MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT

Musiikin hahmotustaidot on Nurmijärven musiikkiopiston opintokokonaisuus, joka sisältää musiikillisen hahmotuksen, kuuntelemisen, nuotintamisen, musiikin teorian ja musiikin luovan tekemisen opiskelua. Musiikin hahmotustaidot ovat soitto-opintojen ja yhteismusisoinnin ohella osa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoja. Tasolta toiselle etenevä opintokokonaisuus pohjautuu Opetushallituksen laatimaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Numossa perustason muha-opinnot koostuvat kursseista Muha 1–4. Syventävissä opinnoissa oppilas valitsee ja suorittaa tarjolla olevista neljästä puolen vuoden opintokokonaisuudesta vähintään kaksi.

Muha-opinnoissa luodaan musisoinnille monipuolinen osaamisen pohja. Opetuksen tavoitteena on kehittää pitkäjänteisesti oppilaiden musiikillisia taitoja ja innostaa oppilaita monipuoliseen musiikilliseen toimintaan. Opinnot tukevat oppilaiden itsenäisen musiikillisen ajattelun kehitystä sekä kykyä soveltaa musiikin hahmotustaitoja omien kiinnostusten mukaan.

Muha-tunneilla harjoitellaan musiikillisia tietoja ja taitoja tekemisen kautta. Vaihtelevat työskentelytavat – soittaminen, laulaminen, kirjoittaminen, aktiivinen kuuntelu, itse keksiminen ja musiikkiteknologian hyödyntäminen – tuovat monipuolisuutta oppimiseen. Opinnot tavoittelevat myös kulttuurisen ymmärryksen ja historiatietoisuuden kasvattamista.

Muhassa harjoiteltavat hahmotustaidot helpottavat musiikin oppimista korvakuulolta, nopeuttavat tuttujen asioiden tunnistamista uusista kappaleista ja toimivat tukena musiikin muistamisessa. Nuotinlukutaidot auttavat oppilasta seuraamaan nuottia soittotunnilla ja yhteissoitossa. Musiikin hahmotustaidot luovat myös kykyä pyöritellä musiikillisia ideoita omassa mielessä ja ruokkivat tällä tavalla mielikuvitusta.

Ryhmäopetuksessa kannustava ilmapiiri, yhdessä tekeminen, yhteisten päämäärien asettaminen ja yhdessä onnistuminen on tärkeää. Muha-kursseilla tutustuu musiikkiopiston muihin oppilaisiin ja samalla muodostuu toivottavasti kaverisuhteita, jotka jatkuvat läpi musiikkiopintojen.

Musiikin hahmotustaitojen kursseilla edetään tasolta toiselle. Pääsääntöisesti opinnot aloitetaan 9–10 -vuotiaana. Tämän jälkeen opintoja jatketaan suositellun osallistujaiän tai oppilaalle sopivan taitotason mukaan. Oppilaat neuvottelevat muha-opintojen etenemisestä soitonopettajan ja muha-opettajan kanssa – pyrkimyksenä on löytää oppilaalle sopiva opintopolku.

Muhan yhteistyö instrumenttiopetuksen ja yhteismusisoinnin kanssa vahvistaa musiikin kokonaisvaltaista hahmotusta, luo yhteyksiä oppiaineiden välillä ja tuo esiin oppilaiden vahvuuksia. Yhteistyö toteutetaan esimerkiksi pajaviikkojen, projektien ja esitysten muodossa.

Musiikin hahmotutaitojen arviointi perustuu läsnäoloon, tuntityöskentelyyn ja tehtyihin tehtäviin. Tuntien aikana opettaja seuraa oppilaiden yksilöllistä kehitystä. Opettaja antaa kannustavaa palautetta, kiinnittäen huomiota sekä vahvuuksiin että kehitettäviin puoliin. Ryhmässä harjoitellaan positiivisen vertaisarvioinnin antamista ja oppilaan ikätason mukaista itsearviointia.

Jos oppilas on tehnyt muha-opintojen sisältöjä vastaavia opintoja muualla, niitä voidaan hyväksilukea osaksi Numon muha-opintokokonaisuutta. Muualla tehdyt opinnot voivat korvata Numon muha-kursseja joko kokonaan tai osittain. Muualla tehdyistä opinnoista on toimitettava todistukset ja sisältökuvaukset muha-opettajalle ja musiikkiopiston kansliaan. Hyväksilukemisesta päättää muha-opettaja toimitettujen dokumenttien perusteella.

Jos oppilaan tietojen ja taitojen todetaan jo vastaavan jonkin muha-kurssin sisältöä ja vaatimuksia, voidaan kurssi merkitä suoritetuksi merkinnällä ”osaaminen tunnustettu”. Osaamisen tunnustamisesta päättää muha-opettaja tutustuttuaan oppilaan osaamiseen. Tarvittaessa muha-opettaja konsultoi pääaineen opettajaa.

MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT 1

Muha 1 on musiikin hahmotustaitojen aloituskurssi, jota suositellaan 9–10-vuotiaille. Kurssi on lukuvuoden mittainen ja viikoittaiset oppitunnit kestävät 45 minuuttia. Oppimateriaalina käytetään opettajan laatimia oppimateriaaleja ja tarvittaessa oppikirjaa. Muha 1 voidaan järjestää myös omaa soitinta integroivana ryhmäopetuksena.

Kurssin aikana oppilas:

 • kokeilee monenlaisia musiikin hahmotuksen työskentelytapoja
 • oppii tekemään melodian ja rytmin hahmotusta kehittäviä harjoituksia
 • harjoittelee nuotinkirjoitusta opettajan ohjauksessa
 • oppii musiikkisanastoa, jota tarvitaan musiikkiharrastuksessa
 • käyttää mielikuvitustaan ja kokeilee omien musiikillisten ideoiden keksimistä.

Tässä ikäryhmässä korostuu uusien asioiden oppiminen, musiikin leikinomaisuus ja eri työskentelytapojen kokeilu. Tunneilla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, kirjoitetaan ja piirretään. Opetuksessa luodaan turvallinen ja kannustava ilmapiiri ryhmässä. Muha 1:ssä hahmotustaitojen harjoitukset aloitetaan helposta. Matalan kynnyksen kokeileminen ja onnistumisen hetket ovat tärkeitä. Kurssin edetessä ryhmälle haetaan sopivia haasteita keskustelemalla yhdessä vaikeustasosta.

KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖSKENTELYTAVAT

Melodian hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla lauletaan ja soitetaan helppoja melodioita; kuunnellaan melodioita ja tehdään huomioita kuulonvaraisesti; harjoitellaan säveltapailua ryhmässä (esimerkiksi solmisoiden); harjoitellaan melodian nuotintamista opettajan ohjauksessa.

Kurssilla käsitellään tuttuja, tuntemattomia ja tunnilla keksittyjä melodioita. Kuulonvaraisessa hahmotuksessa harjoitellaan piirteitä kuten: ylöspäin–alaspäin, askeleet–hypyt, duuri–molli, kolmisointu. Sävellajeihin ja asteikkoihin tutustutaan helpolla tasolla (esimerkiksi soittamalla lastenlaulu kahdessa eri sävellajissa).

Rytmin hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla kuunnellaan musiikkia eri tempoissa; harjoitellaan tunnistamaan ja tuottamaan musiikin perussyke (esimerkiksi jalkaa polkemalla); luetaan ja taputetaan rytmejä yhdessä; harjoitellaan helppojen rytmikuvioiden kuulonvaraista hahmotusta ja kirjoittamista; keksitään omia rytmejä ryhmässä (esimerkiksi sanoista liikkeelle lähtien).

Sykettä harjoitellaan tasa- ja kolmijakoisesti sekä eri tempoissa. Rytmin kirjoituksessa opitaan valikoima nuottiarvoja (esimerkiksi puoli-, neljäsosa-, kahdeksasosanuotit ja tauot; pisteelliset puoli- ja neljäsosanuotit) sekä tavallisimmat tahtilajit (esimerkiksi 2/4, 3/4 ja 4/4).

Harmonian hahmotustaitoja pohjustetaan helpoilla soittoharjoituksilla ja sanaston opiskelulla. Tunneilla soitetaan kolmisointuja ja intervalleja (esimerkiksi kosketinsoittimilla); säestetään musiikkia yhdessä; opitaan intervallien nimet priimistä oktaaviin. Harmonian hahmotusta harjoitellaan monipuolisemmin myöhemmillä kursseilla.

Nuotinlukemista ja -kirjoitusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla piirretään nuotteja ja opitaan nuottien nimityksiä; tehdään kirjallisia tehtäviä; lauletaan ja soitetaan nuoteista; tunnistetaan merkkejä (esimerkiksi soittotuntien tai yhteissoiton nuoteista); keksitään musiikillisia ideoita ryhmässä ja tehdään leikinomaisia sävellysharjoituksia.

Kurssin aikana opitaan sävelnimijärjestys sujuvaksi (c-d-e-f-g-a-h, ylöspäin ja alaspäin); harjoitellaan sävelten nimeämistä viivastolla omalla nuottiavaimella; tutustutaan eri nuottiavainten merkitykseen sekä oktaavialoihin; tutustutaan ylennyksiin ja alennuksiin sekä etumerkkien käyttöön muutamassa sävellajissa; harjoitellaan rytmin kirjoitusta (ks. rytmin hahmotus); opitaan dynamiikan tavallisimmat merkit sekä niiden italiankieliset nimet (esimerkiksi f, p, mf, mp).

MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT 2

Muha 2 on musiikin hahmotustaitojen jatkokurssi, jota suositellaan 11–12-vuotiaille. Kurssi on lukuvuoden mittainen ja viikoittaiset oppitunnit kestävät 60 minuuttia. Oppimateriaalina käytetään opettajan laatimia oppimateriaaleja ja tarvittaessa oppikirjaa. Muha 2 voidaan järjestää myös omaa soitinta integroivana ryhmäopetuksena tai “Piano tutuksi” -opintoina.

Kurssin aikana oppilas:

 • kehittää melodisia ja rytmisiä hahmotustaitojaan asteittain etenevillä harjoituksilla
 • oppii tekemään harjoituksia, jotka kehittävät harmonian hahmotusta.
 • harjoittelee monipuolisesti nuotinlukemista ja -kirjoitusta.
 • opiskelee musiikin teoriaa, jota tarvitaan musiikkiharrastuksessa.
 • harjoittelee omien musiikillisten ideoiden keksimistä.
 • harjoittelee musiikillista yhteistyötä ja ryhmätyötaitoja.

Muha 2:ssa musiikin hahmotustaitojen harjoitteluun tuodaan sopivia haasteita ja tavoitteita, sillä tavalla, että ryhmässä syntyy myönteisiä kokemuksia onnistumisesta ja muodostuu ilmapiiri, jossa on turvallista myös epäonnistua. Tunteihin sisältyy aktiivista tekemistä – soittamista ja laulamista – mutta myös keskittymistä vaativaa nuotinlukemista ja -kirjoitusta. Kurssilla aletaan opiskella musiikin teoriaa mm. sävellajeista ja harmoniasta, mikä on luontevaa tällä ikätasolla, kun uteliaisuus ja kyky abstraktiin ajatteluun kasvaa.

Ryhmätyötaitoja harjoitellaan tehtävillä pienryhmissä. Kurssin aikana voidaan toteuttaa jokin ryhmäprojekti, esimerkiksi koko ryhmän Muha-esitys tai yhteinen sovitus. Oppilaiden mielenkiinnot saavat välillä ohjata tunnin ohjelmaa, esimerkiksi valitsemalla työskentelytapoja yhdessä.

KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖSKENTELYTAVAT

Melodian hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla lauletaan ja soitetaan melodioita (myös moniäänisesti); opitaan uusia melodioita korvakuulolta; hahmotetaan ja kirjoitetaan helppoja melodioita kuulonvaraisesti; harjoitellaan säveltapailua (esimerkiksi solmisaatioharjoituksilla); harjoitellaan melodian nuotintamista (esimerkiksi sovitus); keksitään omia melodisia ideoita (esimerkiksi ryhmäsävellys).

Tunneilla käsitellään tuttuja ja tuntemattomia melodioita duurissa ja mollissa. Kurssin aikana harjoitellaan etumerkintöjen vaikutusta soittoon sekä melodian sävellajin tunnistamista nuoteista – sävellajien määrää lisätään kurssin aikana (esimerkiksi 4# ja 4b saakka). Kuulonvaraisessa hahmotuksessa kiinnitetään huomiota haastaviin yksityiskohtiin (esimerkiksi hypyt, aloitussävelen tunnistaminen, perussävelen hahmotus, nopeat sävelkulut).

Rytmin hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla kuunnellaan musiikkia eri tempoissa ja tahtilajeissa; harjoitellaan musiikin perussykkeen tunnistamista ja tuottamista (esimerkiksi tahtia lyömällä); luetaan ja taputetaan rytmejä (myös moniäänisesti); hahmotetaan ja kirjoitetaan rytmiä kuulonvaraisesti; harjoitellaan omien rytmisten ideoiden keksimistä ja nuotintamista (esimerkiksi sovitus tai ryhmäsävellys).

Kurssin aikana vahvistetaan Muha 1:ssä opittuja taitoja. Lisäksi harjoitellaan: kuudestoistaosanuottien hahmotusta ja nuotintamista palkeilla; pisteellisiä aika-arvoja; taukojen hahmotusta ja nuotintamista (esimerkiksi koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosatauot); 6/8-tahtilajin hahmotusta ja nuotintamista.

Harmonian hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla soitetaan kolmisointuja (esimerkiksi kosketinsoittimilla); säestetään musiikkia soinnuilla; kuunnellaan sointukulkuja ja tehdään kuulonvaraisia huomioita; harjoitellaan harmonian helppoja merkitsemistapoja; kokeillaan omien harmonisten ideoiden keksimistä (esimerkiksi sävelletään sointukierto). Soittotehtäviä sovelletaan oppilaalle sopivalla taitotasolla.

Kurssilla keskitytään kolmisointuihin perusmuodossa ja helppoihin merkitsemistapoihin (esimerkiksi valikoima sointumerkkejä ja sointuasteita). Lisäksi harjoitellaan sävellajin vaihtamista. Kuulonvaraisessa hahmotuksessa harjoitellaan piirteitä kuten: milloin sointu vaihtuu; duuri- ja mollisoinnun ero; basson sävelen tunnistaminen.

Nuotinlukemista ja -kirjoittamista harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla lauletaan ja soitetaan nuoteista; opiskellaan nuotintamiseen liittyviä sääntöjä; tehdään kirjallisia tehtäviä; esitellään ryhmässä olevia soittimia ja niille tyypillisiä nuotteja; harjoitellaan omien musiikillisten ideoiden nuotintamista (esimerkiksi sovituksessa tai ryhmäsävellyksessä).

Kurssin aikana oppilas kehittää nuottiviivaston lukutaitoa tavoitteellisesti. Tavoite voi esimerkiksi olla, että oppilas osaa nimetä säveliä omalla avaimella sujuvasti ja toisella nuottiavaimella kohtuullisella varmuudella. Melodian kirjoituksessa harjoitellaan etumerkintää sekä helppojen melodioiden transponointia. Rytmin kirjoituksessa harjoitellaan nuottien oikeaoppista määrää eri tahtilajeissa ja nuottien palkittamista. Harmoniassa harjoitellaan kolmisointujen nuotintamista perusmuodossa ”lumiukkosointuina” sekä helppoja sointumerkkejä.

Musiikin teoriaa opiskellaan eri työskentelytavoilla. Sävellajin käsitteen ymmärrystä eri yhteyksissä vahvistetaan (esimerkiksi soitetaan tuttu melodia monessa sävellajissa tai tutkitaan omia soittokappaleita). Kvinttiympyrään tutustutaan tapana järjestää sävellajit ja niiden etumerkinnät. Sointuasteisiin tutustutaan tapana vaihtaa harmonian sävellajia. Lisäksi tutustutaan intervallien laatuihin sekä puoli- ja kokosävelten kohtiin asteikoissa (esimerkiksi kosketinsoittimilla).

MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT 3

Muha 3 -kurssilla jatketaan musiikin hahmotustaitojen harjoittelua ja opiskellaan erityisesti harmoniaa koskettimiston avulla. Kurssia suositellaan 13–14-vuotiaille. Kurssi on lukuvuoden mittainen ja viikoittaiset tunnit kestävät 75 minuuttia. Oppimateriaalina käytetään opettajan laatimia oppimateriaaleja ja tarvittaessa oppikirjaa.

Opinnot antavat oppilaalle valmiuksia:

 • hahmottaa musiikin rakenteita ja osatekijöitä soivasta musiikista eri työskentelytavoilla.
 • kehittää melodian ja rytmin hahmotusta asteittain etenevillä harjoituksilla.
 • kehittää harmonian hahmotusta kosketinsoittimen avulla.
 • lukea monenlaista nuottikuvaa.
 • kirjoittaa nuotteja tavalla, joka tukee sovittamista tai oman musiikin tekemistä.
 • tunnistaa ja kuvailla musiikin tyylipiirteitä.

Muusikko tarvitsee sekä musiikillisen kokonaisuuden hahmotustaitoa että musiikin osatekijöiden hallintaa. Muha 3:ssa lähdetään soivasta musiikista. Kokonaisuuksien hahmotusta harjoitellaan monenlaisia sävellyksiä tai oppilaiden omia soittokappaleita kuuntelemalla. Kokonaisuuden kuuntelu tuo esiin musiikin tyylilajien, esityskäytäntöjen ja kappaleiden rakenteiden moninaisuutta. Muha 3:ssa harjoitellaan myös yhtä musiikillista elementtiä kerralla: melodiaa, rytmiä, harmoniaa, nuotinkirjoitusta ja nuotinlukemista.

KESKEISET SISÄLLÖT JA TYÖSKENTELYTAVAT

Musiikin rakenteiden hahmotusta harjoitellaan eri työskentelytavoilla. Tunneilla kuunnellaan musiikkiäänitteitä; tehdään kuulonvaraisia huomioita musiikin rakenteesta; hahmotetaan musiikin kokonaisuuksia nuotista lukien; tutustutaan eri soitinten sointiväreihin ja harjoitellaan niiden kuulonvaraista tunnistamista; käydään läpi tavallisia musiikin rakenteita eri musiikkityyleissä.

Kurssilla käsitellään tuttuja ja tuntemattomia kokonaisuuksia eri musiikkityyleissä. Sopivia muotoja ja rakenteita voivat esimerkiksi olla rondo, 12 tahdin blues, pop-kappaleen rakenne (säkeistö–kertosäe) jne.

Melodian hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Kurssilla hahmotetaan ja kirjoitetaan kuulonvaraisesti melodiaa (esimerkiksi tunneilla käsitellyistä kappaleista); harjoitellaan bassolinjan hahmottamista sointujen perustana; lauletaan tuttuja ja tuntemattomia melodioita nuoteista ja korvakuulolta; harjoitellaan omien melodisten ideoiden keksimistä ja nuotintamista.

Kurssin aikana oppilas kehittää itsenäistä säveltapailua duurissa ja mollissa; harjoittelee melodisia hyppyjä kiinnittäen huomiota intervallien laatuihin; harjoittelee erilaisten apukeinojen kuten laulun, oman soittimen ja luokkasoittimien käyttöä sekä erilaisia työskentelystrategioita.

Rytmin hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla hahmotetaan ja kirjoitetaan kuulonvaraisesti rytmiä (esimerkiksi käsitellyn kappaleen melodiasta); luetaan ja taputetaan rytmejä; soitetaan riffejä ja melodianpätkiä kiinnittäen huomiota rytmin tarkkaan toteutukseen; harjoitellaan omien rytmisten ideoiden keksimistä ja nuotintamista.

Kurssilla harjoitellaan rytminlukemista eri tempoissa, eri nuottiarvoilla ja eri tahtilajeissa; eri musiikkityylien nuotinnostapoja ja rytmin tyylipiirteiden ymmärtämistä; synkopointia ja kaaria; moniäänisiä rytmejä ja helppoja polyrytmejä; rytmiin liittyvää sanastoa (esim. rubato ja swing).

Harmonian hahmotusta harjoitellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Sointujen opiskelussa soittaminen ja kokemuksen kautta oppiminen on keskiössä. Siksi luokassa on sähköiset kosketinsoittimet ja kuulokkeet jokaiselle oppilaalle. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa pianonsoittotaitoa, vaan tehtäviä sovelletaan oppilaalle sopivalla taitotasolla.

Kurssin aikana soitetaan sointukulkuja ja lopukkeita; harjoitellaan äänenkuljetusta; transponoidaan eli vaihdetaan sävellajia; tutustutaan harmonian tyylieroihin (esimerkiksi verrataan lopuketta barokki- ja jazztyylissä); harjoitellaan sointukäännösten merkintää; opetellaan sointumerkit yleisille nelisoinnuille. Harmonian kuulonvaraisessa hahmotuksessa kiinnitetään huomiota bassolinjaan ja sointutehoihin lopukkeissa (subdominantti, dominantti, toonika).

Nuotinkirjoitusta ja -lukemista harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla soitetaan ja lauletaan monenlaisista nuoteista; harjoitellaan eri soittimille tyypillistä nuotintamista; harjoitellaan nuotinkirjoittamista kaverin soitettavaksi; opiskellaan nuotinkirjoituksen luettavuutta parantavia käytäntöjä.

Kurssin aikana harjoitellaan: nuotinlukemista laajasti eri sävellajeissa; transponointia eli sävellajin vaihtamista; rytmin nuotintamista eri musiikkityyleissä; sointujen merkitsemistapoja eri musiikkityyleissä; oppilaan musiikillisten ideoiden nuotintamista yksinkertaisesti ja tarkasti.

Musiikin teoriaa harjoitellaan monipuolisesti eri työskentelytavoilla. Tunneilla kuunnellaan, soitetaan ja lauletaan havainnollisia esimerkkejä; tehdään kirjallisia tehtäviä; käytetään kosketinsoittimia hahmotuksen apukeinona; tutkitaan oppilaiden omia soittokappaleita.

Kurssilla tavoitellaan sävellajin käsitteen vahvaa ymmärrystä (esimerkiksi etumerkinnän, rinnakkaissävellajin ja kvinttiympyrän sujuvaa hahmotusta). Lisäksi tutustutaan pentatoniseen asteikkoihin ja moodeihin. Kurssilla käydään läpi kolme eri näkökulmaa harmoniaan – sointumerkit, sointuasteet ja sointutehot – ja harjoitellaan näiden hahmotusta. Intervallien laatujen hahmotusta harjoitellaan soittaen, nuoteista lukien ja kuulonvaraisesti. Kurssilla tuodaan esiin myös musiikin teorian tyylisidonnaisuutta.

MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT 4 (MUSIIKIN HISTORIA)

Muha 4 -kurssilla opiskellaan musiikin historiaa, musiikin aktiivista kuuntelua ja musiikin rakenteiden hahmotustaitoja. Kurssia suositellaan 13–14-vuotiaille. Kurssi on lukuvuoden mittainen ja viikoittaiset tunnit kestävät 60 minuuttia. Oppimateriaalina käytetään opettajan valitsemia musiikkiäänitteitä ja oppimateriaaleja.

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa Muha 4 -kurssi on itsenäinen suoritus kuuntelupäiväkirjan muodossa. Itsenäinen suoritustapa on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaille, jotka perustellusta syystä eivät voi osallistua tunneille.

Kurssin aikana oppilas:

 • harjoittelee musiikin aktiivista kuuntelua ja omien havaintojen sanallistamista.
 • kehittää musiikin rakenteiden kuulonvaraista hahmotusta.
 • opiskelee musiikin historiaa.
 • kehittää ymmärrystä musiikin aika- ja kulttuurisidonnaisuudesta.
 • oppii tunnistamaan ja kuvailemaan:
  • musiikin lajien ja aikakausien tyylipiirteitä.
  • soittimia, laulutyylejä ja musiikkiteknologiaa.

Mistä musiikki tulee? Kuka on säveltänyt soittokappaleeni: milloin, missä ja milloin? Historiantuntemus on tietoa, jota tarvitaan esimerkiksi musiikin esittämisessä ja konserttien suunnittelussa. Lisäksi se luo ymmärrystä musiikin monimuotoisuudesta ja kulttuurisidonnaisuudesta. Muha 4:ssa oppilaat perehtyvät monipuolisesti musiikin historiaan äänitteitä kuuntelemalla ja ryhmässä keskustelemalla.

Musiikin aktiivista kuuntelua harjoitellaan monenlaisten musiikkiäänitteiden ja videotallenteiden kautta. Kurssilla kehitetään kuuntelun tarkkaavaisuutta, harjoitellaan omien havaintojen muistiinmerkitsemistä ja keskustellaan kuunnellusta musiikista ryhmässä. Kurssiin kuuluu myös vähintään yksi konserttikäynti.

Tunneilla käydään läpi eri lähtökohtia musiikin kuunteluun: melodia, rytmi ja harmonia; musiikin merkitykset ja tunnelmat; musiikin rakenne; soitinten tunnistaminen; esityskäytännöt; musiikkiteknologia; mielikuvat ja omat kokemukset.

Musiikin historiaa opiskellaan opettajan ohjauksessa ja keskustelevassa ilmapiirissä. Äänitteiden kuuntelun yhteydessä opettaja kuvailee sitä aikaa ja paikkaa, josta musiikki on lähtöisin. Tunneilla esitellään historiallisia henkilöitä, ilmiöitä, sävellyksiä, tekstejä, nuotteja ja teknologiaa; käsitellään musiikkikulttuurin suhdetta yhteiskuntaan (esimerkiksi barokki ja ylhäisö); pohditaan kriittisesti historian vaikutusta nykyaikaan (esimerkiksi naisten asema).

Kurssilla käsitellään musiikkia monipuolisesti eri ajoilta ja alueilta, pääasiassa kolmesta kategoriasta: (1) Länsimaisen klassisen musiikin aikakaudet: barokki, klassismi, romantiikka ja modernismi, uudempi taidemusiikki, varhainen musiikki ja nuotinkirjoituksen historia. (2) Yhdysvaltojen 1900-luvun rytmimusiikin tyylilajit: jazz, blues, rock ja pop. (3) Musiikkiperinteitä eri puolilta maailmaa: esimerkiksi Intian ”klassinen musiikki”, Indonesian gamelan, Länsi-Afrikan lyömäsoitinmusiikki tai Lähi-idän musiikkiperinteet.

Musiikin rakenteiden hahmotustaitoja kehitetään eri työskentelytavoilla. Tunneilla tehdään kuulonvaraisia havaintoja äänitteiltä; piirretään huomioita aikajanalle; opiskellaan eri rakenteiden periaatteita ja historiaa; kerrataan ja hyödynnetään hahmotustaitoja aikaisemmilta kursseilta; harjoitellaan nuotin seuraamista kuuntelun aikana.

Kurssilla käsitellään rakenteita monessa eri musiikkityylissä. Klassisesta musiikista voidaan esimerkiksi opiskella sinfonian eri osia, sonaattimuotoa jne. Afroamerikkalaisesta musiikista 32-tahdin jazzstandardia, 12-tahdin bluesia jne. Perinnemusiikista runolaulua jne. Rakenteista riippuen harjoitellaan sopivia hahmotustaitoja (esimerkiksi lasketaan tahteja tai tunnistetaan lopukkeita).

Melodian, rytmin ja harmonian hahmotustaidot, joita aikaisemmilla kurssilla ollaan harjoiteltu, ovat Muha 4:ssa yksi lähtökohta musiikin kuunteluun. Tunneilla harjoitellaan omien taitojen soveltamista ja omien havaintojen sanallistamista koskien melodiaa, rytmiä ja harmoniaa.

MUHA SYVENTÄVÄT

Musiikin hahmotustaitojen syventävät opinnot rakentuvat oppilaan omille valinnoille. Oma opintopolku ja yksittäisten opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja työtavat suunnitellaan henkilökohtaisesti. Muha syventävät -opintokokonaisuus koostuu lukukauden mittaisista teemaopintojaksoista. Erilaisia teemaopintojaksoja on neljä, joista vähintään kaksi tulee suorittaa. Teemaopintojaksojen tarkempi sisältö ja opintojaksojen työtavat vaihtelevat osallistujien kiinnostusten ja toiveiden mukaan. Opintojaksoissa tutkitaan musiikkia, harjoitellaan musiikin hahmotustaitoja, kokeillaan improvisaatiota/sävellystä ryhmätyönä ja tutustutaan eri musiikkityyleihin.

Syksy 2021     Improvisaatio ja sävellys

Kevät 2022     Säveltapailu

Syksy 2022      Tyylit ja historia

Kevät 2023      Tutkiminen ja teoria

Opintojaksojen alussa opettaja suunnittelee oppilaan kanssa yhteistyössä opintojakson henkilökohtaiset tavoitteet, sisällöt ja työtavat, joille myös opintojakson arviointi perustuu. Arviointi perustuu pääasiassa tuntityöskentelyyn, mutta myös kokeita voidaan järjestää.

Improvisaatio ja sävellys

Opintojakson aiheena on luova musiikin tekeminen ja soittaminen. Ryhmätyöskentelyssä harjoitellaan ideoiden hyväksymistä ja positiivista palautetta. Tavoitteena on tehdä musiikkia omista ideoista. Opintojakson alussa ryhmän kanssa keskustellaan toiveista ja valitaan yhdessä aiheita (esimerkkejä alla). Opintojakson päätteeksi sävellyksiä ja improvisaatioita voidaan esittää myös julkisesti.

 • Aloittelijan improvisointiharjoituksia
 • Vapaa improvisaatio
 • Improvisaatio eri musiikkityyleissä
 • Sointumerkit ja improvisaatio
 • Sävellys ryhmätyönä
 • Erilaisia lähtökohtia säveltämiseen
 • Sävellystyökalut ja nuotintaminen
 • Omat sävellykset

Säveltapailu

Opintojaksossa kehitetään säveltapailutaitoja oppilaiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on kokeilla eri menetelmiä ja harjoitella musiikin hahmotusta. Opintojakson alussa ryhmän kanssa keskustellaan toiveista ja valitaan yhdessä aiheita (esimerkkejä alla). Opintojakso sopii hyvin myös oppilaille, jotka haluavat valmistautua musiikin ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.

 • Solmisaatio tai muu säveltapailujärjestelmä
 • Rytmiharjoitukset
 • Sointukuuntelut
 • Säveltapailu eri musiikkityyleissä
 • Taitojen kehittäminen porrastetuilla harjoituksilla
 • Musiikin nuotintaminen kuulolta
 • Prima vista -laulu
 • Moniääniset harjoitukset

Tyylit ja historia

Opintojakson tarkoitus on syventää oppilaiden tietoja muutamasta musiikkityylistä ja aikakaudesta. Tyylipiirteisiin tutustutaan kuunnellen, soittaen ja kokeillen. Opintojakson alussa ryhmän kanssa keskustellaan toiveista ja valitaan yhdessä muutama aihe (esimerkkejä alla). Oppilaat perehtyvät musiikin kuunteluun ja tyylipiirteiden tunnistamiseen, tyylinmukaisiin soittotapoihin, sanastoon, historiaan ja konteksteihin. Eri musiikkityylien kokeileminen omalla soittimella voi olla yksi työtapa.

 • Klassisen musiikin aikakaudet: barokki, romantiikka tai muu.
 • Musiikit 1900-luvun Yhdysvalloissa: blues, jazz, musikaali jne.
 • Musiikkiperinteet muualla, esimerkiksi tietty maa.
 • Aikamme taidemusiikki
 • Elokuvamusiikki
 • Musiikkiteknologia

Tutkiminen ja teoria

Opintojaksossa käydään läpi yleisiä musiikin teorian muotoja, opitaan sanastoa ja harjoitellaan musiikin hahmotusta. Opintojakson alussa ryhmän kanssa keskustellaan toiveista ja valitaan yhdessä muutama aihe (esimerkkejä alla). Opintojaksossa voidaan halutessa keskittyä tietyn tyyliseen musiikkiin. Ryhmässä voidaan keskustella kysymyksistä kuten: ”Mitä hyötyä teoriasta on?”. Omien soittokappaleiden tutkiminen voi olla yksi työtapa. Opintojakso sopii hyvin myös oppilaille, jotka haluavat valmistautua musiikin korkeakouluopintoihin tai pääsykokeisiin.

 • Harmonia: sointumerkit, -asteet ja -tehot
 • Asteikot, moodit ja sävelvalikoimat
 • Rytmi
 • Äänenkuljetus tai muu säännönmukaisuus
 • Muoto ja kappaleiden rakenne
 • Viritysjärjestelmät
 • Eri soittimet

 

en_USEnglish