Instructions for Students and Guardians

 

Nurmijärven musiikkiopiston säännöt

 

Nurmijärven musiikkiopiston oppilaaksi hakeudutaan vuosittain keväällä järjestettävän oppilashaun kautta. Elokuussa ja joulukuussa voidaan tarvittaessa järjestää täydentäviä oppilashakuja. Oppilasvalinta tapahtuu oppilaan hakemuksessaan antamien tietojen perusteella sekä tarvittaessa soveltuvuutta ja taitoja kartoittavien testien tai näytteiden perusteella.

Musiikkiopiston oppilaaksi sitoudutaan lähtökohtaisesti koko lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas sitoutuu osallistumaan opetukseen säännöllisesti ja noudattamaan musiikkiopiston sääntöjä, jotka hänen tulee tuntea. Perustellusta syystä oppimäärän yksilöllistäminen on mahdollista opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Instrumenttiopettajat ovat yhteydessä oppilaisiin ennen lukukauden alkua soittotuntien ajankohdan sopimiseksi. Oppilaan tulee ottaa yhteyttä musiikkiopistoon, mikäli soittotuntia ei ole sovittu lukukauden alkamispäivään mennessä. Ryhmäopetuksen ensimmäisellä oppitunnilla oppilaan on oltava paikalla – jos se ei ole mahdollista, oppilaan on oltava yhteydessä ryhmän opettajaan ensimmäisen opetusviikon aikana.

Perusopetusosaston oppilaan velvollisuus on osallistua kaikkiin opetussuunnitelmassa esitettyihin opintoihin (yksilöopetus, mupe-opetus, yhteissoitto) sekä esiintyä opettajansa valmentamana opiston tilaisuuksissa vähintään kerran lukukaudessa. Oppilas osallistuu aktiivisesti opiston järjestämiin konsertteihin myös kuulijana.

Avoimen osaston oppilaat saavat halutessaan osallistua musiikkiopiston järjestämiin soittajaisiin ja musiikin perusteiden ryhmäopetukseen.

Perusopetusosaston oppilas siirretään aikuisosastolle hänen täytettyään 20 vuotta. Aikuisosastolla voi opiskella 4 lukuvuotta, minkä jälkeen opintoja voi jatkaa avoimella osastolla.

Kaikkien oppilaiden tulee ilmoittaa opintojen jatkamisesta, lopettamisesta tai keskeyttämisestä vuosittain huhti-toukokuun jatkoilmoittautumisessa. Ilmoitus tulee tehdä jatkoilmoittautumisen määräaikana.

Jatkoilmoittautumislomakkeella oppilas voi perustellusta syystä anoa välivuotta seuraavaksi lukuvuodeksi. Välivuosi kestää aina koko lukuvuoden. Välivuodelle jäänyt oppilas maksaa muiden oppilaiden lailla oppilaspaikan varausmaksun. Välivuodella olevan oppilaan on ilmoitettava musiikkiopiston kansliaan opintojen jatkamisesta kesäkuun alkuun mennessä. Jos oppilas ei kesäkuun alkuun mennessä ilmoita opintojen jatkamisesta syksyllä, opinnot päätetään. Välivuosimenettely koskee vain perusopetusosaston oppilaita.

Mikäli osallistuminen kevätlukukaudelle halutaan perua, tulee perumisesta ilmoittaa kansliaan kirjallisesti (kanslia@numo.fi) viimeistään 13.12. Jos peruminen tehdään 13.12. jälkeen, mutta ennen seuraavan lukukauden alkua, perumisesta veloitetaan hallinnointimaksu. 

Perustellusta ja painavasta syystä oppilas voi anoa lukuvuotta lyhyempää keskeytystä opintoihinsa rehtorille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa rehtorille ennen sen lukukauden alkua, jolle keskeytystä haetaan. Jos osallistuminen opetukseen perutaan tai keskeytyy lukukauden alkamisen jälkeen musiikkiopistosta riippumattomista syistä, lukukausimaksusta ei tehdä palautuksia.

Jos osallistuminen opetukseen estyy terveydellisestä syystä vähintään kahdeksi kuukaudeksi, lukukausimaksusta voi saada hyvitystä lääkärintodistuksella.

Perusopetusosastolla ja kuorotoiminnassa opetusviikkoja on lukuvuodessa 35. Opetusviikot sisältävät soittotunteja, musiikin perusteaineiden opetusta, yhteismusisointia, konsertteja ja projekteja. Perustellusta syystä yksilötunti voi kerran lukukaudessa korvautua konsertilla, yhteismusisoinnilla tai muulla oppilaan taitoja kehittävällä oppimistilanteella.  Varhaisiän musiikkikasvatusosaston lukuvuosi koostuu 33 lähiopetuskerrasta ja kahdesta tapahtumakerrasta (esim. soitinesittelykonsertti, joulujuhla, kevätjuhla). Avoimen osaston instrumenttiopetuksen lukuvuosi sisältää 30 opetuskertaa.

Jos oppilas on sairas tai joutuu muusta syystä perumaan tuntinsa, väliin jäänyttä tuntia ei korvata. Opettaja voi sairastumisen vuoksi perua yhden opetuskerran lukukaudessa ilman korvausvelvoitetta. Jos sairauspoissaoloja on useampia, järjestetään opettajalle sijainen tai opettaja korvaa tunnit myöhemmin sovittavana ajankohtana. Korvaava opetuskerta voi olla yksilötunnin lisäksi myös yhteissoittokerta, konsertti tai muu oppilaan taitoja kehittävä oppimistilanne.

Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, musiikkiopisto harkitsee opinto-oikeuden jatkumista. Oppitunnin peruuntumisesta tulee ilmoittaa opettajalle etukäteen.

Oppilas käyttää opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Hänen tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille tms. aiheuttamansa vahinko.

Opintojensa alkuvaiheessa oppilas voi saada käyttöönsä opiston vuokrasoittimia. Soittimen vuokraamisesta tulee aina tehdä kirjallinen sopimus. Täysi-ikäinen oppilas allekirjoittaa vuokrasopimuksen itse, alle 18-vuotiaan oppilaan kohdalla allekirjoittajana toimii huoltaja.

Oppilas suorittaa hänelle kuuluvat oppilasmaksut määräajassa. Mikäli laskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, oppilaalle toimitetaan huomautuslasku. Mikäli toistakaan huomautuslaskua ei suoriteta, maksu siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Mikäli maksamattomia laskuja joudutaan siirtämään oikeudelliseen perintään, opinnot keskeytyvät. Maksuvaikeuksien uhatessa oppilas voi hakea oppilasmaksujensa eräpäivän siirtoa. Maksuhuojennusta lukukausimaksuun voi anoa elokuun aikana toimittamalla maksuhuojennusanomus musiikkiopiston kansliaan.

Nurmijärven musiikkiopiston virallinen tiedotus tapahtuu sähköpostitse oppilaan ja/tai ensisijaiseksi huoltajaksi merkityn huoltajan sähköpostiosoitteeseen sekä numo.fi -sivuilla. Opettajien poissaoloista tai muista poikkeuksista opetuksessa voidaan ilmoittaa myös tekstiviestitse tai opettajalta saatavalla tiedotteella. Oppilaan velvollisuus on huolehtia, että musiikkiopistolla on ajantasaiset yhteystiedot tiedottamista varten Eepos-järjestelmässä. Nurmijärven musiikkiopiston virallinen ilmoitustaulu on opiston aulatiloissa Nurmijärven monitoimitalossa.

en_USEnglish