Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opiskelu on tärkeä osa musiikkiopisto-opintoja, suositeltava aika aloittaa mupe-opinnot on noin 9-10-vuotiaana. Opetuksen tavoite on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja sekä soittoharrastuksessa että muussa musiikillisessa toiminnassa. Sekä perus- että musiikkiopistotason päättösuorituksiin ja todistuksiin vaaditaan myös mupe-aineiden suoritukset.

MUPE 1

Kurssilla opetellaan laulamaan ja merkitsemään muistiin yksinkertaisia melodioita ja rytmejä, nuotinlukua eri avaimilla sekä tunnistamaan ja kirjoittamaan intervalleja ja sävellajeja.

MUPE 2

Syvennetään mupe 1:ssä opittuja säveltapailu- ja teoriataitoja: harjoitellaan uusia sävellajeja, vahvistetaan nuotinlukutaitoa, harjoitellaan intervallien laatuja ja sointuja. Säveltapailussa harjoittelemme uusia tahtilajeja, sointuja sekä vahvistamme melodian- ja rytminkirjoitusta ja laulua.

MUPE 3

Perusasteen teoriaosuuden päätöskurssi, jonka päätteeksi oppilas osaa lukea sujuvasti vähintään kahta nuottiavainta, osaa sävellajit sekä sointujen ja intervallien laadut sekä osaa soveltaa oppimaansa esimerkiksi pienen sovituksen teossa. Osaa kirjoittaa ylös tonaalisia melodioita, rytmejä ja sointuja sekä osaa laulaa yksinkertaisia melodioita prima vistana.

MUPE 4

Kurssilla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan sekä oppitaan kuuntelemaan ja analysoimaan kuulonvaraisesti erilaista musiikkia.

MUPE SYVENTÄVÄ

Syventävällä kurssilla sävelletään, improvisoidaan, sooloillaan, tehdään omia kappaleita ja kokeilemalla monia juttuja pyritään löytämään jokaiselle oppilaalle se oma erityisempi kiinnostuksen kohde, mihin syventyä. Käytetään Sävelkelloa ja muita työkaluja apuna.

KURSSIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Mupe -aineiden suorittamisesta omaehtoisesti neuvotellaan aina mupeopettajan sekä rehtorin kanssa. Omaehtoista suorittamista voidaan harkita erityisesti kiireisinä lukio-opintojen vuosina. Opintojen suorittamiseen vaaditaan tällöin erityistä aktiivisuutta sekä motivaatiota. Musiikkitiedon perustason voi korvata lukion pakollisilla musiikin kursseilla tai suorittaa Numossa nettimateriaalin pohjalta sopien ohjaustunneista, musiikin kuuntelumateriaalista, konserttikäynneistä sekä suoritustilaisuudesta rehtorin kanssa.