Instructions for Students and Guardians

 

Nurmijärven musiikkiopiston säännöt

 

Nurmijärven musiikkiopiston oppilaaksi hakeudutaan vuosittain keväällä järjestettävän oppilaaksioton kautta. Elokuussa ja joulukuussa voidaan tarvittaessa järjestää täydentäviä oppilaaksiottoja. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu oppilaan hakemuksessaan antamien tietojen perusteella sekä tarvittaessa soveltuvuutta ja taitoja kartoittavien testien tai näytteiden perusteella.

Musiikkiopiston oppilaaksi sitoudutaan lähtökohtaisesti koko lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas sitoutuu osallistumaan opetukseen säännöllisesti ja noudattamaan musiikkiopiston sääntöjä, jotka hänen tulee tuntea.

Mikäli keväällä oppilaaksi otettu ei syksyllä aloitakaan opintoja, tulee tästä ilmoittaa kirjallisesti musiikkiopiston kansliaan 1.8. mennessä. Jos peruminen tehdään 1.8. jälkeen, mutta ennen lukukauden alkua, perumisesta veloitetaan hinnaston mukainen hallinnointimaksu. Jos osallistuminen opetukseen perutaan tai keskeytyy lukukauden alkamisen jälkeen musiikkiopistosta riippumattomista syistä, lukukausimaksusta ei tehdä palautuksia.

Instrumenttiopettajat ovat yhteydessä oppilaisiin ennen lukukauden alkua soittotuntien ajankohdan sopimiseksi. Oppilaan tulee ottaa yhteyttä musiikkiopistoon, mikäli soittotuntia ei ole sovittu lukukauden alkamispäivään mennessä. Ryhmäopetuksen ensimmäisellä oppitunnilla oppilaan on oltava paikalla – jos se ei ole mahdollista, oppilaan on oltava yhteydessä ryhmän opettajaan ensimmäisen opetusviikon aikana.

Kaikkien oppilaiden tulee ilmoittaa opintojen jatkamisesta, lopettamisesta tai keskeyttämisestä vuosittain huhti-toukokuun jatkoilmoittautumisessa. Ilmoitus tulee tehdä jatkoilmoittautumisen määräaikana Eepos-järjestelmässä.

Jatkoilmoittautumislomakkeella oppilas voi perustellusta syystä anoa välivuotta seuraavaksi lukuvuodeksi. Pelkästään motivaation puute ei ole välivuosimenettelyyn oikeuttava syy. Välivuosi kestää aina koko lukuvuoden. Välivuodelle jäänyt oppilas maksaa muiden oppilaiden lailla oppilaspaikan varausmaksun. Välivuodella olevan oppilaan on ilmoitettava musiikkiopiston kansliaan opintojen jatkamisesta kesäkuun alkuun mennessä. Jos oppilas ei kesäkuun alkuun mennessä ilmoita opintojen jatkamisesta syksyllä, opinnot päätetään. Välivuosimenettely koskee vain perusopetusosaston oppilaita.

Perustellusta ja painavasta syystä oppilas voi anoa lukuvuotta lyhyempää keskeytystä opintoihinsa rehtorille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa rehtorille ennen sen lukukauden alkua, jolle keskeytystä haetaan.

Mikäli osallistuminen kevätlukukaudelle halutaan perua, tulee perumisesta ilmoittaa kansliaan kirjallisesti (kanslia@numo.fi) viimeistään 13.12. Jos peruminen tehdään 13.12. jälkeen, mutta ennen seuraavan lukukauden alkua, perumisesta veloitetaan hinnaston mukainen hallinnointimaksu. Perumista ei voi ilmoittaa pelkästään opettajalle.

Jos osallistuminen opetukseen estyy terveydellisestä tai muusta force majeure -syystä vähintään kahdeksi kuukaudeksi, lukukausimaksusta voi saada hyvitystä lääkärintodistuksella.

Perusopetusosaston oppilaan velvollisuus on osallistua kaikkiin opetussuunnitelmassa esitettyihin opintoihin (soitinopetus, muha-opetus, yhteissoitto, projektit) sekä esiintyä opettajansa valmentamana opiston tilaisuuksissa vähintään kerran lukukaudessa. Oppilas osallistuu aktiivisesti opiston järjestämiin konsertteihin myös kuulijana. Perusopetusosaston oppilas siirretään aikuisosastolle hänen täytettyään 20 vuotta. Päättökonsertin jälkeen aikuisosastolla voi opiskella vielä 2 lukuvuotta, minkä jälkeen opintoja voi jatkaa vapaalla osastolla.

Taiteen perusopetuksen oppilaiksi voidaan hyväksyä myös aikuisia, jotka sitoutuvat opetussuunnitelman mukaiseen tavoitteelliseen opiskeluun. Yli 20-vuotiaana taiteen perusopetuksen opinnot aloittavat oppilaat opiskelevat aikuisosastolla.

Vapaalla osastolla ja Hyvänmielen Pianokoulussa oppilas voi itse määritellä opintojen sisällön ja tavoitteet. Vapaan osaston oppilaat saavat halutessaan osallistua musiikkiopiston järjestämiin soittajaisiin, musiikin hahmotusaineiden ryhmäopetukseen sekä kuoro- ja orkesteritoimintaan veloituksetta. Kuoroihin ja orkestereihin pääsystä päättää opettaja oppilaan taitojen perusteella.

Perusopetusosastolla ja kuorotoiminnassa opetusviikkoja on lukuvuodessa 35. Opetusviikot sisältävät soittotunteja, musiikin hahmotusaineiden opetusta, yhteismusisointia, konsertteja ja projekteja. Soittotunneilla opiskellaan myös yhteismusisointia. Varhaisiän musiikkikasvatusosaston lukuvuosi koostuu 33 lähiopetuskerrasta ja kahdesta tapahtumakerrasta (esim. soitinesittelykonsertti, joulujuhla, kevätjuhla). Vapaan osaston instrumenttiopetuksen lukuvuosi sisältää 30 opetuskertaa.

Jos oppilas on sairas tai joutuu muusta syystä perumaan tuntinsa, väliin jäänyttä tuntia ei korvata. Opettaja voi sairastumisen vuoksi perua yhden opetuskerran lukukaudessa ilman korvausvelvoitetta. Jos sairauspoissaoloja on useampia, järjestetään opettajalle sijainen tai opettaja korvaa tunnit myöhemmin sovittavana ajankohtana. Korvaava opetuskerta voi olla yksilötunnin lisäksi myös yhteissoittokerta, konsertti tai muu oppilaan taitoja kehittävä oppimistilanne.

Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, musiikkiopisto harkitsee opinto-oikeuden jatkumista. Oppitunnin peruuntumisesta tulee ilmoittaa opettajalle etukäteen.

Oppilas käyttää opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Hänen tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille tms. aiheuttamansa vahinko.

Opintojensa alkuvaiheessa oppilas voi vuokrata käyttöönsä opiston soittimia. Soittimen vuokraamisesta tulee aina tehdä kirjallinen sopimus. Täysi-ikäinen oppilas allekirjoittaa vuokrasopimuksen itse, alle 18-vuotiaan oppilaan kohdalla allekirjoittajana toimii huoltaja.

Oppilas suorittaa hänelle kuuluvat oppilasmaksut määräajassa. Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Uuden lukuvuoden voivat aloittaa vain sellaiset oppilaat, joiden oppilasmaksut edelliseltä lukuvuodelta on maksettu. Maksuvaikeuksien uhatessa oppilas voi hakea oppilasmaksujensa eräpäivän siirtoa. Maksamattomat oppilasmaksut voivat johtaa opintojen keskeytymiseen.

Perusopetusosaston oppilaspaikan varausmaksu uudelle lukukaudelle maksetaan kesäkuussa. Maksu vähennetään syksyn oppilasmaksusta. Varausmaksun suorittaminen määräaikaan mennessä on ehtona oppilaspaikan saamiselle. Varausmaksua ei palauteta, vaikka oppilas ei aloittaisi opintoja.

Maksuhuojennusta lukukausimaksuun voi anoa elokuun aikana toimittamalla maksuhuojennusanomus liitteineen musiikkiopiston kansliaan.

Nurmijärven musiikkiopiston virallinen tiedotus tapahtuu sähköpostitse oppilaan ja huoltajien sähköpostiosoitteisiin sekä numo.fi -sivuilla. Opettajien poissaoloista tai muista poikkeuksista opetuksessa voidaan ilmoittaa myös tekstiviestitse tai opettajalta saatavalla tiedotteella. Oppilaan velvollisuus on huolehtia, että musiikkiopistolla on ajantasaiset yhteystiedot tiedottamista varten. Nurmijärven musiikkiopiston virallinen ilmoitustaulu on opiston aulatiloissa Klaukkalan Monikossa.

en_USEnglish