sovituksia

    KONSERTTIVALMIUDET

    • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
    • alku- ja loppukumarrukset
    • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
    • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
    • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
    • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
    • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
    • konserttikäynnit kuulijana

    TASOSUORITUS

    • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
    • helppo nuotinlukutehtävä
    • etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle

     PERUSTASO 2

     HARJOITTELU

     • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
     • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
     • harjoittelee säännöllisesti
     • osaa harjoitella keskittyneesti

     SOITTOTEKNIIKKA

     • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
     • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
     • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

     Sävelasteikot

     • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
     • asteikot soitetaan 2 oktaavin alalta
     • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

     MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

     • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
     • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
     • perusrytmikuvioiden hallinta
     • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
     • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
     • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
     • osaa soittaa ulkoa
     • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
     • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

     SOITETTAVA OHJELMISTO

     • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

     YHTEISSOITTO

     • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
     • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

     LUOVAT TAIDOT

     • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
     • mielikuvien ja tarinoiden avulla oboen äänimaailmaan tutustumista
     • omia pieniä sävellyksiä

     KONSERTTIVALMIUDET

     • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
     • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
     • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
     • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
     • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
     • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
     • konserttikäynnit kuulijana

     TASOSUORITUS

     • kaksi etydiä
     • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
     • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
     • etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle

      PERUSTASO 3

      HARJOITTELU

      • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
      • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
      • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
      • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
      • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
      • harjoittelee tavoitteellisesti

      SOITTOTEKNIIKKA

      • soittoasennon ergonomia
      • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
      • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
      • pyrkimys kauniiseen ääneen
      • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
      • vibraton alkeet
      • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

      sävelasteikot

      • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
      • kromaattinen asteikko
      • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta
      • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

      MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

      • nuottien lukeminen sujuvasti
      • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
      • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
      • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
      • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
      • osaa soittaa eri tahtilajeissa
      • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
      • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
      • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
      • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

      SOITETTAVA OHJELMISTO

      • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

      YHTEISSOITTO

      • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
      • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
      • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

      LUOVAT TAIDOT

      • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
      • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

      KONSERTTIVALMIUDET

      • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
      • osaa huomioida yleisön
      • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
      • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
      • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
      • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
      • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
      • käy kuuntelemassa konsertteja

      TASOSUORITUS

      • kaksi etydiä
      • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
      • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
      • nuotinlukutehtävä
      • nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

       SYVENTÄVÄT OPINNOT

       HARJOITTELU

       • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
       • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
       • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
       • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
       • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
       • harjoittelee tavoitteellisesti

       Soittimen huolto

       • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

       SOITTOTEKNIIKKA

       • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
       • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
       • osaa kehittää oboen äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
       • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

       MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

       • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
       • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
       • laajamuotoisten teosten valmistaminen
       • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
       • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
       • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

       SOITETTAVA OHJELMISTO

       • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti oboelle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

       YHTEISMUSISOINTI

       • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
       • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

       LUOVAT TAIDOT

       • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

       KONSERTTIVALMIUDET

       • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
       • viimeistellyt esitykset
       • luonteva lavakäytös
       • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
       • konserttikäynnit kuulijana

       PÄÄTTÖKONSERTTI

       • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
       • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
       Alkeistaso
       Perustaso 1
       Perustaso 2
       Perustaso 3
       Syventävät opinnot

        Klarinetinsoiton taitotaulut

       ALKEISTASO

       HARJOITTELU

       Soittimeen tutustuminen

       • soittimen rakenne
       • soittimen käsittely
       • klarinetin kokoaminen ja lehdykän asentaminen
       • soittimen jokapäiväinen huolto

       Hyvät harjoitteluolosuhteet

       • rauhallinen harjoittelupaikka
       • nuottiteline
       • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
       • omien läksyjen tietäminen

       Harjoittelu

       • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
       • vanhemman kannustus ja tuki
       • oman osaamisen tunnistaminen

       SOITTOTEKNIIKKA

       Soittoasento

       • luonteva, ryhdikäs soittoasento
       • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

       Hengitys & puhallus

       • klarinetin äänen perusteet
       • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
       • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

       MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

       • nuotinluvun alkeet
       • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

       SOITETTAVA OHJELMISTO

       • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

       YHTEISSOITTO

       • toisen kuuntelu
       • yhteinen pulssi
       • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
       • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

       LUOVAT TAIDOT

       • klarinetin äänimaailmaan tutustuminen
       • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
       • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
       • pienet omat sävellykset

       KONSERTTIVALMIUDET

       • esiintymiseen valmistautuminen
       • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
       • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
       • konserttikäynnit kuulijana

       TASOSUORITUS

       • esiintyminen kuulijoille

        PERUSTASO 1

        HARJOITTELU

        • vanhemman kannustus ja tuki
        • soittimen virittäminen
        • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
        • toistojen välttämättömyys
        • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

        SOITTOTEKNIIKKA

        Hengitystekniikka

        • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
        • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

        Soittoasento

        • mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

        Sävelasteikot

        • duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
        • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
        • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

        MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

        • eri sävellajeihin tutustuminen
        • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
        • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
        • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
        • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
        • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
        • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
        • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
        • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
        • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

        SOITETTAVA OHJELMISTO

        • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

        YHTEISSOITTO

        • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
        • äänissä soittaminen

        LUOVAT TAIDOT

        • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
        • pieniä sävellyksiä / sovituksia

        KONSERTTIVALMIUDET

        • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
        • alku- ja loppukumarrukset
        • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
        • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
        • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
        • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
        • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
        • konserttikäynnit kuulijana

        TASOSUORITUS

        • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
        • helppo nuotinlukutehtävä
        • etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle.

         PERUSTASO 2

         HARJOITTELU

         • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
         • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
         • harjoittelee säännöllisesti
         • osaa harjoitella keskittyneesti

         SOITTOTEKNIIKKA

         • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
         • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
         • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

         Sävelasteikot

         • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
         • asteikot soitetaan 2 oktaavin alalta
         • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

         MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

         • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
         • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
         • perusrytmikuvioiden hallinta
         • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
         • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
         • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
         • osaa soittaa ulkoa
         • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
         • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

         SOITETTAVA OHJELMISTO

         • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

         YHTEISSOITTO

         • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
         • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

         LUOVAT TAIDOT

         • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
         • mielikuvien ja tarinoiden avulla klarinetin äänimaailmaan tutustumista
         • omia pieniä sävellyksiä

         KONSERTTIVALMIUDET

         • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
         • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
         • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
         • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
         • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
         • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
         • konserttikäynnit kuulijana

         TASOSUORITUS

         • kaksi etydiä
         • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
         • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
         • etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle

          PERUSTASO 3

          HARJOITTELU

          • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
          • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
          • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
          • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
          • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
          • harjoittelee tavoitteellisesti

          SOITTOTEKNIIKKA

          • soittoasennon ergonomia
          • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
          • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
          • pyrkimys kauniiseen ääneen
          • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
          • vibraton alkeet
          • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

          sävelasteikot

          • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
          • kromaattinen asteikko
          • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta
          • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

          MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

          • nuottien lukeminen sujuvasti
          • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
          • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
          • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
          • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
          • osaa soittaa eri tahtilajeissa
          • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
          • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
          • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
          • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

          SOITETTAVA OHJELMISTO

          • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

          YHTEISSOITTO

          • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
          • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
          • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

          LUOVAT TAIDOT

          • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
          • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

          KONSERTTIVALMIUDET

          • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
          • osaa huomioida yleisön
          • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
          • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
          • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
          • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
          • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
          • käy kuuntelemassa konsertteja

          TASOSUORITUS

          • kaksi etydiä
          • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
          • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
          • nuotinlukutehtävä
          • nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

           SYVENTÄVÄT OPINNOT

           HARJOITTELU

           • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
           • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
           • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
           • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
           • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
           • harjoittelee tavoitteellisesti

           Soittimen huolto

           • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

           SOITTOTEKNIIKKA

           • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
           • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
           • osaa kehittää klarinetin äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
           • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

           • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
           • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
           • laajamuotoisten teosten valmistaminen
           • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
           • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
           • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

           SOITETTAVA OHJELMISTO

           • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti klarinetille sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

           YHTEISMUSISOINTI

           • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
           • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

           LUOVAT TAIDOT

           • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

           KONSERTTIVALMIUDET

           • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
           • viimeistellyt esitykset
           • luonteva lavakäytös
           • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
           • konserttikäynnit kuulijana

           PÄÄTTÖKONSERTTI

           • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
           • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
           Alkeistaso
           Perustaso 1
           Perustaso 2
           Perustaso 3
           Syventävät opinnot

            

            Fagotinsoiton taitotaulut

           ALKEISTASO

           HARJOITTELU 

           Tutustuminen fagottiin 

           • soittimen osat
           • fagotin kokoaminen ja purkaminen, säilytys kotona
           • soittimen kuivaus harjoittelun jälkeen 
           • suuttimen kastelu ja hoito

           Hyvät harjoitteluolosuhteet 

           • rauhallinen harjoittelupaikka
           • nuottiteline
           • säännöllisyys (vanhempien apu tärkeää), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
           • tieto soittoläksyistä, lempikappaleet

           Harjoittelu 

           • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
           • vanhemman kannustus ja tuki
           • oman osaamisen tunnistaminen

           SOITTOTEKNIIKKA 

           Soittoasento 

           • luonteva, ryhdikäs soittoasento
           • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

           Hengitys & puhallus 

           • äänenmuodostuksen perusteet
           • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
           • hengitystekniikan harjoittelu
           • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN 

           • nuotinluvun alkeet
           • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

           SOITETTAVA OHJELMISTO 

           • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

           YHTEISSOITTO 

           • toisten soittajien kuuntelu
           • yhteinen pulssi
           • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
           • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

           LUOVAT TAIDOT 

           • erilaiset ilmaisutavat staccato/ legato
           • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
           • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
           • pienet omat sävellykset

           KONSERTTIVALMIUDET 

           • esiintymiseen valmistautuminen
           • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
           • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
           • konserttikäynnit kuulijana

           TASOSUORITUS 

           esiintyminen kuulijoille

           PERUSTASO 1

           HARJOITTELU 

           • vanhemman kannustus ja tuki
           • soittimen virittäminen
           • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
           • toistojen välttämättömyys
           • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

           SOITTOTEKNIIKKA 

           Hengitystekniikka 

           • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
           • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

           Soittoasento 

           • mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

           Sävelasteikot 

           • duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
           • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
           • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN 

           • eri sävellajeihin tutustuminen
           • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
           • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
           • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
           • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
           • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
           • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
           • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
           • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
           • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

           SOITETTAVA OHJELMISTO 

           • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

           YHTEISSOITTO 

           • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
           • äänissä soittaminen

           LUOVAT TAIDOT 

           • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
           • pieniä sävellyksiä / sovituksia

           KONSERTTIVALMIUDET 

           • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
           • alku- ja loppukumarrukset
           • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
           • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
           • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
           • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
           • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
           • konserttikäynnit kuulijana

           TASOSUORITUS 

           • ohjelmakokonaisuus, jossa säestyksellisiä/säestyksettömiä sävellyksiä, voidaan esittää oppilaskonserttien yhteydessä
           • helppo nuotinlukutehtävä, voidaan esittää toiselle opettajalle luokkatilanteessa

           PERUSTASO 2

           HARJOITTELU 

           • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
           • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
           • harjoittelee säännöllisesti
           • osaa harjoitella keskittyneesti

           SOITTOTEKNIIKKA 

           • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
           • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
           • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

           Sävelasteikot 

           • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
           • asteikot soitetaan 2 oktaavin alalta
           • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN 

           • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
           • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
           • perusrytmikuvioiden hallinta
           • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
           • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
           • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
           • osaa soittaa ulkoa
           • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
           • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

           SOITETTAVA OHJELMISTO 

           • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

           YHTEISSOITTO 

           • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
           • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

           LUOVAT TAIDOT 

           • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
           • mielikuvien ja tarinoiden avulla fagotin ilmaisukeinoihin tutustumista
           • omia pieniä sävellyksiä

           KONSERTTIVALMIUDET 

           • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
           • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
           • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
           • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
           • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
           • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
           • konserttikäynnit kuulijana

           TASOSUORITUS 

           • oppilaalle luonteva ohjelmakokonaisuus, sisältää säestyksellisiä ja säestyksettömiä sävellyksiä, voidaan esittää oppilaskonsertissa (oppilaskonserttina)
           • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
           • nuotinlukutehtävä voidaan tehdä luokkatilanteessa, toisen opettajan läsnäollessa

           PERUSTASO 3

           HARJOITTELU 

           • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
           • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
           • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
           • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
           • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
           • harjoittelee tavoitteellisesti

           SOITTOTEKNIIKKA 

           • soittoasennon ergonomia
           • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
           • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
           • Äänenmuodostuksen ja puhalluksen tiedostaminen
           • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset
           • vibraton alkeet
           • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

           sävelasteikot 

           • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
           • kromaattinen asteikko C-c1
           • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta
           • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN 

           • nuottien lukeminen sujuvasti B1-a2
           • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
           • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
           • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
           • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
           • osaa soittaa eri tahtilajeissa
           • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
           • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
           • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
           • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

           SOITETTAVA OHJELMISTO 

           • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

           YHTEISSOITTO 

           • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
           • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
           • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

           LUOVAT TAIDOT 

           • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
           • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

           KONSERTTIVALMIUDET 

           • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
           • osaa huomioida yleisön
           • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
           • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
           • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
           • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
           • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
           • käy kuuntelemassa konsertteja

           TASOSUORITUS 

           • oppilaan ja opettajan yhdessä laatima ohjelmistokokonaisuus, joka sisältää oppilaalle luontevia teoksia, sekä säestyksellisiä että säestyksettömiä sävellyksiä
           • nuotinlukutehtävä
           • Nuotinlukutehtävä voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle luokkatilanteessa.

           SYVENTÄVÄT OPINNOT

           HARJOITTELU 

           • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
           • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
           • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
           • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
           • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
           • harjoittelee tavoitteellisesti

           Soittimen huolto 

           • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

           SOITTOTEKNIIKKA 

           • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
           • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
           • kehittää äänenmuodostusta luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
           • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN 

           • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
           • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
           • laajamuotoisten teosten valmistaminen
           • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
           • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
           • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

           SOITETTAVA OHJELMISTO 

           • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti fagotille sävellettyä ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

           YHTEISMUSISOINTI 

           • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
           • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

           LUOVAT TAIDOT 

           • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

           KONSERTTIVALMIUDET 

           • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
           • viimeistellyt esitykset
           • luonteva lavakäytös
           • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
           • konserttikäynnit kuulijana

           PÄÄTTÖKONSERTTI 

           • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
           • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia 

           Alkeistaso
           Perustaso 1
           Perustaso 2
           Perustaso 3
           Syventävät opinnot

            Saksofoninsoiton taitotaulut

           ALKEISTASO

           HARJOITTELU

           Soittimeen tutustuminen

           • soittimen rakenne
           • soittimen käsittely
           • soittimen jokapäiväinen huolto

           Hyvät harjoitteluolosuhteet

           • rauhallinen harjoittelupaikka
           • nuottiteline
           • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
           • omien läksyjen tietäminen

           Harjoittelu

           • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
           • vanhemman kannustus ja tuki
           • oman osaamisen tunnistaminen

           SOITTOTEKNIIKKA

           Soittoasento

           • luonteva, ryhdikäs soittoasento
           • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

           Hengitys & puhallus

           • saksofonin äänen perusteet
           • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
           • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

           • nuotinluvun alkeet
           • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

           SOITETTAVA OHJELMISTO

           • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

           YHTEISSOITTO

           • toisen kuuntelu
           • yhteinen pulssi
           • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
           • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

           LUOVAT TAIDOT

           • saksofonin äänimaailmaan tutustuminen
           • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
           • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
           • pienet omat sävellykset

           KONSERTTIVALMIUDET

           • esiintymiseen valmistautuminen
           • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
           • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
           • konserttikäynnit kuulijana

           TASOSUORITUS

           • esiintyminen kuulijoille

            PERUSTASO 1

            HARJOITTELU

            • vanhemman kannustus ja tuki
            • soittimen virittäminen
            • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
            • toistojen välttämättömyys
            • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

            SOITTOTEKNIIKKA

            Hengitystekniikka

            • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
            • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

            Soittoasento

            • mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

            Sävelasteikot

            • duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
            • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
            • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

            MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

            • eri sävellajeihin tutustuminen
            • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
            • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
            • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
            • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
            • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
            • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
            • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
            • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
            • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

            SOITETTAVA OHJELMISTO

            • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

            YHTEISSOITTO

            • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
            • äänissä soittaminen

            LUOVAT TAIDOT

            • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
            • pieniä sävellyksiä / sovituksia

            KONSERTTIVALMIUDET

            • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
            • alku- ja loppukumarrukset
            • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
            • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
            • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
            • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
            • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
            • konserttikäynnit kuulijana

            TASOSUORITUS

            • kaksi etydiä ja kaksi eri tyylistä pienimuotoista kappaletta mielellään eri sävellajeissa
            • helppo nuotinlukutehtävä
            • etydit ja nuotinlukutehtävä voidaan suorittaa erikseen soittamalla ne jollekin toiselle opettajalle.

             PERUSTASO 2

             HARJOITTELU

             • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
             • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
             • harjoittelee säännöllisesti
             • osaa harjoitella keskittyneesti

             SOITTOTEKNIIKKA

             • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
             • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
             • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

             Sävelasteikot

             • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
             • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta poislukien G-duuri ja g-molli : g1 – d3, Ab-duuri ja ab-molli (gis-molli): ab1 – db3 sekä A-duuri ja a-molli: a1 – e3
             • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

             MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

             • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
             • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
             • perusrytmikuvioiden hallinta
             • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
             • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
             • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
             • osaa soittaa ulkoa
             • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
             • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

             SOITETTAVA OHJELMISTO

             • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

             YHTEISSOITTO

             • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
             • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

             LUOVAT TAIDOT

             • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
             • mielikuvien ja tarinoiden avulla saksofonin äänimaailmaan tutustumista
             • omia pieniä sävellyksiä

             KONSERTTIVALMIUDET

             • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
             • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
             • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
             • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
             • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
             • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
             • konserttikäynnit kuulijana

             TASOSUORITUS

             • kaksi etydiä
             • kolme eri tyylistä/-tunnelmaista lyhyehköä teosta, joista kaksi voi olla yhden sonaatin hidas ja nopea osa
             • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
             • etydit ja nuotinlukutehtävän voi suorittaa erikseen toiselle opettajalle.

              PERUSTASO 3

              HARJOITTELU

              • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
              • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
              • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
              • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
              • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
              • harjoittelee tavoitteellisesti

              SOITTOTEKNIIKKA

              • soittoasennon ergonomia
              • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
              • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
              • pyrkimys kauniiseen ääneen
              • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset, tuplakieli
              • vibraton alkeet
              • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

              sävelasteikot

              • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
              • kromaattinen asteikko b-fis3 
              • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta poislukien G-duuri ja -gmolli : g1 – d3, Ab-duuri ja ab-molli (gis-molli): ab1 – db3 sekä A-duuri ja a-molli: a1 – e3
              • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

              MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

              • nuottien lukeminen sujuvasti b-f3 -alalta
              • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
              • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
              • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
              • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
              • osaa soittaa eri tahtilajeissa
              • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
              • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
              • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
              • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

              SOITETTAVA OHJELMISTO

              • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

              YHTEISSOITTO

              • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
              • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
              • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

              LUOVAT TAIDOT

              • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
              • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

              KONSERTTIVALMIUDET

              • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
              • osaa huomioida yleisön
              • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
              • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
              • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
              • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
              • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
              • käy kuuntelemassa konsertteja

              TASOSUORITUS

              • kaksi etydiä
              • yksi laajempi teos (sonaatti tai vastaava) ja kaksi eri tyylistä kappaletta
              • yksi teos tai osa suositellaan soitettavaksi ulkoa
              • nuotinlukutehtävä
              • nuotinlukutehtävä ja etydit voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle

               SYVENTÄVÄT OPINNOT

               HARJOITTELU

               • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
               • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
               • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
               • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
               • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
               • harjoittelee tavoitteellisesti

               Soittimen huolto

               • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

               SOITTOTEKNIIKKA

               • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
               • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
               • osaa kehittää saksofonin äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
               • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

               MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

               • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
               • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
               • laajamuotoisten teosten valmistaminen
               • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
               • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
               • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

               SOITETTAVA OHJELMISTO

               • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti saksofonille sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

               YHTEISMUSISOINTI

               • yhtyesoitto ja kamarimusiikki
               • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

               LUOVAT TAIDOT

               • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

               KONSERTTIVALMIUDET

               • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
               • viimeistellyt esitykset
               • luonteva lavakäytös
               • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
               • konserttikäynnit kuulijana

               PÄÄTTÖKONSERTTI

               • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
               • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
               Alkeistaso
               Perustaso 1
               Perustaso 2
               Perustaso 3
               Syventävät opinnot

                Trumpetinsoiton taitotaulut

               ALKEISTASO

               HARJOITTELU

               • Soittimeen tutustuminen
               • soittimen rakenne
               • miten ääni syntyy
               • vireisyys
               • soittimen huolto

               Hyvät harjoitteluolosuhteet

               • rauhallinen harjoittelupaikka
               • nuottiteline
               • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
               • omien läksyjen tietäminen

               Harjoittelu

               • hyvä lämmittely
               • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
               • vanhemman kannustus ja tuki
               • oman osaamisen tunnistaminen

               SOITTOTEKNIIKKA

               • hyvä, ryhdikäs soittoasento istuen/seisten
               • rentous, minimijännitys
               • luonteva pään asento -> hyvä puhallusteho
               • Vasen käsi pitää trumpetista tukevasti kiinni ja oikean käden sormet ovat venttiileillä

               MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

               • nuotinluvun alkeet
               • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
               • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

               SOITETTAVA OHJELMISTO

               • Tuttuja melodioita, pieniä kappaleita, improvisaatioita yms.

               YHTEISSOITTO

               • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
               • yhteinen pulssi
               • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
               • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

               LUOVAT TAIDOT

               • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
               • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
               • pienet omat sävellykset

               KONSERTTIVALMIUDET

               • esiintyminen Numon konsertissa
               • esiintymiseen valmistautuminen
               • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
               • virheiden sietäminen
               • konserttikäynnit kuulijana

               TASOSUORITUS

               • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
               • nuotinlukutehtävä

                PERUSTASO 1

                HARJOITTELU

                • vanhemman kannustus ja tuki
                • hyvä lämmittely
                • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                • toistojen välttämättömyys
                • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
                • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                • tauotus

                SOITTOTEKNIIKKA

                • hyvä ryhdikäs soittoasento: rentous tärkeää
                • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
                • käsien oikea asento
                • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu

                Sävelasteikot

                • Yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: C, F, Bb, G, D-duurit sekä melodiset mollit kolmisointuineen opettajalle soitettuna

                 

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • sävellajeihin tutustuminen
                • tutustuminen transponointiin
                • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
                • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
                • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
                • kertausmerkki, maalit ja da Capo
                • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
                • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
                • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
                • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
                • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
                • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)
                • nuotinlukuharjoituksia

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

                YHTEISSOITTO

                • soittokaverin kanssa toimiminen
                • pienyhtyeessä toimiminen
                • orkesterisoitto

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
                • mielikuvien ja tarinoiden avulla trumpetin äänimaailmaan tutustumista
                • pieniä sävellyksiä / sovituksia

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • alku- ja loppukumarrukset
                • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
                • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
                • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS

                • kaksi erilaista kappaletta ja kaksi etydiä

                asteikot opettajalle soitettuna

                PERUSTASO 2

                HARJOITTELU

                • vanhemman kannustus ja tuki
                • hyvä lämmittely
                • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                • toistojen välttämättömyys
                • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
                • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                • tauotus

                SOITTOTEKNIIKKA

                • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
                • pyrkimys kauniiseen ääneen
                • legatot ja staccatot
                • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu
                • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)

                sävelasteikot

                • Yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: Es, As, A, E-duurit sekä melodiset mollit opettajalle soitettuna

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kolmeen ylennysmerkkiin ja kolmeen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
                • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
                • accelerando, ritardando
                • tempomerkintöjen tunnistaminen
                • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
                • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
                • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
                • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
                • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
                • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
                • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

                YHTEISSOITTO

                • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
                • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
                • mielikuvien ja tarinoiden avulla trumpetin äänimaailmaan tutustumista
                • omia pieniä sävellyksiä

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
                • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
                • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
                • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS

                • kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä
                • asteikot
                • nuotinlukutehtävä

                PERUSTASO 3

                HARJOITTELU

                • soittimen huollon hallinta, osaa virittää itse
                • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
                • osaa tauottaa harjoitteluaan
                • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
                • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

                SOITTOTEKNIIKKA

                • soittoasennon ergonomia
                • kehon huolto
                • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
                • puhallustekniikan hallinta, vokaaliasennot
                • kielitekniikan hallinta
                • pyrkimys kauniiseen ääneen
                • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
                • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)

                sävelasteikot

                • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: Des, Ges, H, Fis-duurit sekä melodiset mollit opettajalle soitettuna

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • nuottien lukeminen sujuvasti
                • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
                • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
                • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
                • osaa soittaa eri tahtilajeissa
                • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
                • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
                • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
                • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

                YHTEISSOITTO

                • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
                • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
                • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
                • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
                • tuttujen sävelmien soveltaminen trumpetille esim. toivelaulukirjoista

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • osaa huomioida yleisön
                • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
                • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
                • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                • suhtautuminen esiintymisjännitykseen ja keinot sen hallitsemiseen
                • käy kuuntelemassa konsertteja

                TASOSUORITUS

                • Kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä
                • yhteismusisointi suositeltavaa
                • asteikot
                • nuotinlukutehtävä

                SYVENTÄVÄT OPINNOT

                HARJOITTELU

                • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
                • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
                • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
                • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
                • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
                • harjoitusesiintymiset

                SOITTOTEKNIIKKA

                • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
                • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
                • osaa kehittää trumpetin äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
                • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi
                • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
                • laajamuotoisten teosten valmistaminen
                • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
                • äänitteiden vertaileva kuuntelu
                • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
                • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
                • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
                • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti trumpetille sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

                YHTEISMUSISOINTI

                • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
                • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
                • luonteva lavakäytös
                • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

                • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
                • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
                Alkeistaso
                Perustaso 1
                Perustaso 2
                Perustaso 3
                Syventävät opinnot

                 Käyrätorvensoiton taitotaulut

                ALKEISTASO

                HARJOITTELU

                Soittimeen tutustuminen

                • soittimen rakenne
                • miten ääni syntyy
                • vireisyys
                • soittimen huolto

                Hyvät harjoitteluolosuhteet

                • rauhallinen harjoittelupaikka
                • nuottiteline
                • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
                • omien läksyjen tietäminen

                Harjoittelu

                • hyvä lämmittely
                • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
                • vanhemman kannustus ja tuki
                • oman osaamisen tunnistaminen

                SOITTOTEKNIIKKA

                • hyvä, ryhdikäs soittoasento istuen/seisten
                • oikean käden asento oikein alusta pitäen
                • rentous, minimijännitys
                • luonteva pään asento -> hyvä puhallusteho

                Vasemman käden tekniikka

                • sormet venttiileillä koko ajan

                Oikean käden tekniikka

                • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
                • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
                • tukkeamistekniikka

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • nuotinluvun alkeet
                • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
                • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • Tuttuja melodioita, pieniä kappaleita, improvisaatioita yms.

                YHTEISSOITTO

                • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
                • yhteinen pulssi
                • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
                • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

                LUOVAT TAIDOT

                • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
                • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
                • pienet omat sävellykset

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konsertissa
                • esiintymiseen valmistautuminen
                • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
                • virheiden sietäminen
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS

                • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
                • C- ja B-duuri (1 oktaavi)
                • nuotinlukutehtävä

                PERUSTASO 1

                HARJOITTELU

                • vanhemman kannustus ja tuki
                • hyvä lämmittely
                • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                • toistojen välttämättömyys
                • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
                • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                • tauotus

                SOITTOTEKNIIKKA

                • hyvä ryhdikäs soittoasento: rentous tärkeää
                • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
                • käsien oikea asento
                • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu

                Vasemman käden tekniikka

                • sormet venttiileillä koko ajan

                Oikean käden tekniikka

                • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
                • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
                • tukkeamistekniikka

                Sävelasteikot

                • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: C-duuri, B-duuri, D-duuri, a-molli, g-molli, h-molli (melodiset)

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • sävellajeihin tutustuminen
                • tutustuminen transponointiin
                • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
                • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
                • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
                • kertausmerkki, maalit ja da Capo
                • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
                • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
                • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
                • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
                • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
                • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)
                • nuotinlukuharjoituksia

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

                YHTEISSOITTO

                • soittokaverin kanssa toimiminen
                • pienyhtyeessä toimiminen
                • orkesterisoitto

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
                • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
                • pieniä sävellyksiä / sovituksia

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • alku- ja loppukumarrukset
                • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
                • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
                • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS

                • Kaksi erilaista kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle
                • Asteikot

                PERUSTASO 2

                HARJOITTELU

                • vanhemman kannustus ja tuki
                • hyvä lämmittely
                • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                • toistojen välttämättömyys
                • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
                • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                • tauotus

                SOITTOTEKNIIKKA

                • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
                • pyrkimys kauniiseen ääneen
                • legatot ja staccatot
                • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu
                • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)

                sävelasteikot

                • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: F-duuri, G-duuri, A-duuri, d-molli, e-molli, fis-molli (melodiset)

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kolmeen ylennysmerkkiin ja kolmeen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
                • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
                • accelerando, ritardando
                • tempomerkintöjen tunnistaminen
                • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
                • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
                • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
                • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
                • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
                • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
                • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

                YHTEISSOITTO

                • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
                • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
                • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
                • omia pieniä sävellyksiä

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
                • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
                • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
                • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS

                • kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle ja C:lle
                • asteikot
                • nuotinlukutehtävä

                PERUSTASO 3

                HARJOITTELU

                • soittimen huollon hallinta, osaa virittää itse
                • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
                • osaa tauottaa harjoitteluaan
                • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
                • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

                SOITTOTEKNIIKKA

                • soittoasennon ergonomia
                • kehon huolto
                • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
                • puhallustekniikan hallinta, vokaaliasennot
                • kielitekniikan hallinta
                • tukkeamistekniikka
                • pyrkimys kauniiseen ääneen
                • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
                • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)

                sävelasteikot

                • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: E-duuri, Es-duuri, As-duuri, cis-molli, c-molli, f-molli (melodiset)

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • nuottien lukeminen sujuvasti g-c3 -alalta
                • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
                • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
                • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
                • osaa soittaa eri tahtilajeissa
                • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
                • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
                • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
                • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

                YHTEISSOITTO

                • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
                • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
                • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
                • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
                • tuttujen sävelmien soveltaminen käyrätorvelle esim. toivelaulukirjoista

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • osaa huomioida yleisön
                • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
                • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
                • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                • suhtautuminen esiintymisjännitykseen ja keinot sen hallitsemiseen
                • käy kuuntelemassa konsertteja

                TASOSUORITUS

                • Kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä, joista toinen transponoiden Es:lle, C:lle ja D:lle
                • yhteismusisointi suositeltavaa
                • asteikot
                • nuotinlukutehtävä

                SYVENTÄVÄT OPINNOT

                HARJOITTELU

                • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
                • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
                • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
                • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
                • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
                • harjoitusesiintymiset

                SOITTOTEKNIIKKA

                • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
                • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
                • osaa kehittää käyrätorven äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
                • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi
                • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut sekä transponointia Es:lle, C:lle, D:lle, B:lle, A:lle ja As:lle

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
                • laajamuotoisten teosten valmistaminen
                • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
                • äänitteiden vertaileva kuuntelu
                • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
                • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
                • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
                • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti käyrätorvelle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

                YHTEISMUSISOINTI

                • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
                • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

                LUOVAT TAIDOT

                • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
                • luonteva lavakäytös
                • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

                • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
                • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia

                 

                 

                Alkeistaso
                Perustaso 1
                Perustaso 2
                Perustaso 3
                Syventävät opinnot

                 Pasuunansoiton taitotaulut

                ALKEISTASO

                HARJOITTELU

                • soittimeen tutustuminen
                • soittimen rakenne
                • miten ääni syntyy
                • vireisyys
                • soittimen huolto

                Hyvät harjoitteluolosuhteet

                • rauhallinen harjoittelupaikka
                • nuottiteline
                • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
                • omien läksyjen tietäminen

                Harjoittelu

                • hyvä lämmittely
                • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
                • vanhemman kannustus ja tuki
                • oman osaamisen tunnistaminen

                SOITTOTEKNIIKKA

                • hyvä, ryhdikäs soittoasento istuen/seisten
                • rentous, minimijännitys
                • luonteva pään asento -> hyvä puhallusteho

                MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                • nuotinluvun alkeet
                • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
                • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

                SOITETTAVA OHJELMISTO

                • tuttuja melodioita, pieniä kappaleita, improvisaatioita yms.

                YHTEISSOITTO

                • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
                • yhteinen pulssi
                • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
                • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

                LUOVAT TAIDOT

                • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
                • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
                • pienet omat sävellykset

                KONSERTTIVALMIUDET

                • esiintyminen Numon konsertissa
                • esiintymiseen valmistautuminen
                • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
                • virheiden sietäminen
                • konserttikäynnit kuulijana

                TASOSUORITUS

                • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
                • helppo asteikko
                • nuotinlukutehtävä

                 PERUSTASO 1

                 HARJOITTELU

                 • vanhemman kannustus ja tuki
                 • hyvä lämmittely
                 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                 • toistojen välttämättömyys
                 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
                 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                 • tauotus

                 SOITTOTEKNIIKKA

                 • hyvä ryhdikäs soittoasento: rentous tärkeää
                 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
                 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu

                 Sävelasteikot

                 • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut

                 MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                 • sävellajeihin tutustuminen
                 • tutustuminen transponointiin
                 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
                 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
                 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
                 • kertausmerkki, maalit ja da Capo
                 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
                 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
                 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
                 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
                 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
                 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)
                 • nuotinlukuharjoituksia

                 SOITETTAVA OHJELMISTO

                 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

                 YHTEISSOITTO

                 • soittokaverin kanssa toimiminen
                 • pienyhtyeessä toimiminen
                 • orkesterisoitto

                 LUOVAT TAIDOT

                 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
                 • mielikuvien ja tarinoiden avulla pasuunan äänimaailmaan tutustumista
                 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

                 KONSERTTIVALMIUDET

                 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                 • alku- ja loppukumarrukset
                 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
                 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
                 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
                 • konserttikäynnit kuulijana

                 TASOSUORITUS

                 • kaksi erilaista kappaletta ja kaksi etydiä
                 • asteikot

                  PERUSTASO 2

                  HARJOITTELU

                  • vanhemman kannustus ja tuki
                  • hyvä lämmittely
                  • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                  • toistojen välttämättömyys
                  • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
                  • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                  • tauotus

                  SOITTOTEKNIIKKA

                  • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
                  • pyrkimys kauniiseen ääneen
                  • legatot ja staccatot
                  • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu
                  • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)

                  sävelasteikot

                  • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut

                  MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                  • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kolmeen ylennysmerkkiin ja kolmeen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
                  • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                  • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
                  • accelerando, ritardando
                  • tempomerkintöjen tunnistaminen
                  • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
                  • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
                  • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
                  • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
                  • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
                  • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
                  • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

                  SOITETTAVA OHJELMISTO

                  • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

                  YHTEISSOITTO

                  • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
                  • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

                  LUOVAT TAIDOT

                  • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
                  • mielikuvien ja tarinoiden avulla pasuunan äänimaailmaan tutustumista
                  • omia pieniä sävellyksiä

                  KONSERTTIVALMIUDET

                  • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                  • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
                  • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
                  • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                  • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
                  • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                  • konserttikäynnit kuulijana

                  TASOSUORITUS

                  • kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä
                  • asteikot
                  • nuotinlukutehtävä

                   PERUSTASO 3

                   HARJOITTELU

                   • soittimen huollon hallinta, osaa virittää itse
                   • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
                   • osaa tauottaa harjoitteluaan
                   • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
                   • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

                   SOITTOTEKNIIKKA

                   • soittoasennon ergonomia
                   • kehon huolto
                   • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
                   • puhallustekniikan hallinta, vokaaliasennot
                   • kielitekniikan hallinta
                   • pyrkimys kauniiseen ääneen
                   • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
                   • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)

                   sävelasteikot

                   • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut

                   MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                   • nuottien lukeminen sujuvasti
                   • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
                   • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                   • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
                   • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
                   • osaa soittaa eri tahtilajeissa
                   • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
                   • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
                   • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
                   • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

                   SOITETTAVA OHJELMISTO

                   • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

                   YHTEISSOITTO

                   • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
                   • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
                   • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

                   LUOVAT TAIDOT

                   • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
                   • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
                   • tuttujen sävelmien soveltaminen pasuunalle esim. toivelaulukirjoista

                   KONSERTTIVALMIUDET

                   • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                   • osaa huomioida yleisön
                   • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                   • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                   • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
                   • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
                   • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                   • suhtautuminen esiintymisjännitykseen ja keinot sen hallitsemiseen
                   • käy kuuntelemassa konsertteja

                   TASOSUORITUS

                   • Kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä
                   • yhteismusisointi suositeltavaa
                   • asteikot
                   • nuotinlukutehtävä

                    SYVENTÄVÄT OPINNOT

                    HARJOITTELU

                    • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa ja viikko-ohjelmaansa
                    • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
                    • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
                    • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
                    • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
                    • harjoitusesiintymiset

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
                    • hioo soittotekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
                    • osaa kehittää pasuunan äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
                    • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi
                    • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                    • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
                    • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
                    • laajamuotoisten teosten valmistaminen
                    • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
                    • äänitteiden vertaileva kuuntelu
                    • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
                    • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
                    • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
                    • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

                    SOITETTAVA OHJELMISTO

                    • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti pasuunalle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

                    YHTEISMUSISOINTI

                    • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
                    • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

                    LUOVAT TAIDOT

                    • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                    • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
                    • luonteva lavakäytös
                    • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
                    • konserttikäynnit kuulijana

                    TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

                    • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
                    • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
                    Alkeistaso
                    Perustaso 1
                    Perustaso 2
                    Perustaso 3
                    Syventävät opinnot

                    Kitaransoiton taitotaulut


                    JOHDANTO

                    Nämä taitotaulut kuvaavat kitaransoiton opiskelua Nurmijärven musiikkiopistolla. Taitotauluista löydät kuvaukset eri  tasojen tavoitteista sekä sisällöistä. Taitotaulujen tavoite on helpottaa kitaransoiton opiskelun hahmottamista musiikkiopistolla. Jokaisen tason lopussa on lista Eteenpäin kun, jonka suoritettuasi pääset siirtymään seuraavalle taitotasolle.

                    Soittoharrastuksen tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen luominen, musiikin ja soittamisen ottaminen osaksi omaa elämää sekä soitosta nauttiminen. Nurmijärven musiikkiopistolla opiskellessasi osallistut taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen, jonka keskiössä on pitkäjänteisyys ja tasolta toiselle siirtyminen. Sopivien tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen lisäävät soittomotivaatiota ja parantavat omaa suhdetta musiikkiin.

                    Jokainen soittaja on yksilö ja kitaraopinnot räätälöidään jokaiselle sopiviksi. Taitotaulut antavat suuntaviivoja, mutta jokaisen kitaristin polku on omanlainen. Hyvä yhteys oppilaan, opettajan ja kodin välillä on tärkeä.

                    Pitkäjänteiseen kehittymiseen soittoharrastuksen parissa kuuluu oleellisesti kotiharjoittelu. Erityisesti nuorten oppilaiden kohdalla huoltajien rooli on tärkeä. Hyvien harjoittelurutiinien ja olosuhteiden luominen kotona kannattaa aloittaa heti harrastuksen ensiaskeleista.

                    Musiikin kuuntelu, konserteissa käynti sekä esiintyminen kuuluvat kaikki hyvän musiikkisuhteen luomiseen. Musiikkiopisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia päästä esiintymään sekä kuulemaan erilaisia konsertteja. Positiiviset esiintymiskokemukset kannattelevat harrastuksen parissa sekä lisäävät motivaatiota.

                    Iloisia soittohetkiä kitaran parissa!

                    ALKEISTASO

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • Perusnäppäys, tirando TAI apoyando
                    • Yksiäänisiä melodioita
                    • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                    • Yksiäänisten melodioiden hahmottaminen sekä korvakuulolta että nuoteista
                    • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
                    • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

                    HARJOITTELU

                    • Klassisen kitaran soittoasento
                    • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
                    • Pienten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
                    • Keskittymiskyvyn harjoittelu
                    • Oman soiton arviointi

                    YHTEISSOITTO

                    • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
                    • Toisen soittajan kuuntelu

                    LUOVAT TAIDOT

                    • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen Tutustutaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
                    • Konserttikäyntejä

                    ETEENPÄIN, KUN:

                    • Olen esiintynyt vähintään yhden kerran lukuvuoden aikana
                    • Olen soittanut ja tutustunut asteikkoihin (1 asteikko riittää)
                    • Olen löytänyt hyvän kitaran soittoasennon
                    • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
                    • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

                    PERUSTASO 1

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • Erilaiset soittotavat
                    • Perusnäppäys, tirando ja apoyando
                    • Enimmäkseen yksiäänisiä melodioita
                    • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                    • Oppilas oppii hahmottamaan yksiäänisiä melodiakulkuja ja soittamaan niitä sekä korvakuulolta että nuoteista
                    • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
                    • Asteikkoihin tutustuminen
                    • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

                    HARJOITTELU

                    • Klassisen kitaran soittoasento
                    • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
                    • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
                    • Keskittymiskyvyn harjoittelu
                    • Oman soiton arviointi

                    YHTEISSOITTO

                    • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
                    • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
                    • Toisen soittajan kuuntelu

                    LUOVAT TAIDOT

                    • Rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden kehittämiseen sekä niiden ylöskirjaamiseen
                    • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen
                    • Kokeillaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
                    • Konserttikäyntejä

                    ETEENPÄIN, KUN:

                    • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä opintojen aikana
                    • Olen soittanut erityylisiä kappaleita
                    • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
                    • Olen löytänyt hyvän soittoasennon ja äänenmuodostuksen kitaralla
                    • Olen suorittanut sävellajitehtävät
                    • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

                    PERUSTASO 2

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • Soittotekniikkaa kehitetään kappaleiden lisäksi erilaisin harjoituksin
                    • Musiikillinen ilmaisu ja fraseerauksen periaatteita
                    • Laajennetaan dynamiikan ja erilaisten karaktäärien käyttöä

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                    • Nuotinluku 1. asemassa, yksittäisiä nuotteja tai helppoja melodioita muissa asemissa
                    • Vapaa säestys
                    • Itse keksittyjen melodioiden nuotintaminen
                    • Tutustuminen oman instrumentin ohjelmistoon kuuntelemalla äänitteitä
                    • Konserteissa käynti

                    HARJOITTELU

                    • Säännöllinen harjoittelu ja harjoittelurutiini
                    • Oman soiton tallentaminen
                    • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
                    • Säestämisen harjoittelua
                    • Korvakuulosoitto

                    YHTEISSOITTO

                    • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
                    • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
                    • Toisen soittajan kuuntelu
                    • Mahdollisuuksien mukaan myös eri instrumenttien kanssa soittaminen

                    LUOVAT TAIDOT

                    • Itse keksittyjen melodioiden nuotinnus ja äänitys
                    • Itse kehitettyjä sointukiertoja
                    • Kappalerakenteiden hahmottaminen
                    • Asteikkojen käyttö improvisoinnissa

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
                    • Konserttikäyntejä

                    ETEENPÄIN, KUN:

                    • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä vähintään kahdesti lukuvuoden aikana.
                    • Harjoittelu kotona sujuu
                    • Sävellajitehtävät
                    • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)
                    • Olen saanut palautetta kehittymisestäni ja osaamisestani toiselta opettajalta

                    PERUSTASO 3

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • Erilaisia arpeggioikuvioita ja sormilla soitettavia säestyskuvioita
                    • Musiikillista ilmaisua syvennetään
                    • Eri aikakausien tyylien mukainen fraseeraus
                    • Äänenmuodostukseen perehdytään huolellisemmin
                    • Vibraatto ja barré -tekniikat
                    • Musiikin hahmottaminen
                    • Prima vista –soittoa myös ylemmissä asemissa
                    • Oman soittimen ohjelmistoon tutustuminen sekä keskeisten teosten tunnistaminen

                    HARJOITTELU

                    • Soiton ja soittoasennon ergonomian kehittäminen ja ymmärrys
                    • Säännöllinen harjoittelu ja soittotekniikan kehittäminen
                    • Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
                    • Vapaa säestys

                    YHTEISSOITTO

                    • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
                    • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
                    • Toisen soittajan kuuntelu
                    • Myös muiden soittajien kanssa yhdessä soittaminen

                    LUOVAT TAIDOT

                    • Laajennetaan ja kehitetään aiemmin opittua asteikkovalikoimaa improvisaatiossa
                    • Oman sävellyksen tallentaminen

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
                    • Konserttikäyntejä
                    • Suurempien konserttikokonaisuuksien hallinta

                    ETEENPÄIN, KUN:

                    • Olen esiintynyt vähintään kolme kertaa lukuvuodessa soittaen erityylisiä kappaleita eri aikakausilta
                    • Harjoittelu kotona sujuu
                    • Olen kokeillut pienten sävellysten tekoa
                    • Sävellajitehtävät suoritettuina
                    • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

                    SYVENTÄVÄT OPINNOT

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • Kitaransoiton eri tekniikoiden sujuva käyttö
                    • Soittotekniikan omatoiminen soveltava käyttö tarpeen mukaan
                    • Soittotekniikka osana tulkintaa
                    • Erikoistekniikoihin tutustuminen (esim. erilaiset rasgueadot)
                    • Musiikin hahmottaminen
                    • Riittävät prima vista –taidot
                    • Musiikin muotojen hahmottaminen ja niiden mukaan fraseeraaminen
                    • Eri tyylien tunnistaminen

                    HARJOITTELU

                    • Harjoittelun aikatauluttaminen
                    • Asioiden priorisointi
                    • Säännöllinen soittotekniikan kehittäminen
                    • Yhteissoitto
                    • Toimiminen osana erikokoisia yhtyeitä
                    • Oman soiton muokkaus ryhmän mukaan
                    • Eri roolit kokoonpanossa sekä johtajana toimiminen

                    LUOVAT TAIDOT

                    • Omaleimaisen soiton kehittäminen
                    • Soittamisen kehittäminen omien mieltymysten mukaan

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • Konserttikäynnit
                    • Suurien kokonaisuuksien hahmottaminen
                    • Konserttiohjelman suunnittelu
                    • Konserttiin valmistautuminen
                    • Konserttietiketti

                    PÄÄTÖSKONSERTTI (musiikkiopiston päättävä tasosuoritus)

                    • Konserttikokonaisuuden rakentaminen soittajan toiveiden mukaan
                    • Käsiohjelman ja julisteen suunnittelu
                    • Päättökonsertti voi sisältää musiikkia myös muilla instrumenteilla soitettuna
                    • Suunnitellaan oman opettajan kanssa

                     

                    Alkeistaso
                    Perustaso 1
                    Perustaso 2
                    Perustaso 3
                    Syventävät opinnot

                    Kanteleensoiton taitotaulut

                     

                    ALKEISTASO

                    HARJOITTELU

                    • pieniä harjoittelutuokioita säännöllisesti
                    • toistojen välttämättömyys
                    • tavoitteellisuus
                    • vanhempien kannustus ja tuki

                    Kanteleen käsittely (vanhemman kanssa)

                    • soittimen oikea säilytys ja kuljetus
                    • kanteleen osien nimet
                    • kielten ja soittimen puhdistaminen (vanhemman kanssa)
                    • virittäminen (neuvotaan vanhemmille)

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    Soittoasento

                    • tuolin korkeuden säätäminen
                    • luonteva ja rento soittoasento
                    • rennot ja pyöreät sormet
                    • joustavat ja soittoa myötäilevät käsivarret ja ranteet

                    Soittotekniikka

                    • yksittäisten sävelten poimiminen
                    • liukuminen (glissandot)
                    • lauta- ja sormisammutus
                    • oikean ja vasemman käden hallinta
                    • melodia vasemmalla kädellä
                    • peukalon soittoliikkeet
                    • kolmisointu
                    • mattaääni ja huiluäänien alkeet (kahden käden tekniikka)
                    • äänen voimakkuuden sääteleminen

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                    • nuotinluvun alkeet
                    • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
                    • kuulonvarainen soittaminen
                    • kielten ja sävelten nimeäminen
                    • kanteleen oktaavialat
                    • g- ja f-nuottiavain
                    • sorminumerot
                    • soittaminen ulkomuistista

                    SOITETTAVA OHJELMISTO

                    • pieniä sävellyksiä, lastenlauluja, improvisaatioita yms.

                    YHTEISSOITTO

                    • oman opettajan kanssa soittaminen
                    • yhteinen pulssi
                    • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
                    • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

                    LUOVAT TAIDOT

                    • soittaminen opettajan mallin mukaan
                    • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
                    • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
                    • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
                    • pienet omat sävellykset/sovitukset

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • esiintymiseen valmistautuminen
                    • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

                    TASOSUORITUS

                    • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

                    PERUSTASO 1

                    HARJOITTELU                                                           

                    • säännöllinen kotiharjoittelu tavoitteet ja päämäärä mielessä
                    • toistojen välttämättömyys
                    • tavoitteellisuus
                    • vanhempien kannustus ja tuki
                    • tavoitteiden asettaminen opettajan kanssa

                    Soiton ergonomia

                    • luonteva soittoasento
                    • rentouden tiedostaminen
                    • rennot ja pyöreät sormet
                    • joustavat ja soittoa myötäilevät käsivarret ja ranteet

                    Koneistokanteleen toimintaperiaate

                    • viputekniikan alkeita
                    • kielten ja soittimen puhdistaminen (vanhemman kanssa)
                    • virittäminen (neuvotaan vanhemmille)

                    SOITTOTEKNIIKKA                                                                                                            

                    • yksittäisten sävelten poimiminen
                    • liukuminen (glissandot)
                    • lautasammutus ja sormisammutus
                    • melodia vasemmalla kädellä
                    • peukalon soittoliikkeet (kieltä vasten ja ylös näpäten)
                    • huiluäänien alkeet (kahden käden tekniikka)
                    • dynamiikan, agogiikan, artikulaation ja fraseerauksen alkeet
                    • kappaleen luonteen ja tunnelman ilmaiseminen

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN                                                                                                                  

                    • rytmin hahmottaminen taputtaen
                    • melodian hahmottaminen laulaen
                    • pienten melodiakuvioiden toistaminen
                    • perussykkeen hallinta
                    • kuulonvarainen soittaminen
                    • prima vista
                    • kappaleen soittaminen ulkomuistista

                    SOITETTAVA OHJELMISTO

                    • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

                    YHTEISSOITTO

                    • toisten soittamisen kuuleminen ja näkeminen

                    LUOVAT TAIDOT

                    • soittaminen ”omasta päästä” eli mielikuvitusta käyttäen
                    • ennalta rajattu improvisointi (esim. 1–5 äänellä tai tietyssä rytmissä)
                    • improvisointi kuvasta/piirustuksesta/valokuvasta tai sadun/tarinan pohjalta
                    • vapaan säestyksen alkeet

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
                    • lavakäyttäytyminen, yleisön tervehtiminen (alku- ja loppukumarrukset)
                    • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                    • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
                    • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
                    • konserttikäynnit kuulijana

                    TASOSUORITUS

                    klassinen musiikki

                    • kaksi erityylistä kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale
                    • yhteismusisointia
                    • asteikot ja kolmisoinnut kahteen etumerkkiin asti
                    • korvakuulolta soittaminen
                    • improvisointi tai oma sävellys

                    kansanmusiikki

                    • kolme nuoteitta esitettävää sävelmää, joista osa esitetään opettajan tai yhtyeen kanssa
                    • esitys sisältää muuntelua ja/tai improvisaatiota sekä säestämistä
                    • korvakuulolta soittaminen
                    • improvisointi ja oma sävellys

                    PERUSTASO 2

                    HARJOITTELU 

                    • oma-aloitteisuus ja säännöllisyys
                    • harjoittelun kohdistaminen erityisesti haastavimpiin paikkoihin
                    • lämmittely, tukevat harjoitteet, työskentely ja yhteenveto
                    • itsearviointi: positiivinen haasteiden kohtaaminen

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • käsivarsisammutus
                    • arpeggio molemmilla käsillä erikseen
                    • vipukääntöjä kappaleen aikana (konserttikanteleella)
                    • huiluäänet (yhden käden tekniikka)
                    • efektiääniä, uuden musiikin soittotapoja
                    • hyvä soittoasento, rentous ja venyttely
                    • virittäminen viritysmittarilla (harjoittelua opettajan kanssa tunnilla, vanhemman kanssa kotona)
                    • kosketuksen vaikutus kanteleen sointiin

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                    • tahtilajit
                    • yleisempien esitysohjeiden tunnistaminen (esim. nyanssi, aksentti- ja tempomerkinnät)
                    • kertausmerkit, ykkösmaali ja kakkosmaali, da Capo
                    • prima vista
                    • hienovarainen dynamiikka, agogiikka, artikulaatio ja fraseeraus
                    • eri aikakausien tyylien alkeet
                    • kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen, jaksottaminen

                    SOITETTAVA OHJELMISTO

                    • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

                    YHTEISSOITTO

                    • tempoon sopeutuminen
                    • säestys/soolo
                    • virheiden ohittaminen, tarvittaessa mukautuminen

                    LUOVAT TAIDOT

                    • improvisointi
                    • vapaa säestys
                    • pelkistettyjä peruskomppeja (mm. valssi, humppa, balladi)
                    • vaihtobasso (basson sävelen vaihtaminen perussävelen ja kvintin välillä)
                    • säestäminen ilman melodiaa (harmonia jaettu kahdelle kädelle, vasen käsi soittaa perusäänen ja oikea käsi soittaa soinnun)
                    • kuulonvarainen soittaminen
                    • helppojen laulujen soittaminen ja säestäminen korvakuulolta
                    • säveltämisen ja nuotintamisen alkeita

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                    • oppilas osallistuu konsertteihin myös kuulijana ja oppii antamaan palautetta

                    TASOSUORITUS  

                    klassinen musiikki

                    • kolme erityylistä kappaletta, joista mahdollisuuksien mukaan yksi yhteissoittoa, ja etydi, etydinomainen kappale tai sooloteos
                    • yhteismusisointia
                    • asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit neljään etumerkkiin asti
                    • vapaa säestys
                    • improvisointi tai oma sävellys

                    kansanmusiikki

                    • neljä erityylistä nuoteitta esitettävää sävelmää, joista osa esitetään opettajan tai yhtyeen kanssa.
                    • esitys sisältää muuntelua ja improvisaatiota sekä säestystä. On suositeltavaa, että esitys sisältää omia sävellyksiä tai sovituksia
                    • näyte vapaan säestyksen taidosta
                    • oma sävellys

                    PERUSTASO 3

                    HARJOITTELU                                                           

                    • harjoittelun suunnittelu ja suunnitelman noudattaminen, vastuullisuus
                    • suurien kokonaisuuksien jakaminen välitavoitteisiin
                    • omien harjoitteiden kehittäminen ja omien tavoitteiden asettaminen
                    • mielikuvaharjoittelu
                    • itsearviointi: oman soittamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet

                    SOITTOTEKNIIKKA                                                  

                    • arpeggio molemmilla käsillä kädet yhteen
                    • sujuvat vipukäännöt, myös useampi vipu samanaikaisesti
                    • vipupaikkojen suunnitteleminen itsenäisesti
                    • melodiaa tai kuvioita huilu- ja mattaäänillä
                    • efektiääniä: uuden musiikin soittotapoja, uusien soittotapojen kehittelyä (mm. erilaisilla apuvälineillä)
                    • korukuviot (trillit, etuheleet, tremolo)
                    • kosketuksen tiedostaminen ja muuntelu
                    • nopeuden ja näppäryyden kehittäminen
                    • kämmensammutus ym. osasammutukset
                    • virittäminen viritysmittarilla
                    • kielen vaihtaminen

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN                                                        

                    • vaihtuvat tahtilajit
                    • esitysmerkkien hallinta
                    • prima vista
                    • hienovaraiset sävyt
                    • kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen, jaksottaminen

                    SOITETTAVA OHJELMISTO     

                    • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

                    YHTEISSOITTO

                    • muiden soittoon spontaanisti reagoiminen
                    • improvisaatio yhteissoitossa
                    • yhteissoittomateriaalin sovittaminen

                    LUOVAT TAIDOT                                                                                                               

                    • improvisointia eri tyylilajeissa
                    • kappaleen muuntelu ja oma variaatio harjoitellusta kappaleesta
                    • vapaa säestys
                    • kuulonvarainen soittaminen, kappaleen opettelu kuulonvaraisesti
                    • stemman säveltäminen ja säveltäminen
                    • omien sävellysten nuotintaminen opettajan avustuksella
                    • kappaleiden analysointia ja sävellystekniikan alkeita

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
                    • oma tulkinta ja tyyli, ilmaisun rohkeus, eläytyminen
                    • esiintymisjännityksen hallitseminen
                    • konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

                    TASOSUORITUS

                    klassinen musiikki:

                    • oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa konserttimuotoisen suoritustilaisuuden
                    • vähintään neljä kappaletta
                    • yhteismusisointia
                    • asteikot (kaikki asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit)
                    • improvisointi (melodian improvisointia sointuasteilla I – IV – V7 – I)
                    • vapaa säestys (Helppojen kappaleiden säestys I-IV-V soinnuilla)

                    kansanmusiikki:

                    • oppilas suunnittelee yhdessä opettajan kanssa noin 20 minuutin ohjelmakokonaisuuden, josta osa esitetään opettajan tai yhtyeen kanssa
                    • esitys sisältää erityylisiä nuoteitta esitettäviä sävelmiä, omia sävellyksiä ja/tai sovituksia, muuntelua, improvisaatiota ja säestystä
                    • näyte vapaan säestyksen taidosta

                    SYVENTÄVÄT OPINNOT

                    HARJOITTELU                                                                                        

                    • eri tilanteisiin soveltuvat harjoittelumenetelmät
                    • kehittämistä vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta
                    • äänittäminen ja kuvaaminen harjoittelun apuna
                    • harjoitusesiintymiset ja suurten kokonaisuuksien hallinta

                    SOITTOTEKNIIKKA

                    • oikea ja luonnollinen soittoasento, omaan soittoasentoon liittyvien ongelmien tiedostaminen
                    • tutustuminen soittoasentoon seisten
                    • soinnin laatu ja erilaiset sävyt
                    • sormijärjestyksen suunnittelu ja valinta (fraseeraus, artikulaatio, koordinaatio)
                    • muiden instrumenttien ohjelmiston soveltaminen ja sovittaminen kanteleelle
                    • enharmonian mahdollisuuksiin tutustuminen
                    • kanteleen koneiston jousien säätäminen
                    • kanteleen äänentoisto

                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN                                                        

                    • polyrytmiikka
                    • uuden musiikin esityskäytännöt ja esitysmerkinnät
                    • omaehtoinen tutustuminen eri tyylilajeihin
                    • sujuva prima vista
                    • nelisoinnut ja niiden merkintätavat
                    • sointujen käännöksiä ja erilaisia hajotustapoja

                    Kanteletieto

                    • kanteleen historiaan tutustuminen
                    • erilaisiin kantelemalleihin ja soittotyyleihin tutustuminen, kantelemusiikin monimuotoisuuden ymmärtäminen
                    • kanteleen sukulaissoittimet

                    SOITETTAVA OHJELMISTO

                    • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä syventävän tason tasoisia kappaleita

                    YHTEISSOITTO

                    • yhteismusisointi ohjelmiston olennaisena osana
                    • improvisointi yhteissoitossa
                    • vuorovaikutteisuus (imitointi, variointi, toisten ideoiden huomioiminen)

                    LUOVAT TAIDOT                                                                                                               

                    • melodian improvisointi erilaisiin sointupohjiin
                    • omien sävellysten nuotintaminen

                    KONSERTTIVALMIUDET

                    • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
                    • viimeistellyt esitykset ja tilanteeseen soveltuvan ohjelmiston valinta
                    • aktiivinen konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

                    TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

                    klassinen musiikki:

                    • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
                    • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
                    • asteikot (kaikki duuri- ja molliasteikot: luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli)
                    • sisältää yhteismusisointia ja improvisointia

                    kansanmusiikki:

                    • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka tuo monipuolisesti esille opiskelijan muusikkoutta ja instrumentin hallintaa
                    • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
                    • konsertti sisältää nuoteitta esitettäviä sävelmiä, omia sävellyksiä ja/tai sovituksia, muuntelua, improvisaatiota ja säestämistä
                    • osan konsertin ohjelmasta voi esittää opettajan tai yhtyeen kanssa

                     

                    Alkeistaso
                    Perustaso 1
                    Perustaso 2
                    Perustaso 3
                    Syventävät opinnot

                     Harpunsoiton taitotaulut

                    ALKEISTASO

                    PERUSTASO 1

                     PERUSTASO 2

                      PERUSTASO 3

                       SYVENTÄVÄT OPINNOT

                       Alkeistaso
                       Perustaso 1
                       Perustaso 2
                       Perustaso 3
                       Syventävät opinnot

                        Harmonikansoiton taitotaulut

                       ALKEISTASO

                        PERUSTASO 1

                         PERUSTASO 2

                          PERUSTASO 3

                           SYVENTÄVÄT OPINNOT

                           Alkeistaso
                           Perustaso 1
                           Perustaso 2
                           Perustaso 3
                           Syventävät opinnot

                           Urkujensoiton taitotaulut

                           JOHDANTO

                           Tämä taitotaulu kuvaa urkujensoiton opiskelun kulkua Nurmijärven musiikkiopistossa. Siinä kuvataan opintojen eri tasojen oppisisältöjä ja tavoitteita osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Taitotaulun tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

                           Urkuopintojen tavoitteita ovat monipuolinen urkujensoiton taito, musiikin perusteiden hallinta sekä positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamistaan ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämän mittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

                           Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

                           Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden ja asteikkojen soittaminen on tärkeä osa urkuopintoja. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

                           Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa urkujensoiton oppimista. Äänitteitä, konsertteja ja kirkollisia tilaisuuksia kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja urkuohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

                           Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Musiikkiopistossa urkujensoiton opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Omaksuttuaan tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan arviointilautakunnalle, joka arvioi soittoa sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet tehdään lukukausittain opettajalle. Musiikkiopisto opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin.

                            ALKEISTASO

                            HARJOITTELU

                            • oppilas tottuu harjoittelemaan säännöllisesti
                            • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
                            • vanhemman kannustus ja tuki
                            • oman osaamisen tunnistaminen

                            Soittimeen tutustuminen

                            • urkujen rakenne ja toiminta
                            • sormio- ja jalkiokoskettimiin tutustuminen
                            • korkeat äänet – matalat äänet
                            • istumisasennosta huolehtiminen

                            Hyvät harjoitusolosuhteet

                            • rauhalliset harjoitteluolosuhteet
                            • pilliurut (kirkko) tai digitaaliurut (luokassa/kotona)
                            • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
                            • omien läksyjen muistaminen

                            SOITTOTEKNIIKKA

                            • hyvä istuma-asento
                            • kehon tasapainon hallinta urkupenkillä
                            • käsien, sormien ja jalkojen soittoasentoihin tutustuminen
                            • kaikkien sormien käyttäminen
                            • kahdella kädellä soittaminen samanaikaisesti
                            • peruskosketustavat (legato, portato, staccato)
                            • äänen voimakkuuden hallinta (äänikertojen valitseminen)

                            MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                            • nuotinluvun alkeet
                            • sykkeen, rytmin ja sävelkorkeuden hahmottaminen
                            • oman soiton kuuntelu ja korjaaminen
                            • pienten melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta

                            SOITETTAVA OHJELMISTO

                            • riittävä määrä lastenlauluja, koraaleja, pieniä sävellyksiä, improvisaatioita yms.

                            YHTEISSOITTO

                            • oman opettajan kanssa soittaminen
                            • yhteinen pulssi
                            • säestäminen – melodian soitto

                            LUOVAT TAIDOT

                            • soittaminen opettajan mallin mukaan
                            • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
                            • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
                            • pienet omat sävellykset/sovitukset

                            KONSERTTIVALMIUDET

                            • esiintymiseen valmistautuminen
                            • käyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

                            TASOSUORITUS

                            • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

                            PERUSTASO 1

                            HARJOITTELU

                            • vanhemman kannustus ja tuki
                            • kyky tunnistaa milloin soitto menee ”nuottien mukaan”
                            • vaikeiden kohtien toistaminen useita kertoja
                            • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

                            SOITTOTEKNIIKKA

                            • sormien, ranteiden, käsivarsien ja jalkojen luonteva käyttö
                            • sormi- ja jalkiosoiton artikulointiin tutustuminen
                            • käsivarren painon tunnistaminen
                            • eri kosketustapoihin tutustuminen
                            • asteikkojen ja kolmisointujen (6-8 sävellajia) soittaminen kahden oktaavin alueelta

                            MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                            • kappaleen sykkeen hahmottaminen ja tempon säilyttäminen
                            • viivastolla olevien nuottien tunnistaminen ja soittaminen
                            • perusrytmien hahmottaminen ja soittaminen
                            • tärkeimpien esitysmerkintöjen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen soittamisessa
                            • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
                            • korvakuulolta soittaminen
                            • ulkomuistista soittaminen
                            • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
                            • Mupe 1-tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon
                            • musiikin kuuntelukokemusten hankkiminen ja sen tuottamien tunteiden havaitseminen

                            SOITETTAVA OHJHELMISTO

                            • ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna noin kolminkertainen määrä 1-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)
                            • koraalisoiton perusteet

                            YHTEISSOITTO

                            • soittaminen oman opettajan tai toisen oppilaan kanssa

                            LUOVAT TAIDOT

                            • musiikkiin tutustuminen mielikuvien, tarinoiden ja tunnelmien avulla
                            • improvisointi valituilla sävelillä esim. tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
                            • pienten omien sävellysten tekeminen
                            • 2-3:lla soinnulla säestäminen

                            KONSERTTIVALMIUDET

                            • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
                            • kappaleiden harjoittelu esityskuntoon
                            • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
                            • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                            • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen
                            • konserttikäynnit kuulijana

                            TASOSUORITUS

                            • asteikkosoiton näyte (yhteensä 6-8 sävellajia) puolivuosittain ennen tasosuoritusta ja/tai tasosuorituksessa
                            • kaksi erityylistä sävellystä, tekninen kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
                            • tasosuoritus soitetaan ulkoa ja voi sisältää myös yhteissoittoa

                             PERUSTASO 2

                             HARJOITTELU

                             • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
                             • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
                             • ohjelmiston pitää sisältää barokkikappaleita ja pienimuotoisia urkukappalita
                             • ohjelmistoa tulee olla soitettuna noin kolminkertainen määrä tasosuorituksen ohjelmistonäytteeseen nähden

                             SOITTOTEKNIIKKA

                             • asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella (8 uutta sävellajia)
                             • kirkas sormio- ja jalkiotekniikka, sormien sekä jalkojen luonnollinen tasapaino
                             • artikulaation ja dynamiikan vivahteikkuus
                             • moniäänisen tekstuurin hallinta sekä yhdellä että useammalla sormiolla soitettaessa
                             • trio-soitto
                             • äänikertojen valitseminen tyylien mukaan (rekisteröinti)

                             MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                             • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennys- ja alennusmerkkiin asti sekä duureissa että molleissa
                             • keskeisten muotoa ja sisältöä luovien elementtien hahmottaminen sävellyksistä (mm. sävellaji, kokonaismuoto, fraasit, karakterit)
                             • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
                             • transponointiin tutustuminen
                             • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
                             • tulkinnallisten vapauksien mahdollisuuksiin tutustuminen
                             • Mupe 2:n tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

                             SOITETTAVA OHJELMISTO

                             • ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna vähintään noin kolminkertainen määrä 2-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

                             YHTEISSOITTO

                             • yhteinen tempo ja toisen kuunteleminen
                             • joustava rytmin käsittely
                             • virheiden ohittamisen taito

                             LUOVAT TAIDOT

                             • improvisointi (esim. soinnuilla, rytmillä tai melodialla)
                             • erilaiset säestystavat perussoinuilla
                             • omia pieniä sävellyksiä

                             KONSERTTIVALMIUDET

                             • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
                             • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
                             • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita ulkomuistista
                             • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
                             • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
                             • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
                             • konserttikäynnit kuulijana

                             TASOSUORITUS

                             • asteikkosoiton näyte (8 uutta sävellajia) puolivuosittain ja/tai tasosuorituksessa
                             • kolme erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai myöhemmältä ajalta), teknisomainen kappale, vapaa säestys -kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
                             • tasosuorituksessa soitetaan yksi kappale ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
                             • yhteissoitto ja kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

                              PERUSTASO 3

                              HARJOITTELU

                              • omatoiminen työskentely
                              • harjoittelun tauottaminen
                              • metronomin kanssa harjoittelu
                              • harjoittelutapojen monipuolisuus
                              • harjoittelun kohdentaminen vaikeisiin kohtiin
                              • keskittyminen harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen
                              • pitkäjänteinen työskentelytaito

                              SOITTOTEKNIIKKA

                              • hyvät soittoasennot ja -liikkeet sekä niiden tarkkailu ja korjaaminen
                              • kaikkien sävellajien asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella
                              • oktaavitekniikka
                              • nelisoinnut
                              • jalkiotekniikan vivahteiden kehittäminen
                              • kirkas sormi- ja jalkiotekniikka
                              • sormien, ranteiden, käsivarsien ja jalan eri rakenteiden joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
                              • moniäänisen tekstuurin artikulointi sekä yhdellä että kahdella kädellä ja jaloilla soitettaessa

                              MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                              • sujuvan nuotinluvun harjoittaminen
                              • musiikin rakennetta ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen hahmottaminen (esim. taitteet, fraasit, karakterit, rytmihahmot ja rekisterit)
                              • tempon ja sen muutosten huomioiminen ja hallinta
                              • laajamuotoisten teosten opiskelu
                              • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
                              • muistinvarainen soittaminen
                              • oman tulkinnan rakentaminen
                              • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
                              • transponointiin tutustuminen
                              • Mupe 3 tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

                              YHTEISSOITTO

                              • jousisoittajan tai puhaltajan kanssa yhdessä soittaminen
                              • joustava rytmin käsittely
                              • reagointi toisen soittotapaan
                              • virheiden ohittamisen taito

                              LUOVAT TAIDOT

                              • improvisointi ja omien kappaleiden tekeminen
                              • kuulonvaraisesti soittaminen
                              • vapaa säestys -taitojen kehittäminen
                              • harmonian laajempien hajotusten ymmärtäminen ja soveltaminen esim. vapaa säestys -kappaleissa
                              • improvisointi tutuista melodioista (mm. koraalit)

                              KONSERTTIVALMIUDET

                              • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
                              • esiintymisrentous
                              • teosten esittäminen viimeistellysti
                              • karakterien ja tunnelmien vivahteikas ilmentäminen
                              • muistinvarainen soittaminen
                              • yleisön huomioiminen esiintymistilanteissa
                              • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
                              • konserttikäynnit kuulijana

                              TASOSUORITUS

                              • asteikkosoiton näyte puolivuosittain (loput soitetaan ohjelmistonäytteen yhteydessä)
                              • 3-4 erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai myöhemmiltä aikakausilta), teknispainotteinen kappale, vapaa säestys-kappale ja prima vista
                              • yhden ohjelmistonäytteessä esitettävistä teoksista tulee olla laajamuotoinen: esim. koraalifantasia, muunnelmateos tai sarja pienempiä teoksia (esim. kolme vapaata preludia)
                              • voi sisältää myös oman sävellyksen tai improvisaation
                              • soitetaan osittain ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
                              • yhteissoitto tai kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

                               SYVENTÄVÄT OPINNOT

                               HARJOITTELU

                               • kappaleiden harjoitusaikataulun suunnittelu ja riittävän ajan löytäminen urkujensoiton harjoitteluun omasta viikko-ohjelmasta
                               • erilaisten harjoittelutapojen tunteminen ja niiden käyttäminen monipuolisesti osana tavoitteellista harjoittelua
                               • soittotaidon eri osa-alueiden tunnistaminen ja kyky kohdentaa harjoittelu tiettyyn osa-alueeseen
                               • yksityiskohtien harjoittelu
                               • kokonaisuuden ja yleisen sujuvuuden harjoittelu

                               SOITTOTEKNIIKKA

                               • sormien, ranteiden ja käsivarsien ja jalan rakenteiden joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
                               • nopeiden kuvioiden tasainen ja vaivaton soittaminen
                               • suurten linjojen vaivaton tuottaminen
                               • vivahteikas ja kontrolloitu äänikertojen käyttö
                               • sujuvat ja nopeat asteikot ja kolmisoinnut kaikissa sävellajeissa. (Asteikot soitetaan omalle opettajalle.)
                               • rytmikuvioiden ja perusrytmiikkojen vaivaton soittaminen
                               • äänikertavalintojen (rekisteerauksen) laajemmat taidot, eri urkutyyppien koneistojen soveltaminen

                               MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

                               • riittävä prima vista -taito ja kyky kehittää sitä
                               • musiikin muotoa ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen tunnistaminen nuoteista ja niiden ilmentäminen soitossa
                               • harjoittelua vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta ja soitettavasta teoksesta
                               • keskeisten musiikkityylien tunnistaminen ja niiden paikantaminen musiikin historiaan

                               YHTEISSOITTO

                               • kyky vaihdella roolia kokoonpanoissa ja tarvittaessa myös johtavan roolin ottaminen
                               • harjoitusten suunnittelu, sopiminen ja läpivieminen

                               LUOVAT TAIDOT

                               • improvisointia, sävellystä, sovitusta ja vapaata säestystä oppilaan kiinnostuksen mukaan

                               KONSERTTIVALMIUDET

                               • teosten esittäminen viimeistellysti
                               • esittäminen nuoteista ja muistinvaraisesti
                               • luonteva ja tilanteen vaatimusten mukainen esiintyminen
                               • sopivan ohjelmiston valitseminen
                               • aktiivinen konserteissa käyminen ja musiikin kuuntelun harrastaminen

                               TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

                               • syventävien opintojen ohjelmistonäyte on minimissään 20 minuutin kestoinen ja ohjelmistoltaan vaihteleva päättökonsertti, joka kuvastaa soittajan musiikillisia taitoja monipuolisella tavalla
                               • päättökonsertti voi sisältää useita taitoalueita/soittimia, mutta pääaineen rooli on oltava merkittävä
                               • konsertti voi sisältää musiikkia useista genreistä, mutta myös taide- ja kirkkomusiikin roolia on painotettava
                               • konsertti voi sisältää omia sävellyksiä, sovituksia tai improvisaatioita
                               • yhteissoitto on toivottavaa
                               • päättökonsertin vieminen musiikkiopiston ulkopuolelle, esimerkiksi lähikirkkoihin, kappeleihin tai muihin tiloihin, joissa sijaitsevat urut, on mahdollista ja suositeltavaa
                               • ohjelmistoa tulee olla soitettuna riittävästi ja kattavasti eri aikakausilta. Ohjelmistoon tulee sisältyä barokkikappaleita, myöhempää urkumusiikkia, suomalaista musiikkia, modernia musiikkia, laajamuotoisia teoksia ja teknisiä kappaleita.
                                Ohjelmiston voi laatia myös em. tyylejä vastaavien laajamuotoisten, yhden säveltäjän tai yhden aiheen teosten pohjalle (esim. koraali-, fantasia- ja muunnelmakokonaisuudet).
                               fiFinnish